Quyết định 135/QĐ-BTP

Quyết định 135/QĐ-BTP năm 2015 kế hoạch thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 135/QĐ-BTP 2015 thực hiện 01/QĐ-TTg lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-TTG NGÀY 02/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ PLDSKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-TTG NGÀY 02/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ).

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Kế hoạch của Chính phủ.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ.

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

d) Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý I năm 2015.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

1.1. Tổ chức Lễ công bố Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Công nghệ thông tin.

Thời gian thực hiện: 05/01/2015.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 20/09/2015.

1.3. Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của Nhân dân về việc sửa đổi Bộ luật dân sự

- Đơn vị thực hiện: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 20/09/2015.

1.4. Xây dựng chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cung cấp tài liệu, phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của Nhân dân về việc sửa đổi Bộ luật dân sự

- Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 20/09/2015.

1.5. Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật; Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: 17/01/2015.

2. Tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2.1. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội; các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Công tác phía Nam.

- Thời gian thực hiện:

+ Tại thành phố Hà Nội: ngày 30/01/2015 (Đối với các tỉnh, thành phố Khu vực phía Bắc);

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: ngày 06/02/2015 (Đối với các tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam).

2.2. Tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình hình cụ thể của đơn vị mình, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình bằng hình thức phù hợp; xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của đơn vị mình và gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trước ngày 10/03/2015.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Thời gian thực hiện: từ 05/01 đến 05/3/2015.

2.3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Từ 16/3/2015 đến 20/3/2015.

3. Xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

3.1. Tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 15/3/2015.

3.2. Xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 25/3/2015.

4. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự

4.1. Tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các tổ chức, cá nhân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 15/4/2015.

4.2. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 20/4/2015.

4.3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 23/4/2015.

4.4. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 25/4/2015.

5. Xây dựng hồ sơ trình Chính phủ về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) sau khi tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

5.1. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban soạn thảo, các chuyên gia, nhà khoa học; Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/4/2015.

5.2. Trình Chính phủ hồ sơ dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) sau khi tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/4/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch của Chính phủ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu135/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2015
Ngày hiệu lực23/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 135/QĐ-BTP 2015 thực hiện 01/QĐ-TTg lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 135/QĐ-BTP 2015 thực hiện 01/QĐ-TTg lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu135/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành23/01/2015
        Ngày hiệu lực23/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 135/QĐ-BTP 2015 thực hiện 01/QĐ-TTg lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 135/QĐ-BTP 2015 thực hiện 01/QĐ-TTg lấy ý kiến Nhân dân dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

           • 23/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực