Quyết định 136-PPCĐ/TK

Quyết định 136-PPCĐ/TK năm 1971 về quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kỹ thuật do Tổng cục trưởng Tổng cục thông kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 136-PPCĐ/TK quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kĩ thuật


 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
******

Số : 136-PPCĐ/TK

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC QUÝ, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM VỀ VẬT TƯ KỸ THUẬT

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Nghị định số 131-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 27-CP ngày 22-2-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu; mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra,
Căn cứ Quyết định số 168-TTg ngày 17-9-1970 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức;
Sau khi trao đổi ý kiến thống nhất với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Văn phòng Phủ Thủ tướng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kỹ thuật gồm 18 biểu mẫu, áp dụng cho các Bộ, các ngành có tổ chức cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật.

Điều 2. – Bản quy định cụ thể này thi hành từ ngày ký. Trong năm 1971, các báo cáo 9 tháng và năm phải lấy số liệu từ đầu năm theo hệ thống biểu mẫu báo cáo này. Các quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư kỹ thuật áp dụng cho các Bộ, các ngành do Tổng cục Thống kê ban hành theo văn bản số 1230-TK/VT ngày 01-12-1961 không còn hiệu lực.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan  ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có tổ chức cung ứng, sử dụng vật tư, kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Nguyễn Đức Dương

 

BẢN QUY ĐỊNH CỤ THỂ

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ CHÍNH THỨC VỀ VẬT TƯ KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, CÁC NGÀNH Ở TRUNG ƯƠNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 136-PPCĐ/TK ngày 10-7-1971 của Tổng cục Thống kê)

Phần thứ nhất:

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

1. Các Bộ, các ngành không được tự tiện thay đổi nội dung kết cấu của biểu mẫu, phương pháp tính toán và cách ghi báo cáo chi tiêu đã được quy định trong văn bản này. Trong khi thi hành, nếu có vấn đề gì xét thấy chưa hợp lý, các Bộ, các ngành báo cáo cho Tổng cục Thống kê biết bằng văn bản và nêu rõ ý kiến đề nghị giải quyết của Bộ, ngành mình. Khi chưa có quyết định bổ sung của Tổng cục Thống kê, các Bộ, các ngành vẫn phải làm đúng theo bản quy định này.

2. Để bảo đảm yêu cầu tổng hợp, kiểm tra, phân tích, so sánh số liệu, các Bộ, các ngành phải gửi đầy đủ các báo cáo đã quy định cho Bộ, ngành mình; phải thực hiện đúng kỳ báo cáo và gửi báo cáo đến Tổng cục Thống kê đúng ngày nhận đã quy định. Khi cần điều chỉnh số liệu trong những báo cáo thống kê đã gửi thì phải có văn bản nói rõ số liệu cần điều chỉnh và lý do điều chỉnh.

3. Ông Vụ trưởng Vụ thống kê vật tư kỹ thuật có trách nhiệm giúp Tổng cục phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Bộ, các ngành thực hiện bản quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức này.

Phần thứ hai:

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ

Số thứ tự

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

Ngày nhận báo cáo

Quý, 6 tháng, 9 tháng

Năm

1

2

3

4

5

6

1

01-VT/TW

Mạng lưới cung ứng vật tư kỹ thuật có đến ngày 31-12-19…

Năm (1 kỳ)

 

31 ngày sau khi kết thúc năm

2

02-VT/TW

Nhà kho bãi của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật có đến ngày 31-12-19…

-nt-

 

-nt-

3

03-VT/TW

Thiết bị máy móc phục vụ kinh doanh của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật có đến ngày 31-12-19…

-nt-

 

-nt-

4

04-VT/TW

Lao động và tiền lương trong danh sách của các đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật

Quý I, 6 tháng, 9 tháng năm (4kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc quý

-nt-

5

05-VT/TW

Sử dụng thời gian lao động của nhân viên trực tiếp cung ứng vật tư kỹ thuật

-nt-

-nt-

-nt-

6

06-VT/TW

Năng suất lao động của nhân viên cung ứng vật tư kỹ thuật

Quý I, 6 tháng, 9 tháng năm (4kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc quý

31 ngày sau khi kết thúc năm

7

07-VT/TW

Cung ứng vật tư kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

-nt-

-nt-

35 ngày sau khi kết thúc năm

8

08-VT/TW

Phân phối vật tư kỹ thuật

Quý I, 6 tháng, 9 tháng năm (4kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc quý

35 ngày sau khi kết thúc năm

9

09-VT/TW

Nhập vật tư kỹ thuật để cung ứng của đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật

-nt-

-nt-

-nt-

10

10-VT/TW

Tồn kho, vật tư kỹ thuật của đơn vị cung ứng vật tư kỹ thuật có đến cuối kỳ báo cáo

-nt-

-nt-

-nt-

11

11-VT/TW

Nhập, xuất tồn kho nguyên nhiên vật liệu của các đơn vị sử dụng

-nt-

-nt-

40 ngày sau khi kết thúc năm

12

12-VT/TW

Thực hiện định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, điện lực

-nt-

-nt-

-nt-

13

13-VT/TW

Nhập, xuất, tồn kho phế liệu, phế phẩm

-nt-

-nt-

-nt-

14

14-VT/TW

Chi phí lưu thông cung ứng vật tư kỹ thuât

6 tháng,  năm (2kỳ)

25 ngày sau khi kết thúc 6 tháng

-nt-

15

15-VT/TW

Tồn kho, nguyên, nhiên vật liệu thuộc hàng lẻ có đến 0 giờ ngày 1-1-19…

Năm (1 kỳ)

 

40 ngày sau thời điểm kiểm kê

16

16-VT/TW

Tồn kho thiết bị, máy móc thuộc hàng lẻ có đến 0 giờ ngày 1-1-19…

-nt-

 

-nt-

17

17-VT/TW

Tồn kho nguyên, nhiên, vật liệu  thuộc thiết bị toàn bộ có đến 0 giờ ngày 1-1-19…

Năm (1 kỳ

 

40 ngày sau thời điểm kiểm kê

18

18-VT/TW

Tồn kho thiết bị, máy móc thuộc thiết bị toàn bộ có đến 0 giờ ngày 1-1-19…

-nt-

 

-nt-

 

Ghi chú: Kèm theo bản quy định này có 1 tập biểu mẫu thống kê cụ thể và 1 tập giải thích các biểu mẫu đó (riêng 2 biểu: nhập, xuất, tồn kho và tiêu thụ sản phâm là tư liệu sản xuất đã thống nhất ban hành trong hệ thống biểu thống kê công nghiệp, nên không có trong tập biểu mẫu này).([*])[*] Không in trong Công báo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136-PPCĐ/TK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu136-PPCĐ/TK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/1971
Ngày hiệu lực10/07/1971
Ngày công báo15/12/1971
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136-PPCĐ/TK

Lược đồ Quyết định 136-PPCĐ/TK quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kĩ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 136-PPCĐ/TK quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kĩ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu136-PPCĐ/TK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Đức Dương
        Ngày ban hành10/07/1971
        Ngày hiệu lực10/07/1971
        Ngày công báo15/12/1971
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 136-PPCĐ/TK quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kĩ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 136-PPCĐ/TK quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về vật tư kĩ thuật

            • 10/07/1971

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/1971

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/1971

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực