Quyết định 1358/QĐ-TTg

Quyết định 1358/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1358/QĐ-TTg 2015 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân Nghệ sĩ Ưu tú


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”, “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” LẦN THỨ 8 - NĂM 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 (sau đây viết tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

Điều 3. Thành phần Hội đồng gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch;

2. Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch thường trực;

3. Ông Vương Văn Đỉnh - Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Phó Chủ tịch;

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

6. Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Đăng Tiến - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

8. Ông Lâm Kiết Tường - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

9. Ông Lê Văn Đệ - Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ Công an - Ủy viên;

10. Ông Lương Hồng Quang - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên;

11. Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Phương Diện - Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

13. Ông Đỗ Kim Cuông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

14. Ông Lê Tiến Thọ - Nghệ sỹ Nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên;

15. Bà Chu Thúy Quỳnh - Nghệ sỹ Nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên;

16. Ông Đặng Xuân Hải - Nghệ sỹ Nhân dân, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Đỗ Hồng Quân - Nhạc sĩ, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên;

18. Ông Trần Ngọc Giàu - Nghệ sỹ Nhân dân, Đạo diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

19. Ông Hoàng Tiến Dũng (Hoàng Dũng) - Nghệ sỹ Nhân dân, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - Ủy viên;

20. Ông Bùi Gia Tường - Nghệ sỹ Nhân dân, Giáo sư, Nhạc sĩ, Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Quang Thọ - Nghệ sỹ Nhân dân, Nguyên Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

22. Ông Lê Ngọc Cường - Nghệ sỹ Nhân dân, Nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên;

23. Ông Nguyễn Lương Đức - Nghệ sỹ Nhân dân, Đạo diễn điện ảnh, Ủy viên Hội đồng Trung ương thẩm định Phim ngắn - Ủy viên;

24. Bà Nguyễn Trà Giang - Nghệ sỹ Nhân dân, Diễn viên điện ảnh - Ủy viên;

25. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Nghệ sỹ Nhân dân, Nguyên Đạo diễn Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.

Điều 4. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất 75% tổng số thành viên của Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu phải được ít nhất 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng quy định tại Điều 3 Quyết định này.

3. Căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu, Hội đồng tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng nghệ sĩ được đề nghị, lập Danh sách các nghệ sĩ được đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” theo từng lĩnh vực và thông báo công khai Danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng của Hội đồng.

4. Sau khi tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” và tham khảo, tiếp thu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), Hội đồng gửi hồ sơ đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, trình Chủ tịch nước.

5. Cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” không tham gia Hội đồng.

6. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả.

Điều 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết công việc. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng của Hội đồng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 8 - năm 2015;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, TCCV (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1358/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1358/QĐ-TTg 2015 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân Nghệ sĩ Ưu tú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1358/QĐ-TTg 2015 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân Nghệ sĩ Ưu tú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1358/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1358/QĐ-TTg 2015 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân Nghệ sĩ Ưu tú

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1358/QĐ-TTg 2015 Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân Nghệ sĩ Ưu tú

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực