Quyết định 1361/QĐ-BTTTT

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố "Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông"

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin đã được thay thế bởi Quyết định 1545/QĐ-BTTTT 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thông tin Bộ Thông tin và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ “BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trư
ng;
-
Cục KSTTHC - VPCP;
- S
TT&TT các tnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP (85).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1361/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2020
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1361/QĐ-BTTTT
     Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
     Người kýNguyễn Minh Hồng
     Ngày ban hành16/08/2018
     Ngày hiệu lực16/08/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2020
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1361/QĐ-BTTTT 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Thông tin