Quyết định 1357/QĐ-UBND

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 danh sách nhà đầu tư thực hiện dự án Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT), GIAI ĐOẠN 2013-2015, TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ; Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính qui định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 491/SKHĐT-TĐ ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình. Cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án cầu An Khê nối hai tỉnh Thái Bình, Hải Dương.

- Địa điểm: huyện Quỳnh Phụ.

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký: 01 nhà đầu tư.

- Tên nhà đầu tư đăng ký thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đô.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công bố, đăng tải danh sách các nhà đầu tư đã đăng ký theo qui định; hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án để triển khai thực hiện theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị và các nhà đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, XDCB, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực28/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 danh sách nhà đầu tư thực hiện dự án Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 danh sách nhà đầu tư thực hiện dự án Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1357/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực28/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 danh sách nhà đầu tư thực hiện dự án Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2013 danh sách nhà đầu tư thực hiện dự án Thái Bình

            • 28/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực