Quyết định 1355/QĐ-UBND

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2009 xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự liên quan đến quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 12/2009/QĐ-UBND giao thẩm quyền công chứng chứng thực Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 04/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 18/TTr - STP ngày 01 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng toàn bộ hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc địa bàn thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và thành phố Hội An. Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc địa bàn thành phố Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và thành phố Hội An không chứng thực hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Đối với hợp đồng, giao dịch thực hiện quyền của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc địa bàn các huyện còn lại trong tỉnh được lựa chọn yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất hoặc yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1257/QĐ-UB ngày 19/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về xác định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban PCHĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1355/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Minh Ánh
        Ngày ban hành23/04/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/06/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-UBND 2009 thẩm quyền công chứng chứng thực hợp đồng dân sự Quảng Nam