Quyết định 1358/QĐ-TTg

Quyết định 1358/QĐ-TTg năm 2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1358/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1358/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 258/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 9 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giám định tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

KẾ HOẠCH

TỔNG THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

1.2. Xác định rõ những nội dung cụ thể đối với các hoạt động để thực hiện Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

2. Yêu cầu

2.1. Đảm bảo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu thực hiện Đề án, đối chiếu vào việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2.2. Xác định trách nhiệm và phân công rõ ràng, rành mạch nhiệm vụ của các Bộ, ngành có liên quan trong việc bảo đảm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

2.3. Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án.

2.4. Kế hoạch có tính khả thi, đảm bảo hài hòa giữa kết quả của các hoạt động, cũng như kinh phí cấp cho việc triển khai các hoạt động của Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chế định giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

1.1. Rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp; Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính và các văn bản có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, rà soát các quy định;

+ Xây dựng Báo cáo rà soát;

+ Tổ chức 02 Hội thảo về đánh giá hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp.

1.2. Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

- Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh giám định tư pháp;

+ Xây dựng Kế hoạch soạn thảo Dự thảo Luật giám định tư pháp;

+ Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến về Kế hoạch, Dự thảo Luật giám định tư pháp;

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm góp ý về Dự thảo Luật giám định tư pháp; Lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương;

+ Soạn thảo và chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật giám định tư pháp;

+ Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua.

- Thời gian thực hiện: năm 2010-2011.

- Kết quả cần đạt được: Luật giám định tư pháp được ban hành.

1.3. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về quy chuẩn chuyên môn theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; Bộ Công an đối với lĩnh vực kỹ thuật hình sự; Bộ Xây dựng đối với lĩnh vực xây dựng; Bộ Tài chính đối với lĩnh vực tài chính – kế toán; Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đối với lĩnh vực văn hóa; Bộ Thông tin và Truyền thông đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông; Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và các Bộ chủ quản khác đối với lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền … (sau đây gọi chung là các Bộ chủ quản hoặc chỉ nêu tên).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu các quy định chuyên môn có liên quan trong từng lĩnh vực;

+ Xây dựng các quy định về quy chuẩn chuyên môn theo yêu cầu và đặc thù ở từng lĩnh vực giám định;

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức có liên quan về Dự thảo văn bản quy định về quy chuẩn chuyên môn;

+ Ban hành quy định về quy chuẩn chuyên môn theo yêu cầu và đặc thù ở từng lĩnh vực giám định.

- Thời gian thực hiện: năm 2010-2011.

- Kết quả cần đạt được: các quy định về quy chuẩn chuyên môn theo yêu cầu và đặc thù ở từng lĩnh vực giám định được ban hành.

1.4. Xây dựng và ban hành Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về hoạt động giám định pháp y về tổn hại sức khỏe, thương tích phục vụ cho việc giải quyết các vụ án.

+ Xây dựng các quy định về tỷ lệ tổn hại sức khỏe, thương tích dùng cho hoạt động giám định pháp y.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan về Dự thảo văn bản quy định về tỷ lệ tổn hại sức khỏe, thương tích dùng cho hoạt động giám định pháp y.

+ Ban hành quy định về tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

- Kết quả cần đạt được: Bảng tỷ lệ tổn hại sức khỏe dùng cho giám định pháp y được ban hành.

1.5. Xây dựng và ban hành quy trình giám định trong các lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác … theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương và các Bộ chủ quản khác đối với lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về hoạt động giám định trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để xác định tính đặc thù, mức độ sự cần thiết trong việc ban hành các quy định về quy trình giám định.

+ Xây dựng các quy định về quy trình giám định

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, họp lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan về Dự thảo văn bản quy định quy trình giám định.

+ Ban hành quy định về quy trình giám định.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Quy định về quy trình giám định trong các lĩnh vực được ban hành theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

1.6. Xây dựng và ban hành quy định về phí giám định tư pháp trong các lĩnh vực theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ chủ quản, Bộ Tư pháp.

- Nội dung hoạt động:

+ Các Bộ chủ quản chủ trì việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thu phí giám định trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của mình và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Các Bộ chủ quản đề nghị Bộ Tài chính ban hành phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

+ Bộ Tài chính xem xét, ban hành quy định về phí giám định tư pháp theo đề nghị của các Bộ chủ quản theo thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

- Kết quả cần đạt được: Quy định về phí giám định tư pháp trong các lĩnh vực được ban hành theo yêu cầu và đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

2. Hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định tư pháp

2.1. Củng cố, phát triển các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần ở trung ương thành các Trung tâm đầu ngành; tiếp tục phát triển, hoàn thiện tổ chức giám định kỹ thuật hình sự ở trung ương; đầu tư phát triển các cơ sở giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trọng điểm theo khu vực vùng miền; củng cố và phát triển các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự ở cấp tỉnh.

2.1.1. Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự (Hợp phần số 1, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đối với các tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức có liên quan.

- Cơ quan đầu mối: Bộ Tư pháp.

- Nội dung hoạt động:

+ Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thống kê, rà soát, đánh giá năng lực các tổ chức giám định thuộc ngành mình quản lý gửi Bộ Tư pháp.

+ Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành nêu trên thực hiện Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258.

+ Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức việc thống kê, khảo sát trực tiếp; điều tra, khảo sát thông qua các cuộc tọa đàm; điều tra, khảo sát thông qua bảng hỏi, phiếu điều tra xã hội học về năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

Thời gian thực hiện: năm 2010.

+ Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo đánh giá về năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trên cơ sở báo cáo thống kê, khảo sát của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo về năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

2.1.2. Tổ chức khảo sát ngoài nước về mô hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở những nước có nền tư pháp và pháp luật phát triển như Pháp, Mỹ và những nước có nền kinh tế chuyển đổi như Cộng hòa liên bang Nga, Trung Quốc (Hợp phần 2, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng nội dung, kế hoạch khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc.

+ Thành lập đoàn và tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc.

- Thời gian thực hiện: năm 2010-2011.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo khảo sát về tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp tại Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc.

2.1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn đến năm 2020 (Hợp phần 6, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch xây dựng Đề án; xây dựng Dự thảo Đề án.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm góp ý Dự thảo Đề án; lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về Dự thảo Đề án.

+ Trình Thủ tướng phê duyệt Đề án.

+ Tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện:

+ Nghiên cứu, xây dựng Đề án: năm 2010.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: năm 2011.

+ Triển khai thực hiện: năm 2011 – 2012.

- Kết quả cần đạt được: Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.1.4. Xây dựng Đề án hoàn thiện mô hình tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần ở cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án hoàn thiện mô hình tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần ở Việt Nam trong thời gian tới;

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan về mô hình tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần;

+ Đề xuất phương án cụ thể về hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần.

- Thời gian thực hiện:

+ Nghiên cứu, xây dựng Đề án: năm 2010.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: năm 2011.

+ Triển khai thực hiện: năm 2011 – 2012.

- Kết quả cần đạt được: Đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định pháp y được phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2. Huy động, thu hút các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực, điều kiện ở các lĩnh vực văn hóa, tài chính – kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông, công thương, nông – lâm – ngư nghiệp và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2.2.1. Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, tài chính - kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông, công thương, nông – lâm – ngư nghiệp  và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp (Hợp phần 3, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ chủ quản khác.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành khác có liên quan và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan đầu mối: Bộ Tư pháp.

- Nội dung hoạt động:

+ Các Bộ chủ quản xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thống kê, rà soát, đánh giá năng lực của các cơ quan, tổ chức chuyên môn tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp.

+ Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành nêu trên thực hiện Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258.

+ Các Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc thống kê, khảo sát trực tiếp; điều tra, khảo sát thông qua các cuộc tọa đàm; điều tra, khảo sát thông qua bảng hỏi, phiếu điều tra xã hội học về năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

Thời gian thực hiện: năm 2010

+ Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, tài chính – kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông, công thương, nông – lâm – ngư nghiệp  và các lĩnh vực khác trên cơ sở các báo cáo thống kê, khảo sát của các Bộ chủ quản.

Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo kết quả thống kê, đánh giá về năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, tài chính – kế toán, xây dựng, môi trường và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp.

2.2.2. Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác đối với lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý ngành.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn.

+ Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về các tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn.

+ Soạn thảo và chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn.

- Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng Hệ tiêu chí: năm 2010.

+ Phê duyệt Hệ tiêu chí: Quý II/2011.

- Kết quả cần đạt được: Các tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn được các Bộ phê duyệt.

2.2.3. Lựa chọn, lập và công bố danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực ở từng lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc để bảo đảm đáp ứng kịp thời, chất lượng các yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế; Bộ Công an; Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương và các Bộ, ngành khác đối với lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý ngành.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xác định nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng;

+ Căn cứ vào hệ tiêu chí đánh giá năng lực, điều kiện của các tổ chức chuyên môn tại mục 2.2.2 nêu trên, tiến hành đánh giá, lựa chọn các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực trong phạm vi toàn quốc ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình để lập danh sách.

+ Lập và công bố danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực ở từng lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc trên cổng thông tin điện tử, báo ngành của từng Bộ, ngành và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Danh sách các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan, tổ chức chuyên môn có năng lực ở từng lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc được lập và công bố trên cổng thông tin điện tử, báo ngành của từng Bộ, ngành và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cơ quan tiến hành tố tụng biết, trưng cầu giám định.

2.2.4. Nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa giám định tư pháp theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định và tổ chức thực hiện thí điểm, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trong cả nước với từng bước đi thích hợp (Dự án số 2 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu, xây dựng mô hình xã hội hóa giám định tư pháp theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định và tổ chức thực hiện thí điểm.

+ Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án xã hội hóa giám định tư pháp theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về Dự thảo Đề án xã hội hóa giám định tư pháp theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định và tổ chức thực hiện thí điểm tại Vĩnh Phúc, Thừa Thiên – Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

+ Hoàn thiện Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

+ Tổ chức thực hiện thí điểm tại Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

+ Tổng kết, đánh giá thực tiễn, rút kinh nghiệm và nhân ra trong cả nước với từng bước đi thích hợp.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2013.

- Kết quả cần đạt được: Đề án xã hội hóa giám định tư pháp theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định và tổ chức thực hiện thí điểm tại Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trong cả nước với từng bước đi thích hợp.

2.2.5. Nghiên cứu và xây dựng cơ chế về tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu, xây dựng cơ chế về tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác.

+ Nghiên cứu, xây dựng Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến về Dự thảo văn bản quy định về cơ chế về tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác.

+ Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế tổ chức, hoạt động giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực xây dựng; tài chính – kế toán; khoa học, công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông; công thương và các lĩnh vực khác được ban hành.

2.2.6. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ chủ quản đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, xây dựng các quy định về các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến về Dự thảo quy định về các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

+ Hoàn thiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

+ Tổ chức thực hiện các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2013.

- Kết quả cần đạt được: Các chính sách ưu tiên, ưu đãi về vật chất và phi vật chất đối với các cơ quan, tổ chức chuyên môn khi tham gia hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực được ban hành và tổ chức thực hiện trên thực tế.

3. Xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ người giám định tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ đắc lực hoạt động tố tụng trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp.

3.1. Thống kê, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong đội ngũ người giám định tư pháp (Hợp phần 4, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: các Bộ chủ quản

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành khác có liên quan và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan đầu mối: Bộ Tư pháp

- Nội dung hoạt động:

+ Các Bộ chủ quản xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thống kê, rà soát, đánh giá đội ngũ người giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp.

+ Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành nêu trên thực hiện Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258.

+ Các Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc thống kê, khảo sát trực tiếp; điều tra, khảo sát thông qua các cuộc tọa đàm; điều tra, khảo sát thông qua bảng hỏi, phiếu điều tra xã hội học về số lượng, chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp trong các lĩnh vực giám định tư pháp thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

Thời gian thực hiện: năm 2010

+ Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo đánh giá tổng thể đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực giám định tư pháp trong toàn quốc trên cơ sở các báo cáo thống kê, khảo sát của các Bộ chủ quản.

Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Báo cáo đánh giá tổng thể đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trong các lĩnh vực giám định tư pháp trong toàn quốc.

3.2. Quy hoạch đội ngũ người giám định tư pháp đến năm 2020 gắn với quy hoạch phát triển tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn trên cơ sở đánh giá, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở từng giai đoạn (Hợp phần 6, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch xây dựng Đề án; xây dựng Dự thảo Đề án.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm góp ý Dự thảo Đề án; lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về Dự thảo Đề án.

+ Trình Thủ tướng phê duyệt Đề án.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2012.

- Kết quả cần đạt được: Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3.3. Nghiên cứu, đổi mới hệ tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, lập danh sách người giám định tư pháp; đổi mới cách thức công bố danh sách gắn với việc tôn vinh các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức chuyên môn, cá nhân người giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu các quy định hiện hành về hệ tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, lập danh sách người giám định tư pháp và cơ chế công bố danh sách gắn với việc tôn vinh các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức chuyên môn, cá nhân người giám định tư pháp.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm về việc đổi mới hệ tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, lập danh sách người giám định tư pháp và cơ chế công bố danh sách gắn với việc tôn vinh các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức chuyên môn, cá nhân người giám định tư pháp.

+ Xác lập phương án đổi mới hệ tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, lập danh sách người giám định tư pháp và cách thức công bố danh sách gắn với việc tôn vinh các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức chuyên môn, cá nhân người giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Đề án đổi mới hệ tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, lập danh sách người giám định tư pháp và cách thức công bố danh sách gắn với việc tôn vinh các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức chuyên môn, cá nhân người giám định tư pháp được phê duyệt.

3.4. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp; hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất (ngạch lương riêng, phụ cấp trách nhiệm, chế độ thâm niên đối với người giám định tư pháp chuyên trách, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp đối với người giám định hưởng lương từ ngân sách nhà nước; bảo đảm tương quan thu nhập từ việc thực hiện giám định tư pháp với mặt bằng thu nhập của người giám định không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và phi vật chất (tôn vinh các chuyên gia giỏi, hàng đầu trong các lĩnh vực tham gia hoạt động giám định).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ chủ quản, các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp.

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp.

+ Rà soát, đề xuất bổ sung các chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất và tinh thần.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm và lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương;

+ Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các chế độ chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất và phi vật chất.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2013.

- Kết quả cần đạt được:

+ Ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người giám định tư pháp.

+ Thu hút các chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp.

3.5. Đào tạo nguồn giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự; bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp theo từng giai đoạn và từng năm; hình thành và phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định trong từng lĩnh vực (Hợp phần 2, Dự án số 3, 4, 5 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì: các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ chủ quản khác đối với đội ngũ người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch tạo nguồn giám định viên tư pháp (ưu tiên đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự); đào tạo nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, ngành mình theo từng giai đoạn và từng năm bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ người giám định tư pháp.

+ Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế, hình thành, phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định trong từng lĩnh vực.

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ, ngành mình.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được:

+ Bảo đảm nguồn nhân lực đã được đào tạo chính quy, bài bản cung ứng kịp thời cho các tổ chức giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

+ Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp được hình thành và phát triển, bảo đảm cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng bổ sung cho đội ngũ người giám định tư pháp.

+ Đội ngũ người giám định tư pháp ở tất cả các lĩnh vực đều được bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý.

3.6. Xây dựng bộ giáo trình, tài liệu chính thống về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định để đưa vào sử dụng thống nhất, rộng rãi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ chủ quản.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

+ Nghiên cứu, biên soạn giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm góp ý hoàn thiện giáo trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được: Giáo trình đào tạo, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định được biên soạn và đưa vào sử dụng.

3.7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định trong từng lĩnh vực.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ chủ quản.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm về mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định theo đặc thù của từng lĩnh vực giám định với các nước có nền tư pháp phát triển.

+ Liên kết với các cơ sở đào tạo mạnh của một số nước phát triển để gửi một số giám định viên đi đào tạo ở nước ngoài và mời chuyên gia giỏi của nước ngoài đến đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được: các mô hình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định của các nước phát triển được học tập và áp dụng tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ người giám định đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.

4. Tăng cường và từng bước bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự theo hướng hiện đại, tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới theo lộ trình của từng giai đoạn, có trọng tâm trọng điểm và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

4.1. Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự

Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong toàn quốc.

Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Y tế đối với hệ thống tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc ngành thuộc Bộ Y tế; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc Sở Y tế (Hợp phần 1, Dự án số 3 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

Bộ Công an đối với hệ thống tổ chức kỹ thuật hình sự và pháp y trong lực lượng công an nhân dân (Hợp phần 1, Dự án số 4 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

Bộ Quốc phòng đối với các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội (Hợp phần 1 Dự án số 5 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết việc khảo sát, đánh giá nhu cầu và tổng kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự (năm 2010).

+ Tổ chức việc khảo sát, đánh giá trực tiếp; điều tra, khảo sát thông qua các cuộc tọa đàm; điều tra, khảo sát thông qua bảng hỏi, phiếu điều tra xã hội học về nhu cầu và dự toán tổng kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong toàn quốc (năm 2010).

+ Xây dựng danh mục các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cần được bảo đảm cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong toàn quốc trên cơ sở quy định về quy chuẩn chuyên môn và nhu cầu của các tổ chức giám định (năm 2010 – 2011).

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cần được bảo đảm cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự (năm 2010 – 2011).

+ Tiến hành xây dựng, củng cố, phát triển các cơ sở giám định hiện có và bảo đảm trụ sở cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự (năm 2010 – 2015).

+ Bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự (năm 2010 – 2015).

+ Tiến hành trang cấp các trang thiết bị, phương tiện giám định cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm và lộ trình cụ thể (năm 2010 – 2015).

- Thời gian thực hiện: năm 2010 - 2015

- Kết quả cần đạt được:

+ Báo cáo đánh giá về nhu cầu cần được bảo đảm cơ sở vật chất cho hệ thống các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự trong toàn quốc.

+ Kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) theo hướng hiện đại, tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự được phê duyệt.

+ Các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự được đầu tư, bảo đảm về trụ sở, kinh phí và được trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định theo hướng hiện đại, tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm.

4.2. Nghiên cứu, xây dựng và thực thi cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn vào hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: các Bộ chủ quản.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình vào hoạt động giám định tư pháp.

+ Tổ chức thực hiện cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình vào hoạt động giám định tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2012

- Kết quả cần đạt được: cơ chế khai thác, sử dụng thiết bị chuyên dụng của các cơ sở khoa học, kỹ thuật và tổ chức chuyên môn ở các lĩnh vực vào hoạt động giám định tư pháp được ban hành và quán triệt thực hiện trên toàn quốc để huy động tối đa nguồn lực của xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

5. Đổi mới hoạt động trưng cầu, yêu cầu và thực hiện giám định; đổi mới hoạt động đánh giá kết quả kết luận giám định.

5.1. Xây dựng chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp (Hợp phần 5, Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Kế hoạch này).

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Công an chủ trì xây dựng chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra; thực hiện thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động điều tra trong lực lượng công an nhân dân.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra; thực hiện thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động điều tra trong quân đội.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì xây dựng chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động kiểm sát; thực hiện thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động kiểm sát;

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện việc thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động xét xử; thực hiện thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động xét xử.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Cơ quan đầu mối: Bộ Tư pháp

- Nội dung hoạt động:

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao xây kế hoạch chi tiết và tổ chức nghiên cứu, xây dựng chỉ tiêu thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành mình gửi Bộ Tư pháp (năm 2010).

+ Bộ Tư pháp tổng hợp, xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành nêu trên thực hiện Dự án số 1 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về Dự thảo quy định về chỉ tiêu thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử (năm 2010).

+ Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về chỉ tiêu thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử (năm 2010).

+ Tổ chức quán triệt và thực hiện hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý trong toàn quốc (năm 2010).

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành thống kê, khảo sát nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng hình sự (điều tra, truy tố, xét xử), tố tụng dân sự, hành chính theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và cả hai phía người tham gia tố tụng (năm 2010 – 2011).

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hành chính theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử) và cả phía người tham gia tố tụng theo từng năm và từng thời kỳ (năm 2010 – 2011).

+ Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp (năm 2011).

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được:

- Các chỉ tiêu thống kê, đánh giá số lượng, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả và thống nhất trong toàn quốc.

+ Báo cáo đánh giá, dự báo về nhu cầu giám định của hoạt động tiến hành tố tụng và hoạt động tham gia tố tụng được xây dựng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp.

5.2. Xây dựng và thực thi các cơ chế: bảo đảm sự bình đẳng của các bên tố tụng trong việc cung cấp các kết luận giám định với tư cách là một loại chứng cứ; trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đánh giá kết luận giám định do các bên tố tụng đưa ra một cách khách quan, công bằng; tăng cường sự tham gia phiên tòa của người giám định tư pháp trong những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, những trường hợp mà kết luận giám định là căn cứ duy nhất hoặc mấu chốt cho việc giải quyết vụ án trong hoạt động tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

- Cơ quan chủ trì:

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì trong việc sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định liên quan về giám định tư pháp bảo đảm thực thi các cơ chế nêu trên trong tố tụng hình sự; Tòa án nhân dân tối cao chủ trì trong việc sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện các quy định liên quan về giám định tư pháp bảo đảm thực thi các cơ chế nêu trên trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung các quy định về giám định tư pháp và các quy định có liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về phương án sửa đổi, bổ sung các quy định về giám định tư pháp và các quy định có liên quan trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

+ Trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua.

+ Tổ chức thực hiện trong hoạt động tố tụng.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được:

+ Các quy định về giám định tư pháp và các quy định có liên quan trong Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp và thống nhất, đồng bộ, liên thông với các quy định của Luật giám định tư pháp.

+ Thực thi các cơ chế: bảo đảm sự bình đẳng của các bên tố tụng trong việc cung cấp các kết luận giám định; trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đánh giá kết luận giám định do các bên tố tụng đưa ra một cách khách quan, công bằng; tăng cường sự tham gia phiên tòa của người giám định tư pháp trong những trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định, những trường hợp mà kết luận giám định là căn cứ duy nhất hoặc mấu chốt cho việc giải quyết vụ án hình sự, tố tụng dân sự, hành chính.

5.3. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế trưng cầu giám định theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn và trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì:

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự; Tòa án nhân dân tối cao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế trưng cầu, yêu cầu giám định trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy trình trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

+ Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy trình trưng cầu giám định chuẩn trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn và trưng cầu giám định.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về Dự thảo quy định về cơ chế, quy trình trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

+ Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về cơ chế, quy trình trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

+ Tổ chức quán triệt và thực hiện cơ chế, quy trình trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn và trưng cầu giám định.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, quy trình chuẩn về trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính theo nguyên tắc coi trọng yếu tố năng lực của các tổ chức chuyên môn và cá nhân nhà chuyên môn khi lựa chọn và trưng cầu giám định; xác định rõ mối quan hệ của cơ quan trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định với tổ chức, cá nhân tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định.

5.4. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế “cung cấp dịch vụ chuyên môn” của các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn phục vụ bình đẳng cho các bên tố tụng (cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự, các bên đương sự trong tố tụng dân sự, hành chính), đáp ứng nhu cầu giám định ngoài tố tụng của tổ chức, cá nhân trong xã hội phục vụ cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế “cung cấp dịch vụ chuyên môn” của các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn phục vụ bình đẳng cho các bên tố tụng (cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự, các bên đương sự trong tố tụng dân sự, hành chính), đáp ứng nhu cầu giám định ngoài tố tụng của tổ chức, cá nhân trong xã hội phục vụ cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về Dự thảo quy định về cơ chế “cung cấp dịch vụ chuyên môn” của các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn phục vụ bình đẳng cho các bên tố tụng (cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự, các bên đương sự trong tố tụng dân sự, hành chính), đáp ứng nhu cầu giám định ngoài tố tụng của tổ chức, cá nhân trong xã hội phục vụ cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

+ Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

+ Tổ chức quán triệt và thực hiện trong toàn quốc.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được: Ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế “cung cấp dịch vụ chuyên môn” của các tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn phục vụ bình đẳng cho các bên tố tụng (cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong tố tụng hình sự, các bên đương sự trong tố tụng dân sự, hành chính), đáp ứng nhu cầu giám định ngoài tố tụng của tổ chức, cá nhân trong xã hội phục vụ các giao dịch dân sự, kinh tế.

5.5. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì:

- Cơ quan phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nghiên cứu, xây dựng cơ chế đánh giá, sử dụng kết luận giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về Dự thảo quy định về cơ chế đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm truyền.

+ Tổ chức quán triệt và thực hiện trong toàn quốc.

- Thời gian thực hiện: 2010 – 2012.

- Kết quả cần đạt được: Việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp được thực hiện theo quy trình, quy chuẩn áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

5.6. Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế bảo đảm kinh phí cho các cơ quan tiến hành tố tụng chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Bộ Công an tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm kinh phí cho các cơ quan điều tra thuộc lực lượng công an nhân dân chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định.

+ Bộ Quốc phòng tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm kinh phí cho các cơ quan điều tra, kiểm sát và xét xử trong quân đội chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định.

+ Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm kinh phí cho các viện kiểm sát nhân dân chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương án bảo đảm kinh phí cho các tòa án nhân dân chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định mà tòa án phải chịu.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về phương án bảo đảm kinh phí chi trả cho việc trưng cầu và thực hiện giám định.

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc bảo đảm kinh phí cho các cơ quan tiến hành tố tụng chi trả các chi phí cần thiết cho việc trưng cầu, thực hiện giám định.

+ Cơ quan có thẩm quyền hoặc Bộ Tài chính xem xét, quyết định việc bảo đảm nguồn kinh phí chi trả việc trưng cầu và thực hiện giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Thời gian thực hiện: năm 2010.

- Kết quả cần đạt được: Bảo đảm nguồn kinh phí cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trưng cầu và thực hiện giám định.

6. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò và nội dung của giám định tư pháp

6.1. Tổ chức quán triệt nhận thức của các ngành, các cấp về bản chất, vai trò, ý nghĩa của giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là các Bộ, ngành chuyên môn chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cấp ủy đảng đối với quản lý công tác giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động: Tập huấn, quán triệt về bản chất, vai trò, ý nghĩa của giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là các Bộ, ngành chuyên môn chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cấp ủy đảng đối với quản lý công tác giám định tư pháp, gồm các hoạt động sau:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết cho hoạt động tổ chức tập huấn;

+ Xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn;

+ Tổ chức họp, lấy ý kiến về kế hoạch, nội dung, chương trình, tài liệu tập huấn phù hợp với từng đối tượng và thời điểm.

+ Tổ chức các đợt Hội nghị tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu.

- Đối tượng tập huấn: Lãnh đạo các Bộ, ngành chủ quản; các cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án các cấp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Tư pháp và cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, nội chính các cấp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được: Tổ chức thành công các đợt tập huấn, theo đó các đối tượng được tập huấn nhận thức rõ bản chất, vai trò, ý nghĩa của giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác giám định tư pháp.

6.2. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ điều tra viên thuộc ngành mình.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ kiểm sát viên và cán bộ làm công tác kiểm sát.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ thẩm phán và cán bộ làm công tác xét xử.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ chức danh tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định tư pháp cho đội ngũ chức danh tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2015.

- Kết quả cần đạt được: Đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và các chức danh khác trong hoạt động tố tụng được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về giám định để nâng cao hơn hiệu quả trưng cầu giám định, đánh giá và sử dụng kết luận giám định trong hoạt động tố tụng.

6.3. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh tố tụng theo hướng tăng cường nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì:

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên theo hướng tăng cường nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kiểm sát viên theo hướng tăng cường nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán theo hướng tăng cường nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Rà soát, đánh giá nội dung, chương trình giảng dạy về giám định tư pháp trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chức danh tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành mình.

+ Nghiên cứu, xây dựng phương án tăng cường nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp trong nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều ra, kiểm sát, xét xử.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm và lấy ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan về phương án đổi mới, tăng cường nội dung giảng dạy về giám định tư pháp trong nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, kiểm sát, xét xử.

+ Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền về đổi mới, tăng cường giảng dạy về giám định tư pháp trong nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra, kiểm sát, xét xử.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2012.

- Kết quả cần đạt được: Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh tố tụng, trong đó nội dung, thời lượng giảng dạy về giám định tư pháp được xác định là một nội dung thiết yếu được tăng cường, đổi mới.

6.4. Nghiên cứu, xây dựng trang thông tin điện tử về giám định tư pháp đặt dưới sự quản lý của Bộ, ngành được giao nhiệm vụ thống nhất quản lý về công tác giám định tư pháp để tạo lập cổng thông tin riêng về giám định tư pháp, diễn đàn trao đổi về các vấn đề tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, xây dựng nội dung chuyên mục, diễn đàn giám định tư pháp tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

+ Tổ chức biên tập, đăng tải các tin bài về giám định tư pháp trên chuyên mục, diễn đàn giám định tư pháp tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

+ Phát triển mạng lưới cộng tác viên và duy trì chuyên mục, diễn đàn giám định tư pháp tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Tạo lập, duy trì, phát triển chuyên mục, diễn đàn giám định tư pháp tại cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

7. Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp

7.1. Nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp của các Bộ, ngành và địa phương theo hướng tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm đủ các công cụ thực hiện quản lý nhà nước của cơ quan này, khắc phục tình trạng quản lý hình thức; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành chuyên môn chủ quản, các cơ quan tiến hành tố tụng; tăng cường vai trò của các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp trong từng lĩnh vực giám định.

Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa ngành tư pháp với ngành chuyên môn trong quản lý giám định tư pháp, trong đó Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng (Dự án số 6 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, chủ quản, Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về phương án đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.

+ Đề xuất phương án cụ thể về việc đổi mới hoạt động quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết và xây dựng Quy chế phối hợp giữa ngành tư pháp với ngành chuyên môn trong quản lý giám định tư pháp; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về Dự thảo Quy chế phối hợp giữa ngành tư pháp với ngành chuyên môn trong quản lý giám định tư pháp; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc cùng các Bộ, ngành khác ban hành theo thẩm quyền Quy chế phối hợp giữa ngành tư pháp với ngành chuyên môn trong quản lý giám định tư pháp; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được:

+ Đề xuất nội dung, phương thức đổi mới quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp của từng Bộ, ngành và địa phương.

+ Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý công tác giám định tư pháp và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý hoạt động giám định tư pháp với các cơ quan tiến hành tố tụng được ban hành.

7.2. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và cơ chế kiểm tra, thanh tra tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ, đột xuất (Dự án số 6 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương.

- Nội dung hoạt động:

+ Nội dung, chương trình, kế hoạch và cơ chế kiểm tra, thanh tra của liên Bộ, liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ, đột xuất.

+ Thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra và tổ chức việc kiểm tra, thanh tra của liên Bộ, liên ngành về tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo định kỳ, đột xuất.

- Thời gian thực hiện: 2011 – 2011

- Kết quả cần đạt được: việc thanh tra, kiểm tra của liên Bộ, liên ngành được thực hiện nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp.

7.3. Xác lập cơ chế trách nhiệm của thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình (Dự án số 6 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương.

- Nội dung hoạt động:

+ Nghiên cứu, xây dựng quy định về nội dung, mức độ chịu trách nhiệm của thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan về nội dung, mức độ chịu trách nhiệm của thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

+ Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về nội dung, mức độ chịu trách nhiệm của thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: năm 2010 – 2011.

- Kết quả cần đạt được: Xác định rõ nội dung, mức độ chịu trách nhiệm của thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương và cấp tỉnh (Dự án số 6 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

1.1. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách công tác tư pháp là Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Phó trưởng Ban thường trực và các thành viên là Lãnh đạo một số Bộ, ngành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì đề nghị: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương.

+ Lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt.

- Kết quả cần đạt được: Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương được thành lập và đi vào hoạt động.

1.2. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh gồm: 01 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Trưởng Ban; Giám đốc Sở Tư pháp là Phó trưởng Ban thường trực và các thành viên là Lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

- Cấp có thẩm quyền quyết định thành lập: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì đề nghị: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Sở chuyên môn chủ quản và các Ban, ngành có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh.

+ Lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành có liên quan.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt.

- Kết quả cần đạt được: Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động.

2. Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

2.1. Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương (Dự án số 6 thuộc Danh mục các Dự án ban hành kèm theo Đề án 258).

- Cấp có thẩm quyền ban hành: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan chủ trì đề nghị: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản, các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Lấy ý kiến các Bộ, ngành hoặc các Ban, ngành có liên quan.

+ Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương được ban hành.

2.2. Xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh.

- Cấp có thẩm quyền ban hành: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan chủ trì đề nghị: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Sở chuyên môn, các ban, ngành và cơ quan có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Lấy ý kiến các Sở, ban, ngành có liên quan.

+ Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Kế hoạch này được phê duyệt.

- Kết quả cần đạt được: Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp tỉnh được ban hành.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

Căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổng thể và từng năm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương mình theo quy định tại Đề án 258 và Kế hoạch này.

Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các Dự án được giao theo quy định tại Danh mục các Dự án kèm theo Đề án 258 và Kế hoạch này.

4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các Bộ chủ quản, các Bộ, ngành khác có liên quan và các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2010 – 2015.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

5.1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các công việc cụ thể, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

5.2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch này.

5.3. Các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại Đề án 258 và Kế hoạch này tại địa phương mình.

6. Thường trực theo dõi việc thực hiện Kế hoạch

6.1. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực, đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

6.2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 258 ở trung ương và địa phương để tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, triển khai có hiệu quả Kế hoạch này.

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 258 ở cấp Trung ương, cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp.

6.3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương gửi văn bản phản ánh về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN
(Kèm theo Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được phê duyệt theo Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên Dự án

Các Hợp phần của Dự án

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì/đầu mối

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Dự án số 1: Khảo sát, thống kê tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở các lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc; khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về giám định tư pháp và xây dựng Quy hoạch tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và cá nhân thực hiện giám định tư pháp

 

2.2.1, 2.1.3, 2.2.1, 3.1, 3.2, 5.1

Bộ Tư pháp

Các Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2010-2012

Hợp phần 1: Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự

2.1.1

Chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Đầu mối: Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan

2010-2011

Hợp phần 2: Tổ chức khảo sát ngoài nước về mô hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở những nước có nền tư pháp và pháp luật phát triển như Pháp, Mỹ và những nước có nền kinh tế chuyển đổi như Cộng hòa liên bang Nga, Trung Quốc.

2.1.2

Bộ Tư pháp

Các Bộ chủ quản và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2011

Hợp phần 3: Tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan, tổ chức chuyên môn trong các lĩnh vực văn hóa, tài chính – kế toán, xây dựng, môi trường, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông, công thương, nông – lâm – ngư nghiệp và các lĩnh vực khác tham gia hoạt động giám định tư pháp

2.2.1

Chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ chủ quản khác.

Đầu mối: Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2011

Hợp phần 4: Thống kê, rà soát, đánh giá nguồn nhân lực trong đội ngũ người giám định tư pháp

3.1

Chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ chủ quản khác.

Đầu mối: Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2011

Hợp phần 5: Thống kê, dự báo nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng để làm cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển các tổ chức và đội ngũ người giám định tư pháp

5.1

Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Đầu mối: Bộ Tư pháp

Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan

2010-2011

Hợp phần 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức giám định tư pháp, tổ chức chuyên môn và đội ngũ người giám định tư pháp đến năm 2020

2.1.3 và 3.2

Bộ Tư pháp

Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành khác có liên quan

2010-2012

2

Dự án số 2: Xây dựng mô hình và thực hiện thí điểm xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp

 

2.2.4

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan

2011-2012

3

Dự án số 3: Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và đào tạo nguồn giám định viên pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

Hợp phần 1:

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế.

Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm.

 

4.1

Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên pháp y, pháp y tâm thần trong ngành y tế

3.5

Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

4

Dự án số 4: Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y và đào tạo nguồn giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong lực lượng công an nhân dân

Hợp phần 1:

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân.

Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân.

Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, pháp y trong lực lượng công an nhân dân theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm.

4.1

Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y trong lực lượng công an nhân dân

3.5

Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

5

Dự án số 5: Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự và đào tạo nguồn giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội

Hợp phần 1:

Khảo sát, đánh giá nhu cầu, dự toán tổng kinh phí và bảo đảm về cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội.

Xây dựng danh mục, kế hoạch đầu tư, trang cấp các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác (trụ sở, kinh phí …) cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội.

Tổ chức thực hiện việc đầu tư và bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định pháp y, kỹ thuật hình sự trong quân đội theo từng giai đoạn cụ thể và thứ tự ưu tiên, trọng tâm trọng điểm.

4.1

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

Hợp phần 2: Đào tạo nguồn giám định viên pháp y và kỹ thuật hình sự trong quan đội

3.5

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2015

6

Dự án số 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành chuyên môn chủ quản, các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hệ thống các cơ quan tiến hành tố tụng về quản lý giám định tư pháp; xây dựng và thực hiện Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án ở cấp Trung ương.

 

7.1, 7.2, 7.3

Bộ Tư pháp

Các Bộ chủ quản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan

2010-2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1358/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2010
Ngày hiệu lực03/08/2010
Ngày công báo18/08/2010
Số công báoTừ số 495 đến số 496
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1358/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1358/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1358/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1358/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành03/08/2010
        Ngày hiệu lực03/08/2010
        Ngày công báo18/08/2010
        Số công báoTừ số 495 đến số 496
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1358/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1358/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Quyết định 258/QĐ-TTg

            • 03/08/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực