Quyết định 1346/QĐ-UBND

Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, giai đoạn 2011-2015" do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 2011-2015 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013, GIAI ĐOẠN 2011-2015"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 491/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNN&PTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội ngày 24/02/2014;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 41/TTr-HĐTĐ ngày 26/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận "Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, giai đoạn 2011-2015" cho 12 xã thuộc huyện Từ Liêm (có danh sách kèm theo). Thời gian xét công nhận lại là 5 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 2. Mỗi xã đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, giai đoạn 2011-2015 được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015".

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), Thủ trưởng các đơn vị liên quan, UBND huyện Từ Liêm, UBND các xã của huyện Từ Liêm có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP;
- Đ/c Nguyễn Công Soái, PBT TTTU, Trưởng BCĐ Chương trình 02-CTr/TU;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban TĐKH (SNV);
- VP UBND; PCVP Ng. Ng. Sơn, NNNT, TH;
- Lưu: VT, NNNT (Quang 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ CỦA HUYỆN TỪ LIÊM ĐẠT DANH HIỆU "XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013, GIAI ĐOẠN 2011-2015"
(Kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 07/03/2014 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Tên xã

1

Xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm

2

Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm

3

Xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm

4

Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm

5

Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm

6

Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm

7

Xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm

8

Xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm

9

Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm

10

Xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm

11

Xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm

12

Xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1346/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1346/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 2011-2015 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 2011-2015 Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1346/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 2011-2015 Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2014 Xã đạt chuẩn nông thôn mới 2011-2015 Hà Nội

            • 07/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực