Quyết định 1360/QĐ-BXD

Quyết định 1360/QĐ-BXD năm 2017 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 17/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các đơn vị được giao chủ trì chủ động triển khai từng công việc cụ thể theo đúng nội dung Chương trình.

Văn phòng Bộ và các đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ và của các đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HTRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 CA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong Quý III, IV/2017 và ban hành trong năm 2018 bằng các hình thức: tổ chức các lớp tập huấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...)

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng hc viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

- Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong Quý III, IV/2017 theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng

- Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong trong năm 2018 theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2018 của Bộ Xây dựng

Cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ Pháp chế

- Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản;

- Các đơn vị khác có liên quan

2

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng.

-nt-

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

- Vụ Pháp chế;

- Các đơn vị khác có liên quan

II. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (bằng các hình thức: tổ chức các lớp tập huấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...)

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

- Trung tâm Thông tin

- Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin và các đơn vị báo chí, truyền thông khác trực thuộc Bộ

- nt -

3

Luật Báo chí năm 2016

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin và các đơn vị báo chí, truyền thông khác trực thuộc Bộ

- nt -

4

Bộ luật Hình sự năm 2015 ( Được sửa đổi, b sung năm 2017)

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- nt -

5

Bộ luật Tố tụng Hình sự

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Thanh tra Bộ

- Trung tâm Thông tin

- nt -

6

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- nt -

7

Văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- nt -

- Thanh tra Bộ

- Trung tâm Thông tin

- Vụ Pháp chế

- nt -

8

Luật Quy hoạch

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Vụ Quy hoạch kiến trúc

- Trung tâm Thông tin

- nt -

9

Luật Quản lý nợ công

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Vụ Kế hoạch -  Tài chính

- Trung tâm Thông tin

- nt-

10

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

-nt-

- Vụ Pháp chế

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Trung tâm Thông tin

- nt -

11

Luật Trợ giúp pháp lý

- nt -

-Vụ Pháp chế - Trung tâm Thông tin

- nt -

12

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

- nt -

- Thanh tra Bộ

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- nt -

13

Luật Điều ước quốc tế

- nt -

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- nt -

14

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

- Vụ Pháp chế

- Vụ Quản lý doanh nghiệp

- Trung tâm Thông tin

- nt -

15

Các văn bản quy phạm pháp luật khác, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ mới ban hành và theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ năm 2018

- nt -

- Vụ Pháp chế

- Trung tâm Thông tin

- nt -

III. Hình thức phổ biến pháp luật khác

Số TT

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Đăng tải bài viết, văn bản quy phạm pháp luật; trả lời, giải thích pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí, tập san của B...

Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

2

Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả li trực tuyến

Trung tâm Thông tin

- nt -

3

Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; thu thập các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin

- nt -

4

Biên soạn và phát tài tài liệu văn quy phạm pháp luật hiện hành về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức tại các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế

- nt -

5

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

IV. Phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp: Các cơ quan ở Trung ương, cơ quan địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp bằng hình thức cử báo cáo viên pháp luật Trung ương hướng dẫn nội dung tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị đó.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1360/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1360/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1360/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1360/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýLê Quang Hùng
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1360/QĐ-BXD 2017 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý

         • 29/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực