Quyết định 1343/QĐ-UBND

Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2017 về công bố danh sách thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình thực hiện theo cơ chế một cửa

Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 282/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 07 thủ tục theo Phụ lục số 1 đính kèm.

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 01 thủ tục theo Phụ lục số 2 đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: VT, VP7
MT09/2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết (K từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế thực hiện

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo chế một cửa, một cửa liên thông

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

1

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

45 ngày làm việc

 

45 ngày làm việc

X

 

2

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

3

Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

X

 

4

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

07 ngày làm việc

 

07 ngày làm việc

X

 

II

Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp

1

Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh

Dự án nhóm B: 30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

Dự án nhóm C: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

 

Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Dự án nhóm B: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

Dự án nhóm C: 15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

2

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

X

 

3

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Công trình cấp II và cấp III: 30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

X

 

Các công trình còn lại: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, KHÔNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn bản quy định hủy bỏ

1

Đầu tư vào nông nghiệp

Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quyết định số 486 /QĐ-UBND ngày 25 /9/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính ban hành mới; hủy bthuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1343/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1343/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1343/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1343/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2019
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1343/QĐ-UBND 2017 công bố danh sách thủ tục mới Sở Nông nghiệp Ninh Bình