Quyết định 135-QĐ/BKTTW

Quyết định 135-QĐ/BKTTW năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

Nội dung toàn văn Quyết định 135-QĐ/BKTTW 2013 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế tổng hợp


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN KINH TẾ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 135-QĐ/BKTTW

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP, BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 160-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị thành lập Ban Kinh tế Trung ương;

Quyết định số 161-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kinh tế Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 14-QĐ/BKTTW ngày 24/4/2013 của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/BKTTW ngày 05/3/2013 của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về việc thành lập Vụ Kinh tế tổng hợp trực thuộc Ban Kinh tế Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Kinh tế tổng hợp, các thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ban Kinh tế Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lãnh đạo Ban,
- Ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ; các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức thuộc phạm vi phụ trách,
- Các đơn vị trực thuộc Ban,
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan,
- Lưu VP Ban, Vụ TCCB.

TRƯỞNG BAN
Vương Đình Huệ

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP, BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 135-QĐ/BKTTW ngày 24/10/2013 của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

Điều 1. Chức năng

Vụ Kinh tế tổng hợp là đơn vị trực thuộc Ban Kinh tế Trung ương (sau đây viết tắt là Ban), có chức năng nghiên cứu, tham mưu thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát giúp Lãnh đạo Ban các chủ trương và chính sách về các ngành và lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư; tài chính, ngân hàng; kinh tế đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý nhà nước về doanh nghiệp và một số lĩnh vực khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng Ban.

Điều 2. Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chủ động lựa chọn, đề xuất và chủ trì tổ chức thực hiện nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực theo chức năng để đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hàng năm, từng giai đoạn trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định, bao gồm:

- Vấn đề xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (gồm cả vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, ngành, lĩnh vực);

- Các cơ chế chính sách về tài chính quốc gia; hoạt động của tổ chức tài chính, các quỹ tài chính tập trung ngoài ngân sách nhà nước (gồm cả vấn đề tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tài chính);

- Các vấn đề về đầu tư, tái đầu tư công (gồm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đầu tư từ tín dụng Nhà nước và đầu tư doanh nghiệp Nhà nước);

- Các chính sách về tiền tệ; các cơ chế chính sách và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội (gồm cả vấn đề tái cơ cấu hệ thống tổ chức ngân hàng);

- Các vấn đề về phương hướng, chính sách về kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp (gồm cả vấn đề đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài).

b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu để giúp Lãnh đạo Ban tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác;

c) Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ban để nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Ban các phương án giải quyết những vấn đề lớn nổi lên về kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công;

d) Chủ trì, phối hợp, tham gia với các đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện nghiên cứu, tham mưu các nội dung chuyên đề khác do Lãnh đạo Ban giao.

2- Giúp Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ thẩm định, xây dựng báo cáo thẩm định trong việc:

a) Thẩm định các đề án, chương trình, dự án do Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội hoặc Ban cán sự đảng, Đảng đoàn các bộ, ngành được Chính phủ ủy quyền trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc ngành, lĩnh vực được phân công;

b) Xây dựng báo cáo thẩm định các đề án, chương trình, dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công mà Ban là thành viên Hội đồng thẩm định.

3- Giúp Lãnh đạo Ban trong thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gồm:

a) Xây dựng các chương trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công trình Lãnh đạo Ban phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b) Tham gia phối hợp với các cơ quan khi có yêu cầu trong sơ kết và tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước về các ngành, lĩnh vực được phân công;

c) Theo dõi, phát hiện, đề xuất kiến nghị với Lãnh đạo Ban những vấn đề về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản khác của Đảng và Nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công;

d) Các vấn đề liên quan đến kiểm tra, giám sát các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

4- Giúp Lãnh đạo Ban trong việc chuẩn bị ý kiến tham gia với các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

5- Tham gia, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ của Ban thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong các ngành, lĩnh vực được phân công.

6- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

Điều 3. Phạm vi phụ trách

1- Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Thanh tra Chính phủ;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

2- Các doanh nghiệp là tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các tổ chức tín dụng:

- Tập đoàn Bảo Việt;

- Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội;

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3- Các doanh nghiệp là tổng công ty, công ty nhà nước khác trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài Chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4- Thực hiện phạm vi phụ trách khác do Lãnh đạo Ban giao.

Điều 4. Tổ chức bộ máy và chế độ làm việc

1- Vụ Kinh tế tổng hợp có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và chuyên viên.

2- Vụ Kinh tế tổng hợp làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp thủ trưởng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp xây dựng quy chế làm việc của Vụ Kinh tế tổng hợp trình Lãnh đạo Ban phụ trách phê duyệt.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1- Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này đối với toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ Kinh tế tổng hợp.

2- Quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc vướng mắc, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135-QĐ/BKTTW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu135-QĐ/BKTTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2013
Ngày hiệu lực24/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135-QĐ/BKTTW

Lược đồ Quyết định 135-QĐ/BKTTW 2013 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 135-QĐ/BKTTW 2013 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế tổng hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu135-QĐ/BKTTW
        Cơ quan ban hànhBan Kinh tế Trung ương
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành24/10/2013
        Ngày hiệu lực24/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 135-QĐ/BKTTW 2013 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế tổng hợp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 135-QĐ/BKTTW 2013 chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy Vụ Kinh tế tổng hợp

            • 24/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực