Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong việc nghiệm thu, bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 Quy chế bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng">16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1994/TTr-SXD ngày 22/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc nghiệm thu, bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp trong việc nghiệm thu, bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các s, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh Cà Mau;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng QH-XD (Ut05), NC, TH;

- Lưu: VT. Tr 25/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ MỚI, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1356/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về điều kiện, trách nhiệm giữa các đơn vị có liên quan, đơn vị chủ trì thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm: Công trình giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, cây xanh và thông tin liên lạc.

2. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cp nước, thu gom và xử lý nước thải, cht thải rn, nghĩa trang và các công trình khác.

2. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm: Công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác.

3. Dự án đầu tư xây dựng là tập hp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thi hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thhiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tin khả thi đu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

4. Dự án đu tư xây dựng nhà ở: Là tổng hp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa đim nhất định.

5. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Là dự án đầu tư xây dựng các công trình (có thể bao gồm: Nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng,...) trên một khu đất được giao trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.

7. Chủ đầu tư cấp 1: Chủ đầu tư cấp 1 là chủ đầu tư được Nhà nước giao thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị, chủ đầu tư cấp 1 có thể là:

a) Các cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng.

b) Ban quản lý khu vực phát triển đô thị; các Ban quản lý đầu tư xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

c) Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hp tác xã.

d) Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

8. Chủ đầu tư thứ cấp là chủ đầu tư cấp 2 hoặc chủ đầu tư các cấp tiếp theo tham gia đầu tư vào dự án đầu tư phát triển đô thị thông qua việc thuê, giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng thuộc dự án đầu tư phát triển đô thị để đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Mức độ hoàn thành dự án để chuyển giao và tiếp nhận

Tất cả các dự án hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành theo dự án được duyệt; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của các dự án khu đô thị, khu nhà ở phải hoàn thành theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt; hết thời gian bảo hành phải được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định (trừ những trường hp có cam kết, giải trình của Chủ đầu tư về tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, có sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị tiếp nhận trước khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận).

1. Mức độ hoàn thành dự án đủ cơ sở để đề nghị được bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khi chủ đầu tư đã thực hiện xong các nội dung sau:

a) Các dự án được thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận bao gồm: Một khu vực gồm nhiều dự án, một dự án hoặc một phần trong dự án; có thể là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật riêng lẻ trong dự án nhưng vẫn đảm bảo về sự kết nối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực xung quanh.

b) Phải đảm bảo đã thi công các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành đúng theo quy hoạch chi tiết, dự án, thiết kế kỹ thuật được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Đường giao thông, các tuyến cấp điện, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước và cây xanh đô thị.

2. Đối với các dự án tại thời điểm Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/7/2015), Các dự án hạ tầng kỹ thuật phải được các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn thi công, kim công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và các quy định chuyên ngành khác có liên quan.

3. Đối với các dự án chuyển tiếp do thiếu một số nội dung về pháp lý triển khai dự án, mức độ hoàn thành dự án quy định tại khoản 1 Điều này; tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan chủ trì công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẽ yêu cầu chủ đầu tư cần bổ sung hồ sơ bản vẽ hiện trạng hoàn thành hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, hồ sơ kiểm định xây dựng (nếu có yêu cầu); trường hợp vượt quá thẩm quyền, đơn vị chủ trì xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Hồ sơ, tài liệu để bàn giao công trình

a) Sau khi đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định và đã sửa chữa xong các tồn tại ghi trong biên bản nghiệm thu (nếu có), Chủ đầu tư có trách nhiệm tập hợp, bàn giao hồ sơ cho Bên tiếp nhận.

b) Danh mục hồ sơ bàn giao, tiếp nhận công trình, hạ tầng kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

c) Hồ sơ tài liệu bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật được lập thành 03 (ba) bộ, Chủ đầu tư lưu trữ 01 (một) bộ và gửi 01 (một) bộ cho Bên tiếp nhận, 01 (một) bộ cho cơ quan đầu mối tiếp nhận (sau khi hoàn thành cơ quan đầu mối tiếp nhận bàn giao lại bộ hồ sơ cho Bên chủ quản Bên tiếp nhận) chậm nhất là 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiến hành bàn giao.

d) Lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình hạ tầng theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC BÀN GIAO, TIẾP NHẬN CÁC HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN

Điều 4. Cơ quan đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển giao

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận yêu cầu chuyển giao; chỉ đạo phòng chuyên môn chủ trì tổ chức thực hiện công tác chuyển giao và tiếp nhận các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư theo dự án, hoặc theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt; sau đó phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bàn giao, tiếp nhận khi đủ điều kiện bàn giao, tiếp nhận.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt Ủy ban nhân dân cấp huyện) là cơ quan đầu mối tiếp nhận (Bên tiếp nhận) các hạng mục hệ thống công trình hạ tng kỹ thuật đã đu tư theo dự án, hoặc theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch tng mặt bằng được duyệt sau khi có Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các dự án đạt yêu cầu.

Điều 5. Điều kiện để bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật

1. Việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ được thực hiện khi đảm bảo mức độ hoàn thành dự án quy định tại Điu 3 ca Quy định này, các yêu cầu điều kiện theo quy định của pháp luật và tại Quy định này.

2. Việc bàn giao, tiếp nhận có thể thực hiện cho cả các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án, theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng được cp có thm quyn phê duyệt; trường hp dự án có các dự án thành phn và không ảnh hưởng đến việc kết nối các hạng mục với nhau, đảm bảo đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Đường giao thông, cấp - thoát nước, xử lý nước thải, cp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cây xanh ven đường và cây xanh tập trung thì được phép bàn giao, tiếp nhận theo từng hạng mục hạ tng kỹ thuật theo dự án thành phn nhưng phải đảm bảo tính đng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật btrí theo quy hoạch chi tiết hoặc dự án được duyệt trước khi bàn giao, tiếp nhận, khai thác, vận hành.

3. Trường hp khi thực hiện dự án, triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết hoặc dự án được duyệt đã xác định được bên nhận chuyển giao (như: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công ty Điện lực Cà Mau, Viễn thông Cà Mau, Công ty cổ phần Nước - Môi trường Cà Mau,...) thì các chủ đầu tư dự án có thể mời các đơn vị sẽ nhận chuyển giao tham gia trong quá trình thi công nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình trong giai đoạn xây dựng đến khi bàn giao, tiếp nhận, khai thác, vận hành.

4. Chủ đầu tư thực hiện phối hp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị như: cấp điện, nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan để chủ đầu tư thứ cấp xây dựng công trình theo nội dung của dự án được duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy hoạch, kiến trúc thuộc phạm vi dự án; quản lý, lập và bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án trước khi bàn giao, tiếp nhận.

5. Chủ đầu tư phải lập kế hoạch thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và công trình khác (nếu có); đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo hành công trình chuyển giao theo quy định của pháp luật có liên quan.

6. Bên tiếp nhận có trách nhiệm quản lý khai thác công trình theo đúng công năng sử dụng; đồng thời thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy trình và theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 6. Các bước thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật

- Sau khi xác định mức độ hoàn thành dự án theo quy định tại Điều 3 của Quy định này, Chủ đầu tư gửi văn bản (theo Bảng mu thống kê công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này) đề nghị việc bàn giao, tiếp nhận các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đến Sở Xây dựng (cơ quan đầu mối tiếp nhận) theo quy định tại Điều 4 của Quy định này để được xem xét, tổ chức kiểm tra, giải quyết theo quy định.

- Sở Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra; xây dựng nội dung kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo nội dung kiểm tra; yêu cầu thực hiện các nội dung đảm bảo theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận đối với các dự án đạt yêu cầu.

Điều 7. Thành phần Đoàn kiểm tra và nội dung kiểm tra

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đm bảo các điều kiện để tổ chức kiểm tra, cơ quan đầu mối tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức Đoàn kiểm tra để xem xét hồ sơ pháp lý và tiến hành khảo sát hiện trạng của dự án đề nghị được bàn giao, tiếp nhận; với thành phần và nội dung như sau:

1. Thành phần Đoàn kiểm tra:

a) Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, đơn vị chủ trì, Trưởng đoàn tiếp nhận;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (viết tắt Ủy ban nhân dân cấp huyện) là Bên tiếp nhận, Phó đoàn tiếp nhận;

c) Mời đại diện các sở, ngành tham dự: Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đề nghị bàn giao (Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...).

d) Đại diện Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có dự án.

e) Đại diện các đơn vị có liên quan đến dự án hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận theo lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đề nghị bản giao sẽ trực tiếp quản lý khai thác, sử dụng.

2. Nội dung kiểm tra:

Chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phương tiện cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra. Nội dung kiểm tra chủ yếu gồm:

a) Kiểm tra sự tuân thủ các nội dung pháp lý của dự án theo quy định tại các thời điểm triển khai dự án.

b) Kiểm tra sự phù hp giữa hồ sơ chất lượng của danh mục công trình đề nghị được bàn giao, tiếp nhận trong dự án so với thực tế.

c) Kiểm tra một số nội dung cần thiết khác khi đoàn kiểm tra phát hiện và yêu cầu thực hiện.

Điều 8. Báo cáo, xử lý sau kiểm tra

Kết quả sau kiểm tra phải được cơ quan chủ trì lập thành Biên bản kiểm tra hiện trạng; Biên bản kiểm tra hiện trạng phải thể hiện rõ nội dung đạt và không đạt yêu cầu; nhận xét, kết luận và kiến nghị; đồng thời phải có đủ chữ ký các thành viên trong Đoàn kiểm tra.

1. Trường hợp kết quả kiểm tra đủ điều kiện tiếp nhận hoặc chưa đạt theo yêu cầu để bàn giao, tiếp nhận:

- Trường hợp kết quả kiểm tra đủ điều kiện tiếp nhận: Đơn vị chủ trì có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận.

- Trường hợp kết quả kiểm tra chưa hoàn thiện theo yêu cầu để bàn giao, tiếp nhận: Đơn vị chủ trì có văn bản thông báo đến Chủ đầu tư và sau khi Chủ đầu tư có văn bản báo cáo đã khắc phục xong, đơn vị chủ trì mời thành viên Đoàn kiểm tra để kiểm tra một lần nữa (nếu cn) và có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định tiếp nhận.

2. Trường hợp kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu để bàn giao, tiếp nhận: Đơn vị chủ trì có văn bản yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo các yêu cầu của đơn vị tiếp nhận và xem xét tiếp nhận khi đạt yêu cầu; nếu Chủ đầu tư không thực hiện thì không tiếp nhận và có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xlý từng trường hợp cụ thể.

3. Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý dự án trước ngày Luật Xây dng 2014 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/01/2015); chưa đảm bảo về hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc có nghi ngờ về chất lượng công trình: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ trì, phối hp với các Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công có văn bản chỉ định đơn vị tư vấn kiểm định (hoặc đề nghị Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm định xây dựng) và đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa (chi phí kiểm định sẽ do chủ đầu tư chi trả) phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận.

4. Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, khu nhà ở chưa đảm bảo hồ sơ pháp lý dự án sau ngày Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 01/01/2015) phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại thời điểm triển khai đầu tư xây dựng; dự án chưa đảm bảo về hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng hoặc có nghi ngờ về chất lượng công trình: Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công có văn bản chỉ định đơn vị tư vấn kiểm định (hoặc đề nghị Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm định xây dựng) và đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa (chi phí kiểm định sẽ do chủ đầu tư chi trả) phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận.

Chương III

QUYỂN, TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của các bên đối với công trình hạ tầng kỹ thuật được bàn giao, tiếp nhận

1. Chủ đầu tư

a) Tất cả các dự án khi chưa được bàn giao về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chủ đầu tư phải tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

b) Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, nếu phát hiện tình trạng hư hỏng phải kịp thời khắc phục và có văn bản báo cáo hoàn thành công tác bảo hành công trình.

c) Thực hiện theo các nội dung yêu cu của Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra.

d) Tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, hồ sơ bảo trì công trình; tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch bảo trì, công trình xây dựng, thực hiện bảo trì công trình xây dựng đảm bảo về trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Có trách nhiệm tiếp nhận các dự án, hạng mục hạ tầng kỹ thuật do Chủ đầu tư bàn giao. Sau đó, giao cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý khai thác, vận hành các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và triển khai thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì công trình xây dựng.

b) Xây dựng kế hoạch, bố trí vốn (hoặc kiến nghị bố trí vốn) định kỳ, hàng năm nhằm đảm bảo triển khai tốt công tác quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng đối với các dự án, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiếp nhận.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1. Sở Xây dựng là đơn vị đầu mối: Chủ trì việc tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các hạng mục hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án chưa đảm bảo về hồ sơ pháp lý, quản lý chất lượng công trình; trường hp vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét từng trường hp cụ th.

2. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công (Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...) cùng phối hp với đơn vị chủ trì khi được đề nghị tham gia Đoàn kiểm tra.

3. Sở Xây dựng là Trưởng đoàn kiểm tra theo quy định tại Điều 7 của Quy định này có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án trên địa bàn theo đúng Quy định này.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện là Bên tiếp nhận các dự án, hạng mục hạ tầng kỹ thuật do Chủ đầu tư bàn giao.

5. Chủ đầu tư và đơn vị trực tiếp quản lý dự án: Thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc cung cấp hồ sơ có liên quan đến dự án; phối hợp cùng Đoàn kiểm tra; thực hiện bảo hành, bảo trì và các nội dung theo yêu cầu của Quy định này.

Điều 11. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Quy định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tnh Cà Mau. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân cố tình thực hiện trái quy định này; hoặc gây khó khăn làm chậm trễ tiến độ bàn giao, tiếp nhận, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các dự án đã triển khai theo quy hoạch chi tiết nhưng chưa thực hiện đúng về trình tự đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở theo quy định tại thời điểm triển khai dự án có yêu cầu phải thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, sẽ được xem xét xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành; trước khi hoàn tất các thủ tục đề nghị bàn giao, tiếp nhận các hạng mục htầng kỹ thuật về cho đơn vị quản lý.

Điều 12. Tổ chức thc hin

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện tt các hoạt động liên quan đến việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tng kỹ thuật đô thị; cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ngành, từng cp trong từng lĩnh vực cụ thcủa Quy định này.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp việc khai thác sử dụng, vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Quy định này có trách nhiệm phối hợp, tổ chức quản lý, vận hành bảo đảm thống nhất đồng bộ và có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc; các cá nhân và tổ chức có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung./.

 

PHỤ LỤC

BẢNG MẪU THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH, ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

1. Hệ thống giao thông

Tên

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Chiều dài (m)

Chiều rộng mặt cắt ngang (m)

Kết cấu mặt đường, cầu

Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành

Chiều dài (m)

Chiều rộng mặt cắt ngang (m)

Kết cấu mặt đường, cầu

Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành

Chiều dài (m)

Chiều rộng mặt cắt ngang (m)

Kết cấu mặt đường, cầu

Kết cấu mặt vỉa hè, lề bộ hành

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống ngang...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

L = ...m; S = ...m2

L = ...m; S = ...m2

L = ...m; S = ...m2

 

2. Hệ thống thoát nước:

Tên đường

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Hệ thống thoát nước mặt

Hệ thống thoát nước sinh hoạt

Hệ thống thoát nước mặt

Hệ thống thoát nước sinh hoạt

Hệ thống thoát nước mặt

Hệ thống thoát nước sinh hoạt

 

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng giếng thu

Kích thước và chiều dài cống

 

Đường...

...cái;

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

m

 

Đường...

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø..:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

 

Đường...

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...cải

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

 

3. Hệ thống cây xanh:

Tên đường

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Chủng loại cây

Số lượng cây

Diện tích thảm cỏ (m2)

Chủng loại cây

Số lượng cây

Diện tích thảm cỏ (m2)

Chủng loại cây

Số lượng cây

Diện tích thảm cỏ (m2)

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hệ thống chiếu sáng:

Tên đường

Theo h sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Số lượng trụ đèn

Khoảng cách, cách b trí đèn

Loại đèn, công suất đèn

Chiều cao, cách bố trí đèn

Số lượng trụ đèn

Khoảng cách, cách bố trí đèn

Loại đèn, công suất đèn

Chiều cao, cách bố trí đèn

Số lượng trụ đèn

Khoảng cách, cách bố trí đèn

Loại đèn, công suất đèn

Chiều cao, cách bố trí đèn

 

Đường...

... trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

... trụ

...m

;...W

...m;

 

Đường...

... trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

...trụ

...m

;...W

...m;

 

Đường...

... trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

... trụ

...m

;...W

...m;

 

Đường...

... trụ

...m

...;

...W

...m;

...trụ

...m

;...W

...m:

... tr

...m

;...W

...m;

 

Đường...

... trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

... trụ

...m

;...W

...m;

 

Công viên

... trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

...trụ

...m

;...W

...m;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

trụ

...m

...;

...W

...m;

... trụ

...m

;...W

...m:

...trụ

...m

;...W

...m;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hệ thng cp nước và chữa cháy:

Tên đường

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Hệ thống cấp nước

Hệ thống chữa cháy

Hệ thống cấp nước

Hệ thống chữa cháy

Hệ thống cấp nước

Hệ thống chữa cháy

 

Slượng đồng hồ nước

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng trụ cứu hỏa

Đường kính, khoảng cách trụ cứu hỏa

Số lượng đồng hồ nước

Kích thước chiều dài cống

Số lượng trụ cứu hỏa

Đường kính, khoảng cách trụ cứu hỏa

Số lượng đồng hồ nước

Kích thước và chiều dài cống

Số lượng trụ cứu hỏa

Đường lánh, khoảng cách trụ cứu hỏa

 

Đường...

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

 

Đường...

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

 

Đường...

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

 

Tổng cộng

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

...cái

Ø...:

...m

...trụ

Ø...:

...m

 

6. Hệ thống cấp điện:

Tên đường

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Nguồn điện cấp

Số lượng trạm biến áp

Số lượng trụ điện, tủ điện

Cách b trí dây (ngầm hay trên cao)

Nguồn điện cấp

Số lượng trạm biến áp

Số lượng trụ điện, tủ điện

Cách bố trí dây (ngầm hay trên cao)

Nguồn điện cấp

Số lượng trạm biến áp

Số lượng trụ điện, tủ điện

Cách bố trí dây (ngầm hay trên cao)

 

Đường..

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

... vol

... cái

...trụ:..cái

 

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường..

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

... vol

... cái

...trụ:..cái

 

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường..

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

... vol

... cái

...trụ:..cái

 

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

... vol

... cái

...trụ:..cái

 

... vol

. trạm

...trụ:..cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hệ thống xử lý nước thải:

Hạng mục

Theo hồ sơ quy hoạch

Theo hồ sơ thiết kế

Theo hồ sơ hoàn công

Ghi chú

Công suất (m3/ngđ)

Kích thước B (m) X H (m)

Công suất (m3/ngđ)

Kích thước B (m) X H (m)

Công suất (m3/ngđ)

Kích thước B (m) X H (m)

 

Trạm bơm

 

 

 

 

 

 

 

Trạm xử lý nước thải

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy xử lý nước thải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Q = ...m3/ngđ

B =...m, H=...m

Q = ...m3/ngđ

B =...m, H=...m

Q = ...m3/ngđ

B =...m, H=...m

 

 

PHỤ LỤC

Mẫu Biên bản

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1356/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày…tháng…năm 201….

BIÊN BẢN

Bàn giao công trình (hạng mục công trình) để quản lý sử dụng, vận hành và khai thác

Công trình (Hạng mục công trình): ……………………………………………………………………

Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………

1. Thành phần tham gia bàn giao công trình (hạng mục công trình):

a) Chủ đầu tư:

b) Đơn vị tiếp nhận:

c) Cơ quan chủ quản đơn vị tiếp nhận:

d) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước được mời (nếu có):

2. Thi gian tiến hành bàn giao:

a) Bắt đầu: ………… ngày………… tháng…………năm …………………………………………

b) Kết thúc: ………… ngày………… tháng………… năm …………………………………………

3. Tiến hành bàn giao:

Các bên đã xem xét các hồ sơ tài liệu đã được nghiệm thu, kiểm tra thực tế hiện trường và thống nhất bàn giao gồm:

a) Hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) xây dựng;

b) Văn bản kết quả kiểm tra về công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng do Sở Xây dựng, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân công, phân cấp thực hiện;

c) Báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng xây dựng công trình;

d) Báo cáo khảo sát xây dựng công trình của các bước thiết kế theo quy định;

đ) Danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ chưa lắp đặt hoặc sử dụng;

e) Khối lượng bàn giao quản lý, sdụng:

Số TT

Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

Theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt

Theo thực tế được bàn giao

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4. Giá trị công trình, hạng mục công trình bàn giao (nếu có):

5. Kiến nghị: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết lun:

- Chấp nhận (hay không chấp nhận) bàn giao công trình (hạng mục công trình) để quản lý sử dụng và khai thác.

- Yêu cầu và thi hạn phải sửa xong các khiếm khuyết mới chấp nhận công trình (hạng mục công trình) được bàn giao quản lý sử dụng và khai thác.

- Bảo hành công trình (hạng mục công trình) theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

Đại diện chủ đầu tư
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)
Đại diện bên tiếp nhận
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)
Đại diện cơ quan chủ quản bên tiếp nhận
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước được mi (nếu có)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/08/2019
Ngày hiệu lực 13/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 Quy chế bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 Quy chế bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Cà Mau
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lâm Văn Bi
Ngày ban hành 13/08/2019
Ngày hiệu lực 13/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 Quy chế bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 Quy chế bàn giao đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Cà Mau

  • 13/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực