Quyết định 1346/QĐ-UBND

Quyết định 1346/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1346/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức nhà nước Bình Định năm 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2013;

Căn cứ Công văn số 2786/BNV-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2013 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

TÊN LỚP

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG

SỐ LỚP

TỔNG SỐ HỌC VIÊN
(người)

THỜI GIAN
(ngày)

THỜI ĐIỂM MỞ LỚP

KINH PHÍ PHÂN BỔ
(1000đ)

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

A

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG

 

7

520

 

 

504.100

 

1

Kỹ năng quản trị văn phòng, soạn thảo và ban hành văn bản

Tổng quan về văn phòng; những vấn đề chung về công tác văn phòng và quản lý; xây dựng kế hoạch công tác cho đơn vị; công tác văn thư; tổ chức hội họp; bố trí nơi làm việc; đánh giá hoạt động của văn phòng; hệ thống hóa các văn bản QPPL về soạn thảo văn bản; tính chất và hình thức biểu đạt các loại văn hình bản; kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính; kỹ thuật thẩm định và đánh giá văn bản

Cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố (đối tượng mới được tuyển dụng)

3

240

03

Quý II, III

219.000

Sở Nội vụ

2

Kỹ năng quan hệ công chúng

Bản chất của tạo dựng hình ảnh cá nhân và giao tiếp chuyên nghiệp; các nguyên tắc và các kênh giao tiếp hiệu quả; nghệ thuật ứng xử giao tiếp nội bộ; nghệ thuật tạo hình ảnh, sức hút cá nhân; hành vi giao tiếp hiệu quả…

Chánh Văn Phòng; Trưởng, Phó Phòng TCHC các sở, ban ngành và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành; Trưởng các phòng thuộc UBND các huyện, thị, thành phố

01

80

03

Quý II

73.000

Sở Nội vụ

3

Kỹ năng giao tiếp trong công sở và bồi dưỡng đạo đức, văn hóa công sở

Những vấn đề chung về giao tiếp công sở; kỹ năng nghe, nói; những điều kiện để giao tiếp có hiệu quả; nhận thức chung về đạo đức; những điều chỉnh chính trị, pháp lý trong hình thành và rèn luyện đạo đức công vụ; các yếu tố cấu thành văn hóa công sở; những quy định của Nhà nước về văn hóa công sở.

Công chức, viên chức các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban và UBND huyện, thị xã, thành phố

01

80

03

Quý IV

73.000

Sở Nội vụ

4

Bồi dưỡng phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý hiện đại

Tổng quan những vấn đề cơ bản về lãnh đạo và những thách thức đối với người lãnh đạo; Các phong cách và mô hình lãnh đạo; Những thay đổi cơ bản của xã hội hiện đại về tổ chức và điều khiển hành vi xã hội hiện đại về tổ chức và điều khiển hành vi cá nhân; Kỹ năng xử lý thông tin và ra quyết định; Phương pháp làm việc chuyên nghiệp; Định hướng vào các nhiệm vụ chính trị xã hội của ngành và địa phương

20 Phó Chủ tịch xã thuộc đội viên Dự án 600 tri thức trẻ tình nguyện và 40 PCT xã khác

01

60

02

Tháng 6

70.600

Sở Nội vụ

Lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành

01

60

03

Tháng 6

68.500

Sở Nội Vụ

B

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

06

307

 

 

422.150

 

1

Nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa

Tổng quan chung về cải cách hành chính; những nguyên tắc chung cần quan tâm khi xây dựng mô hình một cửa; Cơ chế một cửa liên thông; một cửa điện tử và một cửa liên thông; xây dựng đề án cải cách hành chính và hoàn thiện công việc trong tổ chức và phục vụ công dân…

Công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, bộ phận một cửa các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

01

60

03

Quý III

68.500

Sở Nội vụ

2

Nâng cao năng lực và phương pháp cải thiện chỉ số PAPI và chỉ số PCI của tỉnh

Tìm hiểu chung về chỉ số PAPI, chỉ số PCI, những biện pháp hiệu quả nhằm cải thiện chỉ số PAPI, PCI

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành; lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp và các đơn vị phụ trách kinh tế

01

60

02

Quý III

64.600

Sở Nội vụ

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tôn giáo

Một số vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam, những vấn đề cơ bản về quan niệm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, công tác quản lý, công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng lực lượng và những chính sách cụ thể về các tôn giáo

Công an tỉnh, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hội, đoàn thể, mặt trận liên quan đến công tác tôn giáo

01

60

02

Quý III

54.750

Sở Nội vụ

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

Tổ chức bộ máy hành chính; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng kế hoạch nhân lực và kỹ năng tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; xác định nhu cầu đào tạo và quản lý, đào tạo, bồi dưỡng. Lập và quản lý hồ sơ CBCC; đánh giá xếp loại CBCCVC…

Lãnh đạo và công chức làm công tác tổ chức cán bộ các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp các sở, ngành

01

60

03

Quý III

68.500

Sở Nội vụ

5

Bồi dưỡng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Tổng quan về vị trí và vai trò của QLNN về tài nguyên và môi trường; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW 7; những nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Đất đai năm 2003; Kỹ năng phân tích chính sách về TN&MT; Kỹ năng làm việc nhóm trong quản lý nhà nước về TN&MT

Cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố làm công tác liên quan đến tài nguyên - môi trường.

01

50

03

Quý III

65.800

Sở Nội vụ

6

Học tập, rút kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính; những kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực và cải thiện chỉ số PAI, chỉ số CPI của tỉnh

Cán bộ, công chức một số sở, ngành, huyện, thành phố liên quan

01

17

10

Quý III

100.000

Sở Nội vụ

C

BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC

 

01

40

 

 

266.825

 

1

Đào tạo tiếng Hrê

Các bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện An Lão

01

40

90

Quý III

266.825

 

D

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN NGẠCH, CHỨC DANH

03

220

 

 

611.900

 

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cao cấp

GD, PGD cấp sở và tương đương; CT, PCT HĐND&UBND cấp huyện; CBCCVC trong các tổ chức TC, tổ chức CT-XH có mức lương 5,02 trở lên; CC hành chính ngạch CVCC và tương đương chưa có chứng chỉ QLNN ngạch CVCC, CVC và tương đương có thời gian giữ ngạch

01

60

60

Quý III

337.100

Sở Nội vụ

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện

01

80

60

Quý III

142.000

Trường Chính trị tỉnh

3

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện

01

80

60

Quý III

132.800

Trường Chính trị tỉnh

E

KHẢO SÁT MỞ LỚP THẠC SĨ VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU

 

 

 

 

166.050

 

1

Khảo sát, lập kế hoạch mở lớp Thạc sĩ quản lý Hành chính công

Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, tổ chức hội thảo và chuẩn bị các điều kiện tổ chức mở lớp đào tạo thạc sĩ hành chính theo chủ trương của tỉnh

 

 

 

Quý III

31.000

Sở Nội vụ

2

Khảo sát, lập kế hoạch mở lớp Đại học cho cán bộ xã

Tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, tổ chức hội thảo và chuẩn bị các điều kiện tổ chức mở lớp đào tạo đại học cho cán bộ, công chức cấp xã theo chủ trương của tỉnh

 

 

 

Quý III

21.000

Sở Nội vụ

3

Biên soạn tài liệu bồi dưỡng QLNN ngạch cán sự

Theo nội dung chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự ban hành kèm theo Quyết định 569/QĐ-BNV ngày 22/6/2012 và Quyết định số 1270/QĐ-BNV ngày 03/12/2012

 

 

 

Trong năm 2013

114.050

Sở Nội vụ

 

CHI NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 

 

 

 

85.975

Sở Nội vụ

 

TỔNG CỘNG

17

1.087

 

 

2.057.000

 

Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013 được UBND tỉnh duyệt giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/12/2012.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1346/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức nhà nước Bình Định năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1346/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức nhà nước Bình Định năm 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1346/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýLê Hữu Lộc
       Ngày ban hành27/05/2013
       Ngày hiệu lực27/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1346/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức nhà nước Bình Định năm 2013

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1346/QĐ-UBND đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức nhà nước Bình Định năm 2013