Quyết định 1354/QĐ-UBND

Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 kèm theo Quyết định 208/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1354/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2017-2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 208/QĐ-UBND NGÀY 19/01/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 về điu chnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1038/SNN-VPĐP ngày 23/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2017, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020:

“2. Nội dung và thời gian tập huấn, bồi dưỡng

Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng bao gồm:

- Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng như phụ lục kèm theo Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Chương trình tập huấn, bồi dưỡng bổ sung: như phụ lục đính hèm.

- Các hoạt động đào tạo, tập huấn gắn với tham quan, học tập kinh nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tiễn và nguồn lực thực hiện. Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù của các học viên.”

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ TW và VPĐP TW CT XD NTM;
- TTT
U, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, HB, T
le
NTM-5.6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2017- 2020 BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1354/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT

Chuyên đề

Nội dung cơ bản

1

Chuyên đề 01:

Xu hướng ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới

- Khái niệm về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Đặc trưng của nông nghiệp công nghệ cao;

- Vai trò, nhiệm vụ và một số ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới hiện nay;

- Giải pháp triển khai ứng dụng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2

Chuyên đề 02:

Hướng dẫn lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn

- Giới thiệu đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp;

- Một số công cụ và phương pháp trong lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập;

- Hướng dẫn quy trình xây dựng đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn.

3

Chuyên đề 03:

Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương

- Giới thiệu chuỗi giá trị nông sản và các mối liên kết trong chuỗi giá trị;

- Phân tích cơ hội và thách thức của thị trường nông sản;

- Hướng dẫn xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực.

4

Chuyên đề 04:

Hướng dẫn điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020

- Tầm quan trọng phải điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016- 2020;

- Nội dung điều chỉnh Đề án;

- Trình tự thực hiện điều chỉnh Đề án.

5

Chuyên đề 05:

Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

- Giới thiệu tổng quan về phát triển du lịch nông thôn;

- Nhận diện và đánh giá cơ hội phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới;

- Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển du lịch gắn với chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới.

6

Chuyên đề 06:

Hướng dẫn thực hiện nội dung khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới

- Các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu;

- Hướng dẫn quy trình triển khai tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu;

- Vai trò các bên liên quan trong triển khai tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu;

- Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở địa phương.

7

Chuyên đề 07:

Hướng dẫn thực hiện triển khai nội dung khu vườn, cánh đng lớn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới

- Các tiêu chí khu vườn kiểu mẫu, cánh đng lớn kiểu mẫu;

- Hướng dẫn quy trình triển khai tiêu chí khu vườn kiểu mẫu, cánh đng lớn kiểu mẫu;

- Vai trò các bên liên quan trong triển khai khu vườn kiểu mẫu, cánh đng lớn kiểu mẫu;

- Một số mô hình xây dựng khu vườn kiểu mẫu, cánh đng lớn kiểu mẫu ở các địa phương.

8

Chuyên đề 08:

Tư vấn đào tạo nghề cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới

- Tổng quan đào tạo nghề cho nông dân;

- Đặc trưng cơ bản của nghề;

- Điều kiện để lựa chọn nghề;

- Xác định năng lực và lựa chọn nghề phù hợp.

9

Chuyên đề 09:

Hướng dẫn thực hiện nội dung quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

- Tổng quan về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Hướng dẫn thực hiện sản xuất thực phẩm an toàn trong xây dựng nông thôn mới;

- Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

10

Chuyên đề 10:

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện đề án Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” trong xây dựng nông thôn mi

- Tổng quan về Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

- Mô hình mỗi xã một sản phẩm ở một số địa phương;

- Lập và triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm của địa phương.

11

Chuyên đề 11:

Đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận

- Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự bền vững của các tiêu chí nông thôn mới;

- Phân tích vai trò của các bên liên quan;

- Xác định giải pháp và các bước triển khai thực hiện đảm bảo tính bền vững các tiêu chí ở các xã nông thôn mới.

12

Chuyên đề 12:

Kỹ năng phối hợp trong xây dựng nông thôn mới

- Khái niệm phối hợp trong xây dựng nông thôn mới;

- Ý nghĩa của phối hợp trong xây dựng nông thôn mới;

- Phân loại phối hợp trong xây dựng nông thôn mới;

- Yêu cầu của phối hợp hiệu quả;

- Trình tự các bước thực hiện phối hợp trong xây dựng nông thôn mới.

13

Chuyên đề 13:

Kỹ năng giải quyết, xử lý mâu thuẫn xã hội trong xây dựng nông thôn mới

- Khái niệm mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn xã hội nông thôn;

- Nguyên nhân mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn xã hội nông thôn;

- Một số mâu thuẫn xã hội nông thôn chủ yếu khi tiến hành xây dựng nông thôn mới;

- Các giai đoạn phát triển của mâu thuẫn xã hội nông thôn khi tiến hành xây dựng nông thôn mới;

- Quy trình giải quyết, xử lý mâu thuẫn xã hội nông thôn khi tiến hành xây dựng nông thôn mới.

14

Chuyên đề 14:

Kỹ năng tạo đng thuận trong xây dựng nông thôn mới

- Sự cần thiết tạo đng thuận trong xây dựng nông thôn mới;

- Khái niệm về sự đng thuận trong xây dựng nông thôn mới;

- Nguyên tắc tạo đng thuận trong xây dựng nông thôn mới;

- Phương pháp tạo đng thuận trong xây dựng nông thôn mới;

- Nội dung tạo đng thuận trong xây dựng nông thôn mới.

15

Chuyên đề 15:

Phát triển ngành nghề, dịch vụ và tạo việc làm ở nông thôn

- Nhận diện và đánh giá cơ hội phát triển ngành nghề, dịch vụ và tạo việc làm ở nông thôn;

- Phân tích, đánh giá nguồn lực phát triển ngành nghề, dịch vụ và tạo việc làm ở nông thôn;

- Lập kế hoạch phát triển ngành nghề, dịch vụ và tạo việc làm ở nông thôn.

16

Chuyên đề 16:

Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa

- Nội dung tổng quan về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay;

- Đặc trưng và ý nghĩa của đô thị hóa;

- Mối quan hệ giữa xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa;

- Nội dung và giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới gn với quá trình đô thị hóa.

17

Chuyên đề 17:

Hội nhập kinh tế quốc tế ảnh hưởng tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn

- Những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Những cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế;

- Thảo luận tình huống cho địa phương.

18

Chuyên đề 18:

Bình đẳng giới và nâng cao vai trò phụ nữ

- Thế nào là bình đẳng giới;

- Thực trạng bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới;

- Nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

19

Chuyên đề 19:

Giải pháp vận động thành lập mới hợp tác xã; vấn đề liên doanh, liên kết của hợp tác xã

- Các giải pháp vận động thành lập mới hợp tác xã;

- Vấn đề liên doanh, liên kết của hợp tác xã.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1354/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1354/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1354/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực09/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1354/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1354/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch tập huấn cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa

            • 09/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực