Quyết định 1357/QĐ-UBND

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1357/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận


ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 02 th�ng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ Tư ph�p về hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ng�y 02 th�ng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung, b�i bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản l� của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư tại Tờ tr�nh số 1143/TTr-SKHĐT ng�y 06 th�ng 6 năm 2014, c�ng văn số 1270/SKHĐT-ĐKKD ng�y 24 th�ng 6 năm 2014 v� � kiến của Sở Tư ph�p tại c�ng văn số 750/STP-KSTTHC ng�y 21 th�ng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y Bộ thủ tục h�nh ch�nh trong lĩnh vực đăng k� kinh doanh đối với tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch v� Đầu tư.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực kể từ ng�y k� v� thay thế c�c thủ tục h�nh ch�nh thuộc lĩnh vực đăng k� kinh doanh đối với tổ chức khoa học v� c�ng nghệ tự trang trải kinh ph� tại Mục II, Phần II đ� được ban h�nh tại Quyết định số 2151/QĐ-UBND ng�y 25 th�ng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc Sở Kế hoạch v� Đầu tư, Gi�m đốc Sở Tư ph�p, thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH




V� Đại

BỘ THỦ TỤC H�NH CH�NH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ng�y 02 th�ng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG K� KINH DOANH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC V� C�NG NGHỆ C�NG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH V� ĐẦU TƯ

STT

T�N THỦ TỤC H�NH CH�NH

1

Thủ tục đăng k� th�nh lập tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập

2

Thủ tục đăng k� th�nh lập chi nh�nh

3

Thủ tục đăng k� th�nh lập văn ph�ng đại diện

4

Thủ tục đăng k� th�nh lập địa điểm kinh doanh

5

Thủ tục đăng k� bổ sung, thay đổi ng�nh nghề kinh doanh

6

Thủ tục đăng k� thay đổi địa chỉ trụ sở ch�nh

7

Thủ tục đăng k� thay đổi t�n tổ chức khoa học v� c�ng nghệ c�ng lập

8

Thủ tục đăng k� thay đổi vốn điều lệ

9

Thủ tục đăng k� thay đổi nội dung đăng k� hoạt động chi nh�nh, văn ph�ng đại diện, địa điểm kinh doanh

10

Thủ tục đăng k� chấm dứt hoạt động chi nh�nh/văn ph�ng đại diện/địa điểm kinh doanh

11

Thủ tục đăng k� tạm ngừng kinh doanh của tổ chức khoa học v� c�ng nghệ/chi nh�nh/văn ph�ng đại diện

12

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng đăng k� kinh doanh/giấy chứng đăng k� hoạt động chi nh�nh, văn ph�ng đại diện

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1357/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1357/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1357/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýVõ Đại
       Ngày ban hành02/07/2014
       Ngày hiệu lực02/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1357/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1357/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Ninh Thuận

           • 02/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực