Quyết định 1354/QĐ-UBND

Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo do tổ chức Pearl S.Buck International - Mỹ tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC PEARL S.BUCK INTERNATIONAL - MỸ CHO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 265/TTr-SLĐTBXH ngày 14/2/2014 xin phê duyệt tiếp nhận tài trợ của tổ chức Pearl S.Buck International.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 158/BC-KH&ĐT ngày 03/3/2014 về việc xin phê duyệt tiếp nhận tiền tài trợ của tổ chức Pearl S.Buck International cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo do tổ chức Pearl S.Buck International tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo những nội dung chủ yếu sau:

- Số tiền tài trợ: 47.880 USD (bốn mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi đô la Mỹ).

- Tên nhà tài trợ: Pear S.Buck International.

- Chủ khoản viện trợ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Trung tâm Bảo trợ xã hội IV và Làng trẻ em Birla Hà Nội.

- Đối tượng thụ hưởng: trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Trung tâm Bảo trợ xã hội IV và Làng trẻ em Birla Hà Nội.

- Mục tiêu: Cải thiện điều kiện sống, học tập và giúp phát triển tâm sinh lý cho trẻ em mồ côi để trẻ có thể hòa nhập vào cuộc sống trong tương lai.

- Hoạt động chính:

+ Bổ sung dinh dưỡng cho 180 trẻ với mức 6 USD/trẻ/tháng.

+ Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe cho trẻ và các nhân viên cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Khám sức khỏe, chăm sóc y tế và tiêm phòng cho trẻ.

+ Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ trong các dịp lễ tết.

+ Hỗ trợ chi phí hành chính cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Trung tâm Bảo trợ xã hội IV và Làng trẻ em Birla Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: 3 năm.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ khoản viện trợ và các cơ quan có liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Trung tâm Bảo trợ xã hội IV và Làng trẻ em Birla Hà Nội có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan khác.

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đảm bảo không liên quan đến vấn đề con nuôi.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ khoản viện trợ tiếp nhận tài trợ theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ khoản viện trợ thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính khác có liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

4. Các cơ quan có liên quan khác của thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai thực hiện tiếp nhận tài trợ có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội III, Trung tâm Bảo trợ xã hội IV, Làng trẻ em Birla Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- UB công tác TC phi chính phủ NN (để b/c);
- VPUBNDTP: PCPVP Đỗ Đình Hồng, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Sở, ngành: KHĐT(2), Công an TP;
- Lưu: VT, VX, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Trần Xuân Việt
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt tiếp nhận tiền viện trợ nhân đạo Hà Nội

  • 10/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực