Quyết định 1343/QĐ-BGTVT

Quyết định 1343/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt chính thức chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2021 chi phí khảo sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHÍNH THỨC CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 175/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 01 năm 2012 và Quyết định số 1459/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn;

Căn cứ các Quyết định số 3931/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 và Quyết định số 4934/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án đường cao tốc đoạn Hà Nội - Bắc Giang và đoạn Bắc Giang - TP Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tại Tờ trình số 521/TTr-VEC ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc xin phê duyệt cập nhật chi phí thiết kế và khảo sát bước lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, kèm theo các tài liệu liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư tại Báo cáo thẩm định số      /KHĐT ngày     tháng 7 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chính thức chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với kinh phí (bao gồm VAT) là: 32.357.955.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng, đã bao thuế GTGT).

Trong đó:

- Chi phí khảo sát: 27.558.473.000 đồng.

+ Đoạn Km1+800-Km45+100 (Hữu Nghị-Chi Lăng): 12.650.196.000 đồng.

+ Đoạn Km45+100-Km108+500 (Bắc Giang-Lạng Sơn): 12.445.434.000 đồng.

+ Đoạn Km108+500-Km127+500 (Hà Nội-Bắc Giang): 2.462.843.000 đồng.

- Chi phí lập dự án đoạn Km1+800 - Km45+100 (Hữu Nghị - Chi Lăng): 4.799.482.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ đính kèm)

Điều 2. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rà soát, chịu trách nhiệm về khối lượng thực tế triển khai thực hiện trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán công trình, hoàn thiện các thủ tục và hoàn trả chi phí đầu tư cho ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước;
- UB Quản lý vốn NN tại DN;
- Ban QLDA 2;
- Lưu: VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1343/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 07 năm 2021)

Stt

Hạng mục

Giá trị điều chỉnh (VNĐ)

VEC

Ban QLDA 2

Ban QLDA 2

Tổng

Lạng Sơn

Bắc Giang

Bắc Ninh

Km1+800
-:-
Km45+100

Km45+100
-:-
Km89+500

Km89+500
-:-
Km108+500

Km108+500
-:-

Km127+500

A

Hợp đồng số 51/HĐTV-VEC/2012 ngày 14/9/2012

 

 

 

 

 

 

I

Chi phí khảo sát

8.362.672.000

6.554.039.000

2.224.271.000

2.144.388.000

54.101.000

19.339.471.000

1

Thu thập số liệu

20.754.000

21.282.000

8.851.500

8.851.500

261.000

60.000.000

2

Khảo sát địa hình

6.458.538.183

5.000.128.445

1.555.960.133

1.720.460.362

45.750.497

14.780.837.620

3

Khảo sát thủy văn

174.529.948

133.950.328

45.524.726

77.926.591

-

431.931.593

4

Khảo sát địa chất

1.667.872.830

1.356.723.393

552.381.320

337.150.244

-

3.914.127.787

5

Khảo sát giao thông

40.977.395

41.954.702

61.553.338

-

8.089.101

152.575.000

II

Chi phí lập dự án

4.799.482.000

 

 

 

 

4.799.482.000

 

Cộng: I+II

13.162.154.000

6.554.039.000

2.224.271.000

2.144.388.000

54.101.000

24.138.953.000

III

Công tác khảo sát của PLHĐ số 01

4.287.524.000

2.851.361.000

815.763.000

-

264.354.000

8.219.002.000

1

Thu thập số liệu

13.876.602

3.912.884

3.912.884

-

40.305.107

62.007.477

2

Khảo sát địa hình

3.556.950.823

1.987.615.208

793.915.335

-

219.048.773

6.557.530.138

3

Khảo sát thủy văn

14.826.370

114.615.472

12.935.575

-

-

142.377.417

4

Khảo sát địa chất

671.870.595

730.217.679

-

-

-

1.402.088.274

5

Chi phí chuyển quân, chuyển máy phục vụ khảo sát

30.000.000

15.000.000

5.000.000

-

5.000.000

55.000.000

 

Tổng cộng

17.449.678.000

9.405.400.000

3.040.034.000

2.144.388.000

318.455.000

32.357.955.000

 

Phân chia

17.449.678.000

12.445.434.000

2.462.843.000

32.357.955.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1343/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1343/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2021
Ngày hiệu lực20/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1343/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2021 chi phí khảo sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2021 chi phí khảo sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1343/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành20/07/2021
        Ngày hiệu lực20/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2021 chi phí khảo sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1343/QĐ-BGTVT 2021 chi phí khảo sát Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn

              • 20/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực