Quyết định 1355/QĐ-BYT

Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 cửa Chính phủ về Quy định chức ng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cu nạn; Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật phòng, chng thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế vgiao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế) chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị tham gia công tác bảo đảm y tế phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của đơn vị để triển khai thực hiện và giám sát các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông/bà: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- UBQG UWPSCTT và TKCN (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Bộ Y tế)

Căn cdự báo tình hình thời tiết, khí hậu năm 2021 và nhiệm vụ công tác bảo đảm y tế phòng, chng thiên tai năm 2021;

Căn cứ kết qu công tác bo đảm y tế phòng, chống thiên tai năm 2020 ca Ngành y tế; Bộ Y tế Xây dựng Kế hoạch phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 như sau;

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đng bộ các giải pháp nhm chủ động trong công tác dự báo, dự phòng, sn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả v y tế trong các tình huống thiên tai, thm họa; nhanh chóng khắc phục hậu qu sau thn tai, thm họa nhm hạn chế thp nhất thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra.

2. Yêu cầu

2.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chthị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí t Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo ca Đng đối với công tác phòng ngừa, ng phó, khắc phục hậu qu thiên tai, c văn bản chỉ đạo ca Chính ph, hưng dn ca y ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cu nạn và Ban Chđạo Trung ương phòng chng thiên tai;

2.2. Chủ động tổ chc lc lượng và dự trữ thuc, hóa chất, vật tư y tế tại các tuyến; đặc biệt là tuyến y tế cơ sở; tăng cường hội nhập quốc tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn; đáp ng kịp thời và khắc phục có hiệu quả các tình huống thiên tai, bão lũ gây ra.

2.3. Tăng cường công tác cảnh báo, dự báo tình hình, thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, xử trí đcộng đồng dân cư có kỹ năng phòng, tránh ứng phó thiên tai.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động dự phòng, sẵn sàng ứng phó, nhằm gim thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra; nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh ca nhân dân với thiên tai, thảm họa; tăng cường hội nhập quốc tế Trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiện toàn hệ thống tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn ca Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế các địa phương và vai trò điều phối ca Ban ch huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế;

2.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ Ban chhuy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tnh trọng điểm thiên tai; ban hành quy trình chuẩn cho các đội htrợ y tế khn cấp (GMT) của các tnh về ứng phó y tế với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

2.3. Tham gia có hiu qudự án ARCH do JICA tài trợ, tăng cường vận động tài trợ ca các tchức quốc tế;

2.4. Kiểm tra, giám sát các tnh trọng điểm thiên tai; duy trì công tác thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết theo quy định.

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì thực hiện

Q1

Q2

Q3

Q4

1.

Tăng cưng năng lực hệ thống tổ chức Ban chỉ huy PCTT và TKCN

1.1

Kiện toàn Ban chhuy và Văn phòng thường trực Ban ch huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cu nạn của Bộ Y tế.

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực

1.2.

Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành về tchức, nhiệm vụ, đồng phục, trang thiết bị y tế cho các đội htrợ y tế khn cấp (EMT).

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực,

- Các Vụ, cục, đơn vị liên quan;

1.3.

Thành lập các tcơ động phòng chống thiên tai, TKCN và phòng chống dịch bệnh.

*

*

*

*

Sở Y tế các tỉnh thành phố; các đơn vị trực thuộc Bộ

1.4.

Xây dựng quy trình xử lý y tế trước, trong và sau thiên tai phù hợp với từng loại hình thiên tai, thảm họa.

*

*

*

 

VP Thường trực,

SY tế các tỉnh, thành phố.

1.5.

Quy định mu báo cáo khn cấp đcác địa phương báo cáo trước, trong và sau thiên tai, thm họa.

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực.

2.

Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phòng chống thiên tai

2.1.

Tổ chức huấn luyện, din tập cho cán bộ quân và dân y tham gia ứng phó sự cvề thn tai và tìm kiếm cứu nạn

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực;

Sở Y tế các tnh /TP

2.2

Tchức hun luyện, diễn lập cho các đội cấp cứu cơ động, vsinh môi trường, PC dịch bệnh

 

*

*

*

Văn phòng Thưng trực ;

SY tế các tnh /TP

23.

Tổ chc tập huấn thí điểm cho cán bộ tham gia đội hỗ trợ y tế khn cấp (EMT) tại Hà Tĩnh tiến tới ban hành Bộ tài liệu chung trên toàn quc

 

*

*

*

VPTT; SY tế Hà Tĩnh

3.

Bo đm hậu cần phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

3.1.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thm quyền đu tư cho hệ thng chhuy điều hành (s chhuy) tại Bộ Y tế, có kết nối với tuyến Trung ương và các địa phương.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cc liên quan, S Y tế

3.2.

Tng hợp đề xuất biển xe, cờ hiệu ưu tiên “Xe Hộ đê” “Xe tìm kiếm cu nạn” năm 2021 cho các xe ô tô thuộc hệ thống phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn thuộc Bộ Y tế.

*

*

 

 

Văn phòng Thường trực

3.3.

Mua sắm trang phục dùng chung cho cán bộ Ban chhuy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế (quần áo bo h, mũ bo hộ, ủng, đèn pin, loa cầm tay, bộ đàm...) đsử dụng khi đi công tác.

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực, Sở Y tế, Đơn vị trực thuộc

3.4.

Tổ chức mua sắm bsung thuốc, hóa chất, vật tư y tế dự trữ phòng, chng thiên tai.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, Sở Y tế, Đơn vị trực thuộc

4.

Truyền thông

4.1.

Truyền ti kịp thời các thông tin chỉ đạo ca y ban quốc gia về ứng phó sự c thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trên WEBSITE ca Bộ Y tế, các mạng xã hội (Viber, Zalo, Facebook...)

 

+

 

 

- Vụ TT và TĐKT;

- VP Thường trực;

- Trung m TT& GDSK TW

- SYT, Đơn vị trực thuộc

4.2.

Chỉ đạo các Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tăng cường truyền thông cho người dân biết cách xlý, di chuyển khỏi vùng nguy hiểm khi có thiên tai và chủ động tự bo vệ sức khỏe trong mùa bão lụt;

*

*

*

*

- Vụ TT và TĐKT;

- Trung tâm TT & GDSK TW

- TT KSBT các tỉnh

4.3.

Phối hợp với Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn người dân làm vsinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ.

*

*

*

*

- Cục Y tế dự phòng,

- Cc Qun lý môi trường y tế,

- Trung tâm TT& GDSK TW

- SY tế

5.

Tchức trực phòng chống thiên tai

5.1.

Tổ chức tthường trực sẵn sàng ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cu nạn từ các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ; hệ thống phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Y tế, sẵn sàng htrợ các địa phương ứng phó trong tình huống thiên tai, thm họa.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan;

Các đơn vị trực thuộc; Sở Y tế (khi có thiên tai)

5.2.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tchức trực phòng chống theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; gồm: trực lãnh đạo, trực văn phòng và các tthường trực.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực

6.

Hp tác quốc tế

6.1.

Vận động các chính ph, Tổ chức phi Chính phủ WHO, UNICEF...tiếp tục tài trợ, hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế; cử các đội tham gia các hoạt động ca dự án ARCH do JICA tài trợ khi có yêu cầu.

*

*

*

*

- Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan;

- SY tế

6.2.

Tham dự các Hội nghị quốc tế (trực tiếp hoặc trực tuyến) về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan.

6.3.

Chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian/chương trình làm việc (trực tuyến) với Ban thư ký ASEAN, dự án Tăng cường năng lực về quản lý thm họa y tế của ASEAN (dự án ARCH).

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan.

7.

Kiểm tra, giám sát

7.1.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chun bị ứng phó vi thiên tai, thảm họa tại các địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ.

*

*

*

*

Văn phòng Thường trực, các Vụ, cục liên quan. Sở Y tế

7.2.

Tchức đoàn kiểm tra liên ngành kim tra các địa pơng về phòng chống thiên tai theo phân công ca Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; tham gia các đoàn kiểm tra khác khi có yêu cầu. Tng hp báo cáo kết qu kim tra theo quy định.

*

*

*

*

Ban Ch huy Phòng Chống thiên tai và TKCN Bộ Y tế, S Y tế

7.3.

Kim tra, giám sát

 

 

*

*

Ban CH phòng chng thn tai và TKCN, Sở Y tế

8

Tổng kết, báo cáo

 

 

 

*

Ban CH phòng chng thiên tai và TKCN, Sở Y tế

V. NGÂN SÁCH:

- Ngân sách Chi cho công tác PCTT và TKCN tuyến Trung ương (Chương trình cấp Bộ): 5.000 triệu đồng (có dự toán kế hoạch kèm theo).

- Ngân sách chi thường xuyên của đơn vị;

- Chi cho công tác PCTT và TKCN (ngân sách địa phương);

- Nguồn Viện trợ;

- Dự trữ quốc gia;

- Qu phòng chống thiên tai của các địa phương;

- Bo him y tế.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng thường trực Ban ch huy phòng chng thiên tai và TKCN

- Xây dng kế hoạch trin khai công tác phòng chng thảm họa và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Y tế, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và chủ trì triển khai thực hiện.

- Tchức lực lượng thường trực: nắm chắc tình hình thiên tai, thm họa; thu thập xử lý thông tin, báo cáo Ban Ch huy phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án xử trí; tham mưu cho lãnh đạo Bộ chđạo các đơn vị trực thuộc Bộ, SY tế các tnh có liên quan triển khai kế hoạch ứng phó;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tchức mua sm dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư y tế; đ xut cp hàng dự trữ hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; đề xut y ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Bộ Tài chính cấp trang thiết bị, vật tư để phục vụ công tác phòng chng thiên tai;

- Chtrì phi hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cu nạn và Ban chỉ đạo Trung ương v phòng, chng thiên tai kim tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương đặc biệt là các vùng có nguy cơ chịu nh hưởng trực tiếp của thiên tai, biến đổi khí hậu;

- Tchức các lớp tập huấn, đào tạo về phòng chống thiên tai thm họa theo chđạo ca Trưng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cu nạn Bộ Y tế;

- Tổ chức sơ kết, tng kết, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ:

Theo chc năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các nội dung liên quan công tác phòng chng dịch; phi hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính chđạo trin khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế:

- Chủ động xây dựng kế hoạch, btrí ngân sách chi cho phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị mình đ chđộng, sn sàng đáp ứng với tình huống khn cấp khi có thiên tai, thảm họa xy ra. Có phương án bo đm, an toàn cho người, cơ sở vật chất, trang thiết bị ca đơn vị trực thuộc trong tác tình huống thiên tai, bão lũ.

- Các bệnh viện, cơ sở khám cha bệnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng cấp cứu, vận chuyn, thu dung điều trị nạn nhân khi có yêu cu; tchức các tcơ động; đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ tr các địa phương tham gia ứng phó sự cố thiên tai khi có yêu cầu.

4. S Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tham mưu cho Ban chhuy phòng chống thiên tai và TKCN của tỉnh triển khai công tác bảo đảm y tế trong phòng chng thiên tai và TKCN trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 vn còn diễn biến phức tạp theo phương châm “4 tại chỗ;

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xây dng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo thm quyền; xây dng quy chế phối hợp các lực lượng bảo đm y tế trong phòng chng thiên tai, thm họa; đặc biệt là công tác kết hp quân dân y;

- Tiếp tục tổ chc giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị nhng trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, các trường hợp đến từ vùng dịch bệnh (đặc biệt là dịch Covid-19); đm bo các cơ sđiều trị an toàn với Covid-19;

- Chđạo các đơn vị thuộc quyền xây dựng kế hoạch; tổ chức huấn luyện các tcơ động cấp cu, vận chuyển, phòng, chống dịch bệnh sn sàng huy động khi có tình huống; tchức huấn luyện sơ cu, cp cứu về y tế cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa; nắm vng các đối tượng “yếu thế” cn trợ giúp về y tế đ phân công htrợ khi có tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra;

- Chđạo Trung tâm y tế dự phòng chuẩn bị sẵn sàng các đội phòng chống dịch cơ động, sẵn sàng tổ chứcđộng phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai, thm họa.

- Chđộng tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh/TP b trí ngân sách địa phương chi cho hoạt động phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cu nạn; tchức dự tr cơ sthuốc, trang bị, hóa chất, vật tư y tế sn sàng đáp ứng với tình huống khn cấp khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn; rà soát các phương tiện cơ giới (xe 2 cu, gm cao) trên địa bàn đ đưa vào Kế hoạch huy động chbệnh nhân, nạn nhân trong tình huống thiên tai, thảm họa;

- Tổ chức, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thiên tai, thảm họa. Tng hợp báo cáo, đề xuất công tác phòng chống thiên tai theo quy định.

Nhận được kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin Liên hệ vi Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) để tng hợp báo cáo cp có thẩm quyền xem xét, gii quyết/.

 

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG/NGÂN SÁCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 23 tháng 02 năm 2021)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung chi

Số tiền

1.

Tổ chức lớp tập hun cho các đội EMT cho các tỉnh/thành phố

100

2.

Xây dựng đội htrợ y tế khẩn cp (EMT) thí điểm tại tnh Hà Tĩnh

150

3.

Trang thiết bị, trang phục cho các đội htrợ y tế khn cấp (EMT) phục vụ tập huấn, diễn tập

100

4.

Chi công tác phí kim tra, giám sát các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thảm họa của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục

326

5.

Chi tr tiếp nhận, vn chuyn, xuất cấp, giao nhận hàng hóa phòng, chống thn tai thảm họa, kim nghiệm cht lượng hàng hóa

300

6.

Chi bảo qun hàng hóa phòng chống thiên tai thảm họa

500

7.

Bảo trì, nâng cấp phần mềm kế toán

24

8.

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu tập huấn cho đội hỗ trợ y tế khn cấp (EMT)

100

9.

Mua sắm trang thiết bị, cơ số thuốc phòng chống lụt bão, vt tư, hóa chất phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và thảm họa

3.400

 

Tng cộng

5.000

(Năm tỷ đồng)

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VẬT TƯ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, DỊCH BỆNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 23 tháng 02 năm 2021)

TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Kinh phí (VNĐ)

Ghi chú

1.

Phèn chua

Kg

8.000

50,000

400.000.000

 

2.

Mua hóa cht kh khun

Kg

14.354

209.000

3.000.000.000

 

 

Tng cộng

 

 

 

3.400.000.000

 

(Ba tỷ bn trăm triệu đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1355/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2021
Ngày hiệu lực23/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1355/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành23/02/2021
        Ngày hiệu lực23/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch hoạt động phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

           • 23/02/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực