Quyết định 1360/QĐ-BTTTT

Quyết định 1360/QĐ-BTTTT năm 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung toàn văn Quyết định 1360/QĐ-BTTTT 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT danh mục thủ tục Bộ thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 968/QĐ-BTTTT NGÀY 22/6/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

1. Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ công tác quản lý chất lượng chuyên ngành” thành “Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực thông tin và truyền thông”;

2. Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ” thành “Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

3. Sửa đổi tên thủ tục hành chính “Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ” thành “Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

4. Bổ sung cơ quan thực hiện thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng” là Ủy ban nhân dân cấp huyện;

5. Bổ sung cơ quan thực hiện thủ tục hành chính “Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” là Ủy ban nhân dân cấp huyện;

6. Bổ sung cơ quan thực hiện thủ tục hành chính “Gia hạn giấy chng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” là Ủy ban nhân dân cấp huyện;

7. Bổ sung cơ quan thực hiện thủ tục hành chính “Cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông sau:

1. “Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ)”;

2. “Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng” (Thủ tục hành chính cấp tỉnh);

3. “Phát hành thông cáo báo chí”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Cục KSTTHC- VPCP;
- S
TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (85).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1360/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1360/QĐ-BTTTT 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT danh mục thủ tục Bộ thông tin


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1360/QĐ-BTTTT 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT danh mục thủ tục Bộ thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1360/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Minh Hồng
       Ngày ban hành16/08/2018
       Ngày hiệu lực16/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1360/QĐ-BTTTT 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT danh mục thủ tục Bộ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1360/QĐ-BTTTT 2018 sửa đổi Quyết định 968/QĐ-BTTTT danh mục thủ tục Bộ thông tin

           • 16/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực