Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện từ năm 2015 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1356/QĐ-UBND 2015 danh sách tham gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc phê duyỆt danh sách 32 xã, thỊ trẤn tham gia xây dỰng nông thôn mỚi giai đoẠn 2016 - 2020 đuỢc thỰc hiỆn tỪ năm 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 212/TTr-SNN ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn ngoài 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 để tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 từ năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 32 xã, thị trấn tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện từ năm 2015

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có thành viên trong Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 triển khai, tổ chức, thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các Sở, ngành có thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ Chương trình XD NTM TU; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ XDNTM tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

DANH SÁCH

32 XÃ, THỊ TRẤN THAM GIA XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2016-2020 THỰC HIỆN TỪ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1356/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Tên xã, thị trấn, huyện, thành phố

 

T.P Nam Đnh

(1 xã)

1

Xã Lc Hòa

 

Huyn Mỹ Lộc

(2 xã)

2

Xã Mỹ Hà

3

Xã Mỹ Thnh

 

Huyện V Bản

(3 xã)

4

Xã Quang Trung

5

Xã Kim Thái

6

Xã Hp Hưng

 

Huyện Ý Yên

(6 xã)

7

Xã Yên Nghĩa

8

Xã Yên Khánh

9

Xã Yên Li

10

Xã Yên Tiến

11

Xã Yên Đng

12

Xã Yên Chính

 

Huyn Nghĩa Hưng

(4 xã, thị trn)

13

Xã Nghĩa Trung

14

Th trấn Liễu Đề

15

Xã Nghĩa Lạc

16

Xã Nghĩa Phúc

 

Huyn Nam Trc

(4 xã, thị trn)

17

Xã Đin Xá

18

Xã Nam Hùng

19

Xã Nam Thng

20

Th trấn Nam Giang

 

Huyn Trc Ninh

(4 xã, thị trn)

21

Xã Trc Chính

22

Xã Trc Phú

23

Xã Trc M

24

Th trn Cát Thành

 

Huyn Xuân Trường

(4 xã)

25

Xã Xuân Đài

26

Xã Xuân Thành

27

Xã Xuân Vinh

28

Xã Xuân Hòa

 

Huyện Giao Thủy

(4 xã, thị trn)

29

Xã Giao Xuân

30

Xã Giao Tân

31

Xã Giao Châu

32

Thị trn Qut Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1356/QĐ-UBND 2015 danh sách tham gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1356/QĐ-UBND 2015 danh sách tham gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1356/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1356/QĐ-UBND 2015 danh sách tham gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1356/QĐ-UBND 2015 danh sách tham gia xây dựng nông thôn mới 2016 2020 Nam Định

            • 14/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực