Quyết định 1353/QĐ-UBND

Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 1970/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thành lập doanh nghiệp Sở Kế hoạch Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 42/TTr-SKHĐT ngày 27/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 375/QĐHC-CTUBND ngày 07/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- [email protected];
- Lưu: HC, VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1353 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

6

2

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

44

2.1

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

44

2.2

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

60

2.3

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

69

2.4

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

79

2.5

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

83

2.6

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

95

2.7

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

115

2.8

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

131

2.9

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

135

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

143

3.1

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

143

3.2

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

158

3.3

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

167

3.4

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

185

3.5

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

201

4

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

216

5

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

225

6

Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

229

7

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

245

7.1

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

245

7.2

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

253

7.3

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

265

7.4

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

271

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

281

8.1

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

281

8.2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

284

8.3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

291

9

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

298

10

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

301

11

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

304

12

Bán doanh nghiệp tư nhân

308

13

Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

312

13.1

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

312

13.2

Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

322

13.3

Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần

331

14

Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)

342

14.1

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

342

14.2

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

351

14.3

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

360

15

Hợp nhất doanh nghiệp

371

15.1

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

371

15.2

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

380

15.3

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

389

16

Sáp nhập doanh nghiệp

400

16.1

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

400

16.2

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

404

16.3

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

407

17

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

410

18

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

418

19

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

428

20

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

437

21

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

451

22

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

461

23

Giải thể doanh nghiệp

471

24

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

480

25

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

481

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

490

27

Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

493

27.1

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

493

27.2

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

497

28

 Thông báo thay đổi về thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

500

 

Tổng cộng: 54 TTHC

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1353/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1353/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1353/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1353/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành03/06/2016
       Ngày hiệu lực03/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1353/QĐ-UBND 2016 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch Đầu tư Sóc Trăng