Quyết định 1345/QĐ-UBND

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1345/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phổ biến pháp luật người sử dụng lao động Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 31/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số: 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1171/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo Quyết định số: 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 31).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 31 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số: 1345/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

Đến hết năm 2021, phấn đấu có 80% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

II. NỘI DUNG

1. Tiểu đề án 1: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp.

- Nội dung hoạt động:

+ Biên soạn tài liệu về pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động để tuyên truyền, phổ biến cho người lao động và người sử dụng lao động;

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Đối tượng thụ hưởng:

+ Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động;

+ Người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước;

+ Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

2. Tiểu đề án 3: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung hoạt động:

+ Biên soạn, cung cấp các tài liệu về pháp luật lao động, các quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, các quy định pháp luật liên quan tới quyền, nghĩa vụ của công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Đối tượng thụ hưởng:

+ Cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động;

+ Người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Tiểu đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Nội dung hoạt động:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Đối tượng thụ hưởng:

+ Các thành viên và người lao động trong các hợp tác xã;

+ Cán bộ chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong Liên minh các Hợp tác xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập (kiện toàn) Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 31 theo quy định.

- Hướng dẫn các đơn vị chủ trì các Tiểu đề án xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm, gửi Sở Tài chính xem xét.

- Phối hợp với các Ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án; định kỳ 06 tháng, hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện Đề án 31 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả; tổng hợp kết quả thực hiện các Tiểu Đề án theo định kỳ 6 tháng, một năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án 31 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2021./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1345/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1345/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2017
Ngày hiệu lực06/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1345/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1345/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phổ biến pháp luật người sử dụng lao động Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1345/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phổ biến pháp luật người sử dụng lao động Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1345/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành06/09/2017
        Ngày hiệu lực06/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1345/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phổ biến pháp luật người sử dụng lao động Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1345/QĐ-UBND 2017 tuyên truyền phổ biến pháp luật người sử dụng lao động Bắc Kạn

            • 06/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực