Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi vị trí việc làm tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 2785/QĐ-UBND phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 sửa đổi vị trí việc làm Bản mô tả công việc Sở Xây dựng Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  1356/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2785/QĐ-UBND NGÀY 05/12/2017 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Nam Định.

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 54/TTr-SXD ngày 15/5/2019 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 720/TTr-SNV ngày 26/6/2019 về việc điều chỉnh bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Xây dựng, như sau:

1. Giảm 01 vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Giám định Xây dựng.

2. Giảm 01 vị trí Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Chi cục Giám định Xây dựng.

3. Sửa đổi vị trí kế toán (mã 8.3.6) tại Văn phòng Sở: từ kế toán kiêm nhiệm thành 01 kế toán chuyên trách; có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, ngạch công chức tối thiểu như mục 8.3.6 Phụ lục 3, ban hành kèm theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng của vị trí việc làm của Sở Xây dựng.

4. Bổ sung 01 vị trí kế toán chuyên trách (mã 8.3.6) tại Chi cục Giám định Xây dựng, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, ngạch công chức tối thiểu như mục 8.3.6 Phụ lục 3, ban hành kèm theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng của vị trí việc làm của Sở Xây dựng.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 sửa đổi vị trí việc làm Bản mô tả công việc Sở Xây dựng Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 sửa đổi vị trí việc làm Bản mô tả công việc Sở Xây dựng Nam Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nam Định
Người ký Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành 28/06/2019
Ngày hiệu lực 28/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 sửa đổi vị trí việc làm Bản mô tả công việc Sở Xây dựng Nam Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1356/QĐ-UBND 2019 sửa đổi vị trí việc làm Bản mô tả công việc Sở Xây dựng Nam Định

  • 28/06/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực