Quyết định 1358/QĐ-BKHCN

Quyết định 1358/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1358/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong 2015


B KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2015 tại Biên bản họp đề ngày 11 tháng 5 năm 2015 được thành lập tại Quyết định số 801/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não" để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả xét giao trực tiếp.

Tổ chức được dự kiến là Cơ quan chủ trì có trách nhiệm lựa chọn Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ và chuẩn bị hồ sơ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG, XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2015)

STT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Dự kiến đơn vị chủ trì

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não.

1. Xây dựng được quy trình kỹ thuật ghép phổi từ người cho chết não.

2. Thực hiện thành công 01 ca ghép phổi lấy từ người cho chết não.

1. Chỉ định và các quy trình kỹ thuật ghép phổi lấy từ người cho chết não.

2. Mô hình ghép phổi lấy từ người cho chết não.

3. Báo cáo kết quả thực hiện thành công 01 ca ghép phổi lấy từ người cho chết não.

- Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1358/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1358/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1358/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1358/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1358/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1358/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành09/06/2015
        Ngày hiệu lực09/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1358/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1358/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng đề tài khoa học cấp quốc gia thực hiện trong 2015

            • 09/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực