Quyết định 1356/QĐ-UBND

Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 về Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 953/TTr-STP ngày 15 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Đề án Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (Vụ BTTP);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT. UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo KH;
- TT. Công báo;
- Lưu: VT+NgM, Hlu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần 1.

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định một trong các đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN hiện nay là: “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chủ trương trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trong đó, Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đặt ra định hướng phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, phục vụ cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 08-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã nêu rõ một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta là đào tạo, bồi dưỡng để hình thành và phát triển được đội ngũ chuyên gia pháp luật và luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả năng tham gia tranh tụng quốc tế.

Để cụ thể hóa các chủ trương trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW Các chủ trương lớn nêu trên có mục tiêu chung là nhằm hướng đến việc củng cố và hoàn thiện hệ thống pháp luật tiến tới việc xây dựng thành công mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Việc xây dựng kế hoạch tổng thể, trong đó bao gồm giải pháp về đào tạo bồi dưỡng và giải pháp chính sách khuyến khích phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh là rất thiết thực. Do đó, việc xây dựng Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến 2020 tại tỉnh Khánh Hòa là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Luật Luật sư được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;

Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”.

II. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1. Về đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư:

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 28 tổ chức hành nghề luật sư (gồm 27 văn phòng luật sư và 01 công ty Luật TNHH một thành viên); 02 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 01 Chi nhánh Văn phòng luật sư (có trụ sở chính tại Hà Nội) và 01 Chi nhánh công ty luật hợp danh (có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) được cấp giấy đăng ký hoạt động đang hoạt động. Cơ sở vật chất của các tổ chức hành nghề luật sư với trụ sở làm việc chủ yếu được đặt ở nhà riêng của luật sư hoặc thuê văn phòng. Hầu hết các văn phòng được đăng ký theo mô hình văn phòng do một luật sư thành lập làm Trưởng Văn phòng, không có bộ máy để tổ chức, hoạt động.

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa hiện có 52 luật sư thành viên, có 014 người đăng ký tập sự hành nghề luật sư. Trong số 52 luật sư thì có 01 người là tiến sĩ luật, 49 cử nhân luật và 02 luật sư có trình độ tương đương đại học luật. Một số luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đang tham gia chương trình Cao học luật, đại học chuyên ngành khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư tỉnh Khánh Hòa nói riêng và luật sư cả nước nói chung. Các luật sư thành viên của Đoàn Luật sư Khánh Hòa hiện nay hầu hết các luật sư đã có thời gian gắn bó với địa phương, có kinh nghiệm và thời gian hành nghề luật sư (có 36 luật sư có kinh nghiệm hành nghề luật sư 10 năm, 16 luật sư có kinh nghiệm hành nghề trên 10 năm).

2. Về tổ chức Đoàn luật sư:

Thực hiện quy định của Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt ngày 08/5/2010, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội toàn thể luật sư tỉnh Khánh Hòa và đã thông qua Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa. Điều lệ Đoàn đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 22/10/2010.

Bản Điều lệ Đoàn Luật sư Khánh Hòa đã quy định về tôn chỉ, mục đích của Đoàn Luật sư tỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư, quyền và nghĩa vụ của các luật sư thành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; mối quan hệ của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa với các cơ quan, tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa gồm Ban chủ nhiệm (03 thành viên) và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (05 thành viên).

Thời gian qua, vai trò tự quản của Đoàn luật sư đối với nghề luật sư đã có nhiều chuyển biến tích cực. Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Đoàn luật sư đã thực hiện tương đối tốt công tác giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Điều lệ Đoàn luật sư của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. Đoàn luật sư cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, trợ giúp pháp lý, tư vấn miễn phí, bào chữa miễn phí.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tự quản của Đoàn luật sư còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục như:

- Hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư còn chưa cao.

- Chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; công tác giám sát, quản lý người tập sự hành nghề luật sư còn mang tính hình thức.

- Công tác quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh còn kém hiệu quả do thiếu sự phối hợp giữa Đoàn luật sư với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động luật sư ở địa phương.

- Đối với các tổ chức hành nghề luật sư, một số tổ chức hành nghề luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đa số các tổ chức hành nghề luật sư đã làm tốt việc giáo dục, giám sát luật sư trong việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư. Tuy nhiên, một số tổ chức hành nghề luật sư chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ này, có biểu hiện lỏng lẻo trong việc quản lý các luật sư của tổ chức mình, để xảy ra hiện tượng luật sư vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp dẫn đến bị khiếu nại, tố cáo.

3. Về hoạt động hành nghề của luật sư:

Hiện tại, các luật sư chủ yếu hành nghề trong hai lĩnh vực dân sự và hình sự. Trong các lĩnh vực pháp luật khác như hành chính, lao động, kinh tế… tỷ lệ vụ việc mà các luật sư tham gia tương đối thấp. Mức độ chuyên môn hóa trong hành nghề luật sư không cao, đa số luật sư hành nghề trong tất cả các lĩnh vực như tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác.

Tuy số lượng luật sư ở Khánh Hòa trong những năm gần đây có tăng, song vẫn chưa hình thành được đội ngũ các luật sư chuyên sâu trong từng lĩnh vực khác nhau. Số lượng luật sư có đủ kinh nghiệm, kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đàm phán giải quyết tranh chấp quốc tế, luật sư có trình độ ngang tầm với luật sư khu vực chưa có; chưa có tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; đội ngũ luật sư còn nhiều hạn chế về trình độ ngoại ngữ, một số luật sư có thể sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp, hoạt động chuyên môn, tham gia thương lượng, đám phán, nhưng chưa có khả năng tranh tụng trực tiếp bằng tiếng Anh.

4. Nguyên nhân của thực trạng trên là:

- Chất lượng đào tạo cử nhân luật, đào tạo nghề luật sư chưa đáp ứng được yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế;

- Chất lượng tập sự hành nghề luật sư chưa cao, thời gian tập sự hành nghề luật sư cũng chưa được chú trọng, phần lớn người tập sự chỉ được học việc ở các Văn phòng luật sư, cung cấp dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực hình sự, dân sự hoặc kinh tế trong nước, vì vậy chưa được trải nghiệm thực tiễn các kiến thức đã học về thương mại quốc tế;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư vẫn còn những hạn chế về thời gian bồi dưỡng, đặc biệt là chính sách bồi dưỡng chưa phải là bắt buộc đối với người đã là luật sư;

- Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với luật sư chưa thực hiện tốt trong thực tiễn; việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp hành nghề luật sư đôi lúc chưa được luật sư nhận thức đầy đủ.

Phần 2.

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ năng hành nghề luật sư, am hiểu luật pháp và thông lệ, tập quán quốc tế, sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ để có thể tư vấn các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; có khả năng tham gia tranh tụng tại các Tòa án quốc tế.

2. Từng bước xây dựng một số tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu v.v…. có yếu tố nước ngoài có thể đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Phần 3.

NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Nâng cao vai trò của Đoàn Luật sư trong hoạt động tự quản luật sư và hành nghề luật sư; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

2. Phát triển đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

2.1. Về số lượng

- Từ nay đến 2015 Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa phấn đấu phát triển trên 100 luật sư thành viên.

- Từ năm 2015 đến 2020 phấn đấu phát triển được trên 200 luật sư thành viên; phát triển được từ 3 đến 5 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại nói chung và thương mại quốc tế nói riêng tại tỉnh.

2.2. Về chất lượng

Xây dựng đội ngũ luật sư thuộc Đoàn Luật sư Khánh Hòa am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nhất là có hiểu biết sâu về kinh tế quốc tế và pháp luật quốc tế, có khả năng tranh tụng quốc tế. Các chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu như sau:

- Đến năm 2013: 10% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật, thông thạo ngoại ngữ.

- Đến năm 2015: 15% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật, thông thạo ngoại ngữ.

- Đến năm 2020: 20% Luật sư mới kết nạp đạt trình độ Cao học Luật trở lên, thông thạo ngoại ngữ.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thường xuyên cử cán bộ tham mưu quản lý về công tác Bổ trợ tư pháp tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác luật sư;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hành nghề luật sư;

- Khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt của đội ngũ luật sư.

3.2. Phát triển đội ngũ luật sư, trong đó có luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khuyến khích những người thuộc diện được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư tham gia hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư tỉnh.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ luật sư đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, doanh nghiệp, người tập sự hành nghề luật sư; khuyến khích luật sư tự tham gia các khóa đào tạo do Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế; gửi một số luật sư đi đào tạo tại nước ngoài để hình thành những luật sư nòng cốt phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao trình độ cho các luật sư trẻ thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học. Khuyến khích những người có bằng Cử nhân Luật tham gia đào tạo nghề luật sư.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính trong việc gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh, đăng ký tập sự hành nghề luật sư; đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, mở chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh.

- Thực hiện chế độ thu hút nhân tài của tỉnh theo quy định hiện hành đối với đội ngũ luật sư khi tham gia các khóa đào tạo sau Đại học và chuyển về Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.

- Phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức các khóa đào tạo nghề luật sư ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

3.3. Nâng cao khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ luật sư.

Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo liên kết với một tổ chức có năng lực để mở các lớp đào tạo tiếng Anh cho luật sư tại Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Khuyến khích các cán bộ pháp chế tham gia lớp học và tự đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

3.4. Mở khóa đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Học viện Tư pháp mở 01 khóa đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tại Khánh Hòa.

Nội dung đào tạo: kỹ năng hành nghề luật sư quốc tế, đặc biệt là kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại, tư vấn pháp luật trong các giao dịch thương mại quốc tế; kiến thức pháp luật về kinh doanh, thương mại quốc tế; đạo đức nghề nghiệp của luật sư; kỹ năng quản lý công việc; tiếng Anh pháp lý v.v…..

3.5. Xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

- Tổ chức rà soát, đánh giá và phân loại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, định hướng những tổ chức hành nghề luật sư có đủ các điều kiện phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

- Tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế tại các tổ chức hành nghề luật sư.

3.6. Xây dựng chính sách tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển

- Tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện tư vấn các dự án đầu tư, kinh doanh thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài; tham gia tranh tụng, tư vấn giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và UBND tỉnh.

- Khuyến khích đội ngũ luật sư tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Phần 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Đoàn luật sư của tỉnh rà soát đội ngũ luật sư hiện có để nắm bắt trình độ được đào tạo và khả năng phát triển của từng luật sư để tiếp tục đào tạo và định hướng phát triển.

Căn cứ quy mô, trình độ và kết quả đánh giá khả năng phát triển của các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh để định hướng phát triển một số Công ty luật chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư của tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết mở các khóa đào tạo nghề luật sư, bồi dưỡng luật sư.

- Liên hệ với Học viện Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục mở khóa đào tạo luật sư và lựa chọn luật sư tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước.

- Tham mưu cho UBND và HĐND tỉnh ban hành các chính sách để hỗ trợ, phát triển luật sư trên địa bàn tỉnh trong suốt quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Tăng cường kiểm tra về tổ chức hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về luật sư.

- Xây dựng dự toán chi tiết từng năm về kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển luật sư theo lộ trình triển khai Đề án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư:

Phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện Đề án. Tiến hành rà soát đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, chuẩn bị nguồn gửi đi đào tạo theo lộ trình của Đề án.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Thẩm định dự toán kinh phí hàng năm của Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp hỗ trợ về tài chính để phát triển đội ngũ luật sư.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án này.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về nghề luật sư cho nhân dân, các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian thực hiện: hàng năm

* Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

* Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh.

2. Đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn phát triển luật sư:

2.1. Hình thức thực hiện:

a) Xây dựng Kế hoạch đào tạo tiếng Anh cho luật sư.

- Đối tượng đào tạo: Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Khánh Hòa đang hành nghề trên địa bàn tỉnh; Cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2012 đến 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư tỉnh.

b) Phối hợp với Học viện Tư pháp mở 02 lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh Khánh Hòa.

- Đối tượng đào tạo:

+ Luật sư được Đoàn Luật sư tỉnh giới thiệu;

+ Cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

+ Các đối tượng khác.

- Thời gian thực hiện: năm 2013 và 2015

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư tỉnh.

c) Phối hợp với Học viện Tư pháp mở các lớp đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài tại địa bàn tỉnh.

- Đối tượng đào tạo:

+ Luật sư được Đoàn Luật sư tỉnh giới thiệu;

+ Cán bộ đang công tác tại các tổ chức pháp chế Sở, ngành, doanh nghiệp; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

+ Các đối tượng khác.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư tỉnh.

2.2. Kinh phí đào tạo:

- Đối tượng được cử đi học là luật sư được Đoàn luật sư tỉnh cử đi học; cán bộ pháp chế Sở, ngành; công chức, viên chức làm công tác pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi tham gia khóa học theo kế hoạch của tỉnh thì được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí.

- Đối với học viên do doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế cử tham gia khóa học thì doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đó phải đóng góp 100% học phí (theo mức thu của cơ sở đào tạo thông báo).

- Các đối tượng khác phải tự túc học phí.

3. Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm tăng cường giao lưu giữa luật sư và doanh nghiệp.

* Thời gian thực hiện: hàng năm

* Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

4. Xây dựng cơ chế sử dụng đội ngũ luật sư tham gia vào việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các chính sách liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia tư vấn các vấn đề hội nhập kinh tế cho các cơ quan nhà nước, các cá nhân, doanh nghiệp; tham gia tranh tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.

* Thời gian thực hiện: từ năm 2012 đến năm 2020.

* Đơn vị chủ trì: Đoàn luật sư tỉnh.

* Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

5. Phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư trong nước và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

* Thời gian thực hiện: từ năm 2015 đến năm 2020

* Đơn vị chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

* Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

6. Sơ kết, tổng kết Đề án theo từng giai đoạn, rút ra bài học kinh nghiệm

* Thời gian thực hiện: năm 2015 (sơ kết) và năm 2020 (tổng kết)

* Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

* Đơn vị phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các đơn vị liên quan

7. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách tỉnh.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức có liên quan báo cáo tiến độ; tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án để báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1356/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2012
Ngày hiệu lực05/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1356/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1356/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành05/06/2012
        Ngày hiệu lực05/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1356/QĐ-UBND năm 2012 Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020

         • 05/06/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/06/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực