Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT

Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT năm 2007 phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án “phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006- 2010” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006-2010


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1345/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT BỔ SUNG DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN MỘT SỐ GIỐNG HOA CHẤT LƯỢNG CAO, GIAI ĐOẠN 2006- 2010”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

- Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Căn cứ Quyết định số 17/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 về Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp đến năm 2010;
- Căn cứ Quyết định số 935 QĐ/BNN-KH ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép lập dự án đầu tư các dự án thuộc Chương trình giống thời kỳ 2006- 2010;
- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê duyệt các định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung áp dụng cho Dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006- 2010 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Định mức kinh tế kỹ thuật này làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng và kiểm tra đánh giá việc thực hiện dự án giống hoa nói trên.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

1. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GIỐNG GỐC HOA CÚC
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

1

 

2

Công lao động phổ thông

công

5

Trồng chăm sóc cây mẹ, nhân chăm sóc sóc cây con

3

Giống cây mẹ

cây

50

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

4

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

1.5

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

1

 

5

Thuốc KTST

Lít

0.05

 

6

Thuốc BVTV

Kg

0.03

 

7

Hoá chất KT ra rễ

g

2.5

 

8

Giá thể

kg

3

Giá thể giâm cành

9

Năng l­ượng điện

kw

8

Điện thắp sáng và bơm nước

10

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm… )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

2. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA HỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

1

 

2

Công lao động phổ thông

công

10

Trồng chăm sóc cây mẹ, nhân chăm sóc sóc cây con

3

Giống cây mẹ

cây

50

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

4

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

10

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

5

 

5

Thuốc KTST

Lít

0.2

 

6

Thuốc BVTV

kg

0.2

 

7

Hoá chất KT ra rễ

g

5

Xử lý cành giâm

8

Giá thể

kg

10

Giá thể giâm cành

9

Năng l­ợng điện

kw

5

Điện bơm tưới nước

10

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm… )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

3. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA CẨM CHƯỚNG
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

1

 

2

Công lao động phổ thông

công

5

Trồng chăm sóc cây mẹ, nhân chăm sóc sóc cây con

3

Giống cây mẹ

cây

100

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

4

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

8

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

4

 

5

Thuốc KTST

Lít

0.2

Tính cho một ngàn cây

6

Thuốc BVTV

Kg

0.15

Tính cho một ngàn cây

7

Hoá chất KT ra rễ

g

3

Xử lý cành giâm

8

Giá thể

kg

5

Giá thể giâm cành

9

Năng lượng điện

kw

4

Điện bơm tưới nước

10

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm... )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

4. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA LAY ƠN
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số l­ợng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

2

 

2

Công lao động phổ thông

Công

10

Trồng chăm sóc cây mẹ, xử lý bảo quản củ giống

3

Giống cây mẹ (Củ nhỏ)

củ

300

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

4

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

8

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

4

 

5

Thuốc KTST

Lít

0.15

 

6

Thuốc BVTV

Kg

0.15

 

7

Thuốc xử lý, bảo quản củ giống

 

 

 

 

Xử lý nảy mầm

g

9

 

 

Xử lý ra rễ

g

8

 

 

Bảo quản củ giống

g

6

 

8

Giá thể

Kg

5

Giá thể bảo quản củ giống

9

Khay đựng củ

 

0.5

2 ngàn củ/khay

10

Ni lông bao

 

0.2

 

11

Năng lượng điện

KW

25

Điện nhà bảo quản

12

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm, dây buộc, găng tay... )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

5. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA LOA KÈN
(Kèm theo Quyết định số 1345./QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

2

 

2

Công lao động phổ thông

công

10

Trồng chăm sóc cây mẹ, xử lý bảo quản củ giống

1

Giống cây mẹ (củ nhỏ)

củ

500

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

2

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

5

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

3

 

3

Thuốc KTST

Lít

0.1

 

4

Thuốc BVTV

kg

0.1

 

5

Thuốc xử lý, bảo quản củ giống

 

 

 

 

Xử lý nảy mầm

g

3

 

 

Xử lý ra rễ

g

3

 

 

Bảo quản củ giống

g

6

 

6

Giá thể

kg

5

Giá thể bảo quản củ giống

7

Khay đựng củ

 

0.5

 

8

Ni lông bao

kg

0.2

 

9

Năng lượng điện

kw

25

Điện nhà bảo quản

10

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm, dây buộc, găng tay... )

bộ

1

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

6. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA ĐỒNG TIỀN
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

10

 

2

Công lao động phổ thông

công

8

Trồng chăm sóc cây mẹ, nhân chăm sóc cây con

3

Giống cây mẹ

cây

50

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006.

4

Hóa chất

 

 

hóa chất nuôi cấy mô TB ở giai đoạn nhân trong phòng

 

KNO3

kg

0.15

 

 

NH4NO3

kg

0.2

 

 

KH2PO4

kg

0.2

 

 

MgSO4

kg

0.15

 

 

CaCl2

kg

0.2

 

 

BA

g

0.3

 

 

Thạch

kg

0.5

 

 

IAA

g

0.25

 

 

IBA

g

0.25

 

 

NAA

g

0.4

 

 

Kinitin

g

0.3

 

 

Cồn

lít

2

 

5

Phân bón

 

 

 

 

Phân chuồng

kg

50

 

 

Phân hữu cơ vi sinh

kg

10

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

5

 

6

Thuốc KTST

Lít

0.2

 

7

Thuốc BVTV

kg

0.15

 

8

Năng lượng điện

kw

60

Điện phòng nuôi cấy mô

9

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm, dây buộc, găng tay, bông, giấy… )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

Tỷ lệ nhân1/20.

 

 

Điện: nuôi cấy mô

 

Thời gian 1 năm

 

 

 

 

7. ĐỊNH MỨC KTKT SẢN XUẤT 1000 CÂY GIỐNG GỐC HOA LAN
(Kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

công

10

 

2

Công lao động phổ thông

công

30

Trồng chăm sóc cây mẹ, nhân chăm sóc cây con

1

Giống cây mẹ

cây

40

Lấy từ giống của DA giống giai đoạn 2005-2006. 1x25

2

Hóa chất

 

 

hóa chất nuôi cấy mô TB ở giai đoạn nhân trong phòng

 

KNO3

kg

0.2

 

 

NH4NO3

kg

0.2

 

 

KH2PO4

kg

0.2

 

 

MgSO4

kg

0.2

 

 

CaCl2

kg

0.2

 

 

BA

g

0.3

 

 

Thạch

kg

0.5

 

 

IAA

g

0.3

 

 

IBA

g

0.3

 

 

NAA

g

0.4

 

 

Kinitin

g

0.3

 

 

Cồn

lít

2

 

2

Phân bón

 

 

 

 

Phân hữu cơ

kg

10

 

 

Phân NPK tổng hợp

kg

5

 

3

Thuốc KTST

Lít

0.2

 

4

Thuốc BVTV

kg

0.15

 

9

Năng lượng điện

kw

120

Điện trong phòng nuôi cấy

10

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng
(Thùng, khay, kéo, dao cắt mầm, dây buộc, găng tay, bông, giấy... )

 

 

Tương đương với 0,5% tổng chi phí

 

8. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ CHĂM SÓC GIỐNG GỐC HOA HỒNG (tính cho 1 mẫu giống 5m2/ năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lưượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

8

 

2

Công lao động phổ thông

Công

20

 

3

Phân bón hoá học

 

 

 

 

Urê

Kg

3

 

 

Supe lân

Kg

6

 

 

Kali clorua

Kg

3

 

4

Phân chuồng

Kg

10

 

5

Thuốc BVTV

Kg

0,1

 

6

Thuốc KTST

Lít

0,1

 

7

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Cọc cắm

Chiếc

5

 

 

Cọc thẻ

Chiếc

1

 

 

Kéo cắt cành

Chiếc

1

 

 

Thùng tưới

Đôi

1

 

8

Năng lưượng điện

KW

5

 

1 mẫu: 5 m2 ngoài đồng/năm

50 bình trong phòng/năm

5 m3 kho lạnh/năm

 

9. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ CHĂM SÓC GIỐNG GỐC CÂY HOA CÚC (tính cho 1 mẫu giống 5m2/ năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lưượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

1

 

2

Công lao động phổ thông

Công

10

 

3

Phân bón hoá học

 

 

 

 

Urê

Kg

2

 

 

Supe lân

Kg

3

 

 

Kali clorua

Kg

2

 

4

Phân chuồng

Kg

30

 

5

Thuốc BVTV

Kg

0,1

 

6

Thuốc KTST

Lít

0,1

 

7

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Cọc cắm

Đôi

10

 

 

Cọc thẻ

Chiếc

5

 

 

Kéo cắt cành

Chiếc

1

 

 

Dây buộc

Kg

0,5

 

8

Năng l­ượng điện

KW

20

 

9

ảnh mẫu

Chiếc

5

 

 

10. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ CHĂM SÓC GIỐNG GỐC CÂY HOA CẨM CHƯỚNG (tính cho 1 mẫu giống 5m2/ năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lư­ợng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

2

 

2

Công lao động phổ thông

Công

10

 

3

Phân bón hoá học

 

 

 

 

Urê

Kg

3

 

 

Supe lân

Kg

4

 

 

Kali clorua

Kg

3

 

4

Phân chuồng

Kg

10

 

5

Thuốc BVTV

Kg

0,1

 

6

Thuốc KTST

Lít

0,1

 

7

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Cọc cắm

Đôi

10

 

 

Cọc thẻ

Chiếc

5

 

 

Kéo cắt cành

Chiếc

1

 

 

Dây buộc

Kg

0,5

 

8

Năng l­ượng điện

KW

5

 

9

ảnh mẫu

Chiếc

5

 

 

11. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ CỦ GIỐNG GỐC HOA ĐẦU DÒNG TRONG KHO LẠNH (tính cho mẫu giống 5000 củ/năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lư­ợng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

7

 

2

Công lao động phổ thông

Công

15

 

3

Thuốc xử lý, bảo quản

 

 

 

 

Thuốc xử lý ra rễ

g

18

 

 

Thuốc xử lý nảy mầm

g

24

 

 

Thuốc bảo quản

g

3,6

 

4

Giá thể xử lý

kg

8

 

5

Khay đựng củ

chiếc

20

 

6

Ni lông bao

kg

0,8

 

7

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Gang tay

Đôi

1

 

 

Dây buộc

Kg

0,2

 

8

Năng l­ượng điện

KW

500

 

9

ảnh mẫu

Chiếc

5

 

 

12 .ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ CHĂM SÓC GIỐNG GỐC CÂY HOA ĐỒNG TIỀN (tính cho 1 mẫu giống 5m2/năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

6

 

2

Công lao động phổ thông

Công

20

 

3

Phân bón hoá học

 

 

 

 

Urê

Kg

3

 

 

Supe lân

Kg

4

 

 

Kali clorua

Kg

3

 

4

Phân chuồng

Kg

10

 

5

Thuốc BVTV

Kg

0,1

 

6

Thuốc KTST

Lít

0,1

 

7

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Quang gánh

Đôi

1

 

 

Cuốc xẻng

Chiếc

1

 

 

Kéo cắt cành

Chiếc

2

 

 

Cọc thẻ

Đôi

10

 

 

Thùng tưới

Đôi

1

 

8

Năng l­ượng điện

KW

5

 

9

ảnh mẫu

Chiếc

5

 

 

13. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DUY TRÌ MẪU GIỐNG GỐC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (tính cho 1 mẫu giống 50 bình/năm)
(Kèm theo quyết định số 1345/QĐ-BNN-TT ngày 16 tháng 5 năm 2007)

STT

Hạng mục

ĐVT

Số lư­ợng

Ghi chú

1

Công kỹ thuật

Công

10

 

2

Công lao động phổ thông

Công

10

 

3

Hoá chất môi trường

 

 

 

 

KNO3

kg

0.1

 

 

NH4NO3

kg

0.2

 

 

KH2PO4

kg

0.2

 

 

MgSO4

kg

0.1

 

 

CaCl2

kg

0.1

 

 

BA

g

0.3

 

 

Thạch

kg

0.4

 

 

IAA

g

0.2

 

 

IBA

g

0.2

 

 

NAA

g

0.4

 

 

Kinitin

g

0.3

 

 

Cồn

lít

2

 

4

Vật dụng rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

Bông thấm nước

Kg

1

 

 

Găng tay

đôi

2

 

5

Năng l­ượng điện

KW

200

 

6

ảnh mẫu

Chiếc

10

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1345/QĐ-BNN-TT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1345/QĐ-BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1345/QĐ-BNN-TT

Lược đồ Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1345/QĐ-BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành16/05/2007
        Ngày hiệu lực16/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006-2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1345/QĐ-BNN-TT phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung dự án phát triển một số giống hoa chất lượng cao, giai đoạn 2006-2010

            • 16/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực