Quyết định 1355/QĐ-TCHQ

Quyết định 1355/QĐ-TCHQ năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2020

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tưng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 19/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Hải quan đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TTr (3bản).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-TCHQ ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (viết tắt là “PCTN”) đến năm 2020; Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 19/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Quyết định số 365/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020, Tổng cục Hải quan ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao;

- Khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý tham nhũng của cán bộ công chức Hải quan trong thực thi công vụ.

2. Yêu cầu

Quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính trong phòng, chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PCTN, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh PCTN.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN:

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc của Tổng cục Hải quan phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách; Kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành về PCTN.

- Người đứng đầu phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng.

- Người đứng đầu làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng trong đơn vị thì được biểu dương, khen thưởng; Trường hợp để xảy ra tham nhũng nhưng kịp thời tự xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì chỉ xử lý người có hành vi tham nhũng, không xử lý về trách nhiệm người đứng đầu; Trường hợp để xảy ra tham nhũng nhưng phát hiện không kịp thời, để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do các cơ quan, đơn vị chức năng phát hiện, xử lý thì người đứng đầu đơn vị cấp trên trực tiếp phải xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và người liên đới nơi xảy ra vụ việc tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân phải được đánh giá cả tiêu chí hiệu quả công tác PCTN trong tổ chức, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN với phương châm cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Kết quả công tác PCTN của tổ chức, đơn vị là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị.

2. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ:

- Khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bảo đảm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ cấp Tổng cục đến cấp Cục, Chi cục. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn ngành cơ chế phân cấp; tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức hoạt động và thực thi công vụ.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định tại Công văn số 377/TCHQ-TCCB ngày 22/01/2018 của Tổng cục Hải quan, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.

- Thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào chức danh lãnh đạo các cấp tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; thu hút lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tốt, phù hợp với vị trí để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác tổ chức cán bộ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, của ngành về công vụ, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ. Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành. Gắn nội dung kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam (Quyết định 952/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam; Quyết định số 888/QĐ-TCHQ ngày 17/3/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thực hiện trực ban, giám sát trực tuyến trong ngành Hải quan; Quyết định số 4273/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ trong ngành Hải quan) nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; ngăn ngừa những việc làm sai trái, tiêu cực, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

- Xây dựng quy định và tổ chức thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận. Khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Từng bước thực hiện có hiệu quả việc bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương. Không bố trí, đề bạt, bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc, lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ trong các đơn vị của ngành. Nghiên cứu, trình Bộ sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo hướng tăng cường tính tự giác và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Kiên quyết thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của các đơn vị để đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo nguyên tắc mỗi nhiệm vụ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện, các đơn vị khác phối hợp; đồng thời xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả để sử dụng tiết kiệm và phát huy nguồn lực hiện có:

+ Rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy của ngành Hải quan (các đơn vị thuộc và trực thuộc) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình trong công tác tổ chức cán bộ như quy chế đào tạo, bồi dưỡng; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại... bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Đảng và Nhà Nước.

+ Xây dựng, ban hành quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan theo hướng mỗi hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành có chế tài xử lý tương xứng để thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

3. Kiểm soát tài sản, thu nhập; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị:

- Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; Tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập và các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

- Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan theo hướng làm rõ loại thông tin phải chủ động công bố, công khai; phương thức, phạm vi, thời gian công bố công khai; mở rộng nội dung thông tin cung cấp theo yêu cầu theo hướng tăng cường tính tự giác và chế tài nghiêm khắc.

4. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các đề án, văn bản pháp luật đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN:

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu để Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan trong công tác sửa đổi toàn diện Luật PCTN; Luật thanh tra phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tập trung nguồn lực triển khai các đề án, công tác trọng tâm, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, đặc biệt là các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã xác định tại Quyết định số 160/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Tổng cục Hải quan và các năm tiếp theo.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra;

- Tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng và xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng.

- Tăng cường, tập trung thanh tra, kiểm tra nội bộ và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; kịp thời thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, sai phạm trong quy trình thủ tục hải quan. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đổi mới và tăng cường giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng. Những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về PCTN, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

6. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác PCTN:

- Đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; Đặc biệt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong công tác PCTN, tạo ý thức chủ động hưởng ứng tham gia PCTN. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo và hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN đối với cấp Tổng cục và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến về công tác PCTN và công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương (4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 19/3/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Quyết định số 365/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính đến năm 2020.

- Nâng cao việc giáo dục, đào tạo về liêm chính và thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công tác PCTN. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội Cựu chiến binh tiến hành tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN đến các cá nhân trong tổ chức mình.

- Báo Hải quan và Văn phòng Tổng cục tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN trên báo Hải quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có chức năng PCTN:

- Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phương tiện làm việc của Ban chỉ đạo PCTN cấp Tổng cục, Ban PCTN cấp Cục.

- Xây dựng lực lượng chuyên trách chống tham nhũng đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp và tư cách đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực.

- Hàng năm, Thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Tổng cục (Vụ Thanh tra- Kiểm tra) tham mưu xây dựng trình Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch công tác PCTN phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của toàn ngành để triển khai thực hiện.

8. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN theo đó các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với các cơ quan của Thanh tra Bộ Tài chính, cơ quan có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hoàn thiện pháp luật và hợp tác quốc tế trong PCTN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong PCTN. Luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện vào báo cáo công tác PCTN theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, gửi về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và Bộ Tài chính.

3. Quá trình thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nội dung Kế hoạch, các đơn vị thuộc, trực thuộc chủ động báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục (qua Vụ Thanh tra- Kiểm tra) để tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

4. Vụ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1355/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2018
Ngày hiệu lực27/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1355/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1355/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành27/04/2018
        Ngày hiệu lực27/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-TCHQ 2018 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng

         • 27/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực