Quyết định 1355/QĐ-UBND

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội" do tổ chức Holt - Mỹ tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 Holt Mỹ tài trợ Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN "CHĂM SÓC TRẺ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014" DO TỔ CHỨC HOLT - MỸ TÀI TRỢ CHO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 9/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 266/SLĐTBXH-TH ngày 14/2/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin phê duyệt việc tiếp nhận dự án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014" do tổ chức Holt Internaional Children Service, Inc (Holt) - Mỹ tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 159/BC-KHĐT ngày 03/3/2014 về việc xin phê duyệt tiếp nhận dự án trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án "Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014" do tổ chức Holt tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.

2. Tên nhà tài trợ: Holt - Mỹ.

3. Chủ khoản tiếp nhận dự án: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Mục đích của dự án:

- Ngăn chặn nguy cơ mất đi mái ấm gia đình của trẻ em tại cộng đồng.

- Cải thiện dinh dưỡng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng được tiếp cận giáo dục mầm non.

- Cải thiện dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.

5. Nội dung chính của dự án:

- Phục hồi, bảo tồn gia đình: hỗ trợ các vật dụng thiết yếu (chăn, màn, quần áo, xe máy, máy khâu …), hỗ trợ kinh phí (tối đa 5.000.000 đồng/gia đình) và tư vấn cho 20 gia đình gặp khó khăn đang có con nhỏ.

- Chăm sóc tạm thời 2 trẻ là con của các gia đình gặp khó khăn tại một số gia đình được lựa chọn trong thời gian từ 3-6 tháng.

- Hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho 900 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại 02 nhà trẻ của huyện Ba Vì và huyện Quốc Oai, tập huấn kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy trẻ cho cha mẹ, tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ.

- Phụ cấp cho cán bộ nuôi dưỡng trẻ, hỗ trợ, bổ sung dinh dưỡng, mua thuốc, đồ dùng sinh hoạt cho 50 trẻ dưới 5 tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội III.

6. Ngân sách của dự án: 992.940.000 đồng Việt Nam (chín trăm chín mươi hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ dự án và các cơ quan có liên quan:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận tài trợ theo đúng văn kiện dự án và cam kết với nhà tài trợ, đảm bảo không liên quan đến vấn đề con nuôi.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ khoản viện trợ tiếp nhận tài trợ theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và các quy định khác có liên quan.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ khoản viện trợ thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính khác có liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định hiện hành.

4. Các cơ quan có liên quan khác của thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chủ dự án để triển khai dự án thuận lợi, có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; UBND các quận, huyện: Ba Vì, Quốc Oai; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội III và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để b/c);
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC (để b/c);
- UB công tác TC phi chính phủ NN (để b/c);
- VPUBNDTP: PCVP Đỗ Đình Hồng, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Sở, ngành: KHĐT(2), Công an TP;
- Lưu: VT, VX, NN, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1355/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 Holt Mỹ tài trợ Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 Holt Mỹ tài trợ Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1355/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Trần Xuân Việt
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 Holt Mỹ tài trợ Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1355/QĐ-UBND năm 2014 Holt Mỹ tài trợ Chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn Hà Nội

  • 10/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực