Văn bản khác 1361/KH-UBND

Kế hoạch 1361/KH-UBND năm 2016 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1361/QĐ-UBND 2016 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 3993/BTTTT-THH ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thẩm định Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, với nội dung như sau:

I. CĂN CỨ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ LẬP KẾ HOẠCH

- Luật Công nghệ thông tin;

- Luật Giao dịch điện tử;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử;

- Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020;

- Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0;

- Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh (Khóa XII) về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Kế hoạch số 5445/KH-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đưa Bình Thuận trở thành tỉnh mạnh về CNTT và Truyền thông đến năm 2020;

- Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020;

- Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

- Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 về điều chỉnh Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh (điều chỉnh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến năm 2015, định hướng năm 2020);

- Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy (Khóa XII) về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Kế hoạch số 3004/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển ngành Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

1. Mục tiêu tổng quát

- Ứng dụng CNTT rộng rãi trong mọi lĩnh vực của kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; từng bước đưa ứng dụng CNTT trở thành ngành kinh tế có tác động tích cực và sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

- Thực hiện cơ bản về nền tảng và ứng dụng về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh theo Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; tiếp tục xây dựng một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý Nhà nước, người dân và doanh nghiệp phù hợp với danh mục các cơ sở dữ liệu quốc gia, ưu tiên triển khai theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo hiện đại, đồng bộ và an toàn ở các cấp, đáp ứng nhu cầu hoạt động ứng dụng CNTT trong hệ thống cơ quan nhà nước, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin từ Trung ương đến cấp xã, phường.

- Cung cấp và khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc gia, có khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng của các cấp lãnh đạo; thay đổi về nhận thức, thói quen và phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp theo hướng hiện đại.

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng; ngăn chặn tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước; kịp thời ứng phó với những nguy cơ đến từ thông tin mạng.

- Từng bước xây dựng và hình thành với quy mô phù hợp công nghiệp CNTT, phát triển mạnh loại hình thuê dịch vụ CNTT phục vụ ngày càng rộng rãi vào kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

2.1. Hạ tầng CNTT

a) 90% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy vi tính và thường xuyên sử dụng trong công việc.

b) 100% các đơn vị cấp Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN, kết nối vào mạng WAN của tỉnh.

c) Đảm bảo 100% mạng LAN cấp huyện kết nối đến các phòng, ban trực thuộc.

d) Đảm bảo 100% các đơn vị cấp xã có mạng nội bộ (LAN) hoàn chỉnh (kết nối tất cả các bộ phận trực thuộc), kết nối internet băng rộng cáp quang và kết nối mạng WAN của tỉnh.

đ) Nâng cấp hệ thống Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo công nghệ ảo hóa, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông, làm nền tảng để xây dng Khung kiến trúc (Framework) cho Chính quyền điện tử.

e) Đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

2.2. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

a) Đảm bảo 100% cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Trong đó:

- 100% văn bản do UBND tỉnh và cấp Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện ban hành được ký số và trao đổi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

- 80% văn bản do UBND cấp xã và các đơn vị trực thuộc Sở, ngành cấp tỉnh ban hành được ký số và trao đổi liên thông đến cấp trên trực tiếp thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

b) 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 70% cán bộ, công chức cấp xã thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc.

c) 100% hồ sơ CBCC cấp tỉnh/huyện được quản lý chung trên mạng thông qua một ứng dụng thống nhất.

d) Xây dựng khoảng 8 cơ sở dữ liệu trọng điểm (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2.3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

a) Đến năm 2018: Có 61 nhóm thủ tục, thủ tục hành chính cấp tỉnh được cung cấp ở mức độ 3; 9 nhóm thủ tục, thủ tục hành chính cấp huyện được cung cấp ở mức độ 3; có 5 nhóm thủ tục hành chính cấp xã được cung cấp ở mức độ 3 (Chi tiết tại Phụ lục 02). Đến năm 2020 có 61 nhóm thủ tục/thủ tục hành chính cấp tỉnh được cung cấp ở mức độ 4; 9 nhóm thủ tục/thủ tục hành chính cấp huyện được cung cấp ở mức độ 4; có 5 nhóm thủ tục hành chính cấp xã được cung cấp ở mức độ 4 (Chi tiết tại Phụ lục 03).

b) 100% các thủ tục hành chính (thực hiện theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông) ứng dụng trên phần mềm Một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã.

c) 100% các Sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử liên thông.

2.4. Ứng dụng CNTT trong y tế, giáo dục

a) Trong ngành Y tế:

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn có kết nối internet băng rộng (cáp quang); 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn được trang bị đầy đủ máy vi tính.

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí.

- 100% các bệnh viện, cơ sở y tế từ tỉnh đến xã thực hiện việc báo cáo và trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin ngành y tế.

- Triển khai ứng dụng hiệu quả Hệ thống bệnh án điện tử; Hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; Hệ thống cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ kê khai hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm y tế.

- Xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa giữa các tuyến; hệ thống thông tin để tư vấn cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

b) Trong ngành Giáo dục:

- 100% các trường từ Trung học cơ sở trở lên có Trang thông tin điện tử tích hợp trên Hệ thống thông tin ngành giáo dục để quản lý và giao tiếp được với học sinh, phụ huynh.

- 100% các trường THCS đều có giảng dạy tin học cho tất cả các khối lớp học và 70% các trường tiểu học có giảng dạy tin học cho học sinh.

- 100% cán bộ, giáo viên tại các trường từ tiểu học trở lên sử dụng CNTT để thực hiện xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về bài giảng, giáo án điện tử ở tất cả các cấp học; cơ sở dữ liệu về thông tin học sinh, sinh viên và cơ sở dữ liệu về nhân lực ngành giáo dục.

2.5. Nhân lực CNTT

a) Đảm bảo mỗi Sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị cấp huyện có ít nhất 01 công chức chuyên trách CNTT; 100% UBND cấp xã có cán bộ phụ trách tin học.

b) Hàng năm, có 100% công chức chuyên trách CNTT các cơ quan Nhà nước được đào tạo nâng cao, chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng, an toàn và an ninh thông tin.

c) 100% các cán bộ quản trị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, có các chứng chỉ quốc tế phù hợp với nhiệm vụ tại đơn vị.

d) 100% cán bộ tin học cấp xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng CNTT và sơ cấp về hệ thống mạng.

đ) 100% cán bộ lãnh đạo các đơn vị cấp tỉnh và huyện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý CNTT (CIO).

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hạ tầng kỹ thuật

- Các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phải thiết lập, nâng cấp mạng LAN kết nối đến tất cả các đơn vị trực thuộc để khai thác, trao đổi dữ liệu, tham gia kết nối với các ứng dụng dùng chung...

- Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo hướng ảo hóa, phù hợp với dự án xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh làm nền tảng triển khai các ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước theo hướng thuê dịch vụ hạ tầng CNTT; đầu tư nâng cấp hệ thống sao lưu dự phòng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng (cáp quang) dành cho cơ quan nhà nước đến UBND cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu thông suốt, ổn định để triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

- Các Sở, ngành, địa phương xây dựng giải pháp bảo mật, chống xâm nhập thông qua thiết bị ngăn chặn; Bổ sung thiết bị an toàn và bảo mật mạng (Firewall), thiết bị chuyển mạch trung tâm để cấu hình tạo vùng an toàn dữ liệu và trang bị thiết bị sao lưu dữ liệu; trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền.

- Tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống Hội nghị truyền hình của Tỉnh ủy đã được đầu tư.

- Thiết lập hệ thống hạ tầng mạng kết nối và cung cấp thông tin tổng hợp, trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa 03 cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng CNTT trong các đơn vị: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải… theo hướng kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng CNTT sẵn có; lựa chọn và triển khai hình thức thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong việc triển khai các ứng dụng quản lý chuyên ngành.

2. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

2.1. Ứng dụng dùng chung trong cơ quan nhà nước

- Triển khai Dự án “Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận” theo Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh Bình và triển khai các hạng mục, dự án thành phần trong Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

- Mở rộng và phát triển hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đến cấp xã và đến các đơn vị trực thuộc cấp Sở, ngành; kết nối liên thông với các hệ thống quy mô quốc gia (đến Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành). Thực hiện chỉ đạo điều hành công việc trên hệ thống phần mềm, kết hợp chữ ký số, tiến đến không sử dụng văn bản giấy trong cơ quan nhà nước.

- Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông tin; tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Triển khai xây dựng phần mềm “Quản lý công việc được giao” để theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương thực hiện.

- Xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh.

- Triển khai các dự án thành phần theo Đề án Xây dựng hệ thống GIS phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận đến năm 2015 đã được duyệt (GIS bưu chính viễn thông, GIS tài nguyên và môi trường, Xây dựng, du lịch, giao thông…)

2.2. Ứng dụng CNTT trong một số ngành

a) Xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia (Chi tiết tại Phụ lục 01).

b) Trong Giáo dục:

- Trang bị mới hoặc nâng cấp phòng đào tạo tin học cho các trường THPT, THCS và tiểu học, kết nối mạng LAN và Internet.

- Thiết lập kết nối trực tuyến giữa các trường THCS, tiểu học với phòng giáo dục cấp huyện, THPT với Sở Giáo dục và Đào tạo và với mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thiết lập thông tin giáo dục của tỉnh với các phần mềm ứng dụng, bảo đảm xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành (giáo viên, học sinh, kết quả đào tạo, giáo án điện tử, học bạ điện tử, thư viện số hóa).

c) Trong Y tế:

- Thiết lập hạ tầng mạng thống nhất từ tỉnh đến cơ sở y tế xã, phường. Bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, đúng quy định, ưu tiên hệ thống thông tin về dịch bệnh, tai nạn, phục vụ công tác quản lý ngành trên môi trường mạng.

- Ứng dụng CNTT trong tất cả các bệnh viện tỉnh, huyện tiến đến xây dựng bệnh án điện tử cho công dân, tạo lập liên kết thông tin về bảo hiểm y tế, giáo dục, chính sách xã hội cho các đối tượng liên quan.

d) Ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tập trung vào lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản, bảo đảm minh bạch công khai trên môi trường Internet. Khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng và thông tin quản lý đất đai được đầu tư đến cấp huyện. Hoàn thành việc số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh. Cập nhật thông tin về quy hoạch đất đai, khoáng sản và các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

đ) Phát triển các ứng dụng phù hợp về CNTT trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc quản lý các đối tượng xã hội, gia đình và chính sách, hộ nghèo, người có công. Hình thành cơ sở dữ liệu của ngành, liên kết liên thông với các ngành bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục trong việc cung cấp dịch vụ cho các đối tượng theo chính sách nhà nước.

e) Xây dựng ứng dụng CNTT trong nông nghiệp và phát triển nông thôn: cập nhật thông tin về rừng, thủy sản, thủy lợi, sản phẩm nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ việc chuyển dịch tái cơ cấu nông nghiệp - nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Cung cấp thông tin trên các Webstie của ngành nông nghiệp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

g) Tiếp tục đầu tư ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực cần thiết trong đó cần chú trọng đầu tư các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như: tài chính, hệ thống GIS, du lịch, xây dựng, giao thông, công nghiệp, thương mại.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử thành viên đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch các hoạt động cơ quan nhà nước.

- Xây dựng hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

- Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử thành viên cấp Sở và huyện để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp có nhu cầu. Đồng thời triển khai chữ ký số trong các giao dịch, từng bước nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 lên mức độ 4 theo lộ trình nhất định, chú trọng các thủ tục có tần suất sử dụng cao trong các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, đất đai, xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi trường và đầu tư (Chi tiết tại Phụ lục 02, Phụ lục 03).

- Tiếp tục duy trì và khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống “Một cửa điện tử liên thông cấp huyện” tại 10/10 địa phương; Triển khai mô hình kết nối liên thông hệ thống Một cửa điện tử cấp huyện với một số Sở (Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch…); Nâng cấp, bổ sung một số chức năng của phần mềm Một cửa điện tử liên thông cấp huyện nhằm đảm bảo triển khai tốt một số thủ tục hành chính mới theo quy định, đưa các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông cấp xã đến huyện, tỉnh. Đảm bảo tất cả các thủ tục hành chính thực hiện liên thông của cấp xã phải ứng dụng trên phần mềm.

- Triển khai có hiệu quả dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính công (đến tận nơi theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp) thông qua dịch vụ bưu chính; triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thông qua tổng đài tin nhắn.

- Triển khai mở rộng kết nối liên thông giữa phần mềm Một cửa điện tử liên thông cấp huyện ở các lĩnh vực Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường...

- Giới thiệu mô hình ứng dụng CNTT trong các hoạt động (thương mại, sản xuất công nghiệp, dịch vụ du lịch, hợp tác xã, làng nghề...) mang lại hiệu quả. Kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm hỗ trợ chuyển giao các giải pháp hỗ trợ CNTT cho công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quảng bá sản phẩm, dịch vụ, các giải pháp phần mềm tích hợp, hỗ trợ về tự động hóa thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch điện tử theo kế hoạch của Bộ Công thương.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Du lịch... trong việc quản lý hạ tầng - kỹ thuật; cấp phép hành nghề; cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh, dự án du lịch, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, tour tuyến du lịch trên các Website; tổ chức chuyên trang hỏi - đáp; cung cấp thông tin dịch vụ online.

4. Đảm bảo an toàn thông tin

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy (Khóa XII) về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng: Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các ứng dụng dùng chung của tỉnh; Kế hoạch số 1900/KH-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4015/KH-UBND ngày 05/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

- Rà soát cập nhật hoặc ban hành mới quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. Tổ chức triển khai chính sách đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho các hệ thống thông tin hiện có trên địa bàn tỉnh; đưa nội dung thực hiện chính sách đảm bảo an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 vào trong các dự án, hoạt động xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin mới.

- Xây dựng quy định về cơ chế phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, cơ yếu, thông tin và truyền thông để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

- Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo công nghệ mới, kết hợp giải pháp bảo mật và an toàn thông tin. Đối với các Sở, ngành, địa phương có sử dụng một số máy chủ riêng lẻ phục vụ cho ứng dụng CNTT cần phải được trang bị các thiết bị an toàn an thông tin và bảo mật như các thiết bị tường lửa (firewall) và các thiết bị khác. Triển khai hệ thống giám sát, phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ tấn công từ bên ngoài vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố mạng máy tính Việt Nam (VNCERT), các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin… tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng.

- Tích hợp ứng dụng chữ ký số vào các hệ thống thư điện tử, Một cửa điện tử, các dịch vụ công trực tuyến… nhằm đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn trong quá trình trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử; mở rộng đối tượng cấp chứng thư số đến các đơn vị trực thuộc các Sở, ngành, các phòng ban trực thuộc UBND cấp huyện và cấp xã.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn và an ninh thông tin tại các cơ quan trong tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc để lộ, lọt thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông tin mật ở các cơ quan, đơn vị; phát hiện, điều tra làm rõ nguyên nhân để lộ, lọt bí mật nhà nước qua trao đổi trên mạng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục.

- Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ các điểm truy nhập internet công cộng và trò chơi trực tuyến. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng internet với mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội.

5. Nguồn nhân lực CNTT

- Tập trung thực hiện công tác xây dựng phát triển và đào tạo, bồi dưỡng về CNTT; bảo đảm các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều có đội ngũ cán bộ chuyên trách được đào tạo và có trình độ chuyên nghiệp về CNTT.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý CNTT cho đội ngũ lãnh đạo (CIO) các đơn vị cấp tỉnh và huyện. Nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp về vai trò, vị trí quan trọng của Chính quyền điện tử. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng ứng dụng và khai thác CNTT cho CBCC trong các cơ quan nhà nước. Đào tạo cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông một đội ngũ cán bộ CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT của tỉnh.

- Mở các lớp đào tạo kiến thức về an toàn, an ninh thông tin cho lãnh đạo (kiến thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin, vai trò, tầm quan trọng của an toàn, an ninh thông tin; các nguy cơ mất mát dữ liệu, lộ bí mật..); đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị hệ thống mạng, an toàn, an ninh mạng; quản lý triển khai, vận hành hệ thống CNTT cho CBCC chuyên trách về CNTT. Có cơ chế, chính sách cho CBCC chuyên trách CNTT tham gia thi tuyển các chứng chỉ chuyên môn về CNTT của các tổ chức quốc tế về CNTT.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CNTT dưới nhiều hình thức.

- Hỗ trợ Trung tâm Dạy nghề tại các huyện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng internet, dịch vụ công trực tuyến...

- Liên kết phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực CNTT chuyển giao các công nghệ mới, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cho việc làm chủ các công nghệ mới, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao triển khai kế hoạch công nghiệp CNTT.

- Thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

IV. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp tài chính

- Tùy vào điều kiện ngân sách, hàng năm cân đối một khoảng kinh phí hợp lý (cả sự nghiệp và xây dựng cơ bản) để đầu tư cho ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng, phát triển CNTT, đào tạo nhân lực CNTT phục vụ cải cách hành chính đã được phê duyệt. Dự án CNTT chiếm một phần trong nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển trung hạn trong kế hoạch hàng năm và 05 năm của tỉnh.

- Tăng cường nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn Trung ương và các doanh nghiệp, thu hút các doanh nghiệp tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng dụng CNTT.

- Sử dụng nguồn kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm nghiên cứu phát triển CNTT (triển khai các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu phát triển CNTT; các dự án chuyển giao công nghệ hoặc chuyển giao phần mềm quản lý chuyên ngành, lĩnh vực…)

- Các Sở, ngành và địa phương hàng năm ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch.

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch trong 5 năm, từ 2016-2020 được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và hỗ trợ từ Trung ương là 173,263 tỷ đồng, cụ thể:

+ Kinh phí đầu tư năm 2016: 43,813 tỷ đồng

+ Kinh phí đầu tư năm 2017: 42,955 tỷ đồng

+ Kinh phí đầu tư năm 2018: 32,565 tỷ đồng

+ Kinh phí đầu tư năm 2019: 28,965 tỷ đồng

+ Kinh phí đầu tư năm 2020: 24,965 tỷ đồng

(Chi tiết tại Phụ lục 05)

2. Giải pháp triển khai

- Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 02/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam theo Công văn số 1178/BTTTT- THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Việc phát triển và ứng dụng CNTT phải thực hiện theo các nội dung Kế hoạch để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, không chồng chéo, có kế thừa, có sự đi tắt, đón đầu. Đặc biệt là các ứng dụng CNTT trong việc xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

- Kết hợp chặt chẽ việc triển khai kế hoạch này với việc thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO nhằm thúc đẩy cải cách hành chính và tăng hiệu quả của ứng dụng CNTT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ cơ quan nhà nước đến toàn xã hội về lợi ích của ứng dụng CNTT. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực xây dựng nền hành chính điện tử hướng tới Chính quyền điện tử cho CBCC, đặc biệt là đối tượng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, hình thành “phong cách chỉ đạo, điều hành hiện đại”. Tuyên truyền về Chính quyền điện tử cho công dân và doanh nghiệp, hình thành “công dân điện tử”.

- Nghiên cứu, học tập các mô hình triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả ở các tỉnh, thành để áp dụng vào điều kiện thực tế của tỉnh.

- Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp; khuyến khích các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan nhà nước chuyển giao, cho thuê các dịch vụ công nghệ thông tin.

- Kết hợp chặt chẽ các dự án ứng dụng CNTT của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh theo hướng phối hợp nhằm tận dụng khai thác kết quả của các dự án chuyên ngành, đảm bảo tính đồng bộ tránh trùng lặp.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để có những giải pháp thúc đẩy kịp thời.

3. Giải pháp tổ chức

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Kiên quyết đưa tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, áp dụng biện pháp chế tài mạnh hơn trong công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý công nghệ thông tin các cấp (Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh, Quản trị mạng các cấp, công chức phụ trách CNTT ở các phòng Văn hóa thông tin, cán bộ phụ trách tin học cấp xã).

- Lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016 - 2020 (Chi tiết tại Phụ lục 04).

4. Giải pháp môi trường pháp lý

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020; Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-NQ của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Xây dựng Quy định về định mức chi cho đầu tư phát triển, ứng dụng CNTT từ ngân sách tỉnh.

- Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển ứng dụng CNTT; coi CNTT là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Ban hành cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường phát triển ứng dụng CNTT, thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến; cụ thể hóa các chính sách của Trung ương theo hướng phù hợp để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao về tỉnh làm việc trong các cơ quan nhà nước; Quy định chế độ đãi ngộ áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về CNTT tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện các văn bản quy định về tài chính phù hợp đặc thù quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

V. DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ (Chi tiết tại Phụ lục 05)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh

- Kiện toàn, phát huy hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT 05 năm và hàng năm sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Sơ kết việc triển khai kế hoạch vào cuối năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của tỉnh theo mục tiêu và nội dung của Kế hoạch này.

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai các ứng dụng, hạng mục CNTT hàng năm bảo đảm đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm thực hiện tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp chi cho ứng dụng và phát triển CNTT. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, hạng mục CNTT trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước với Ban Chỉ đạo Chương trình CNTT tỉnh, UBND tỉnh theo định kỳ.

3. Sở Tài chính

- Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu dự toán CNTT của các Sở, ngành và địa phương, tùy theo khả năng ngân sách (theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành), tham mưu cấp thẩm quyền cân đối dự toán để thực hiện chương trình CNTT, dự án đầu tư phát triển CNTT theo quy định.

- Cấp phát kinh phí đã được cân đối trong dự toán chi ngân sách tỉnh hàng năm cho các Sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, yêu cầu.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất chính sách phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, có hạng mục chi riêng về CNTT trong mục lục ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án CNTT; nghiên cứu, đề xuất có hạng mục chi riêng về CNTT trong mục lục ngân sách Nhà nước theo quy định.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước việc thực hiện cải cách hành chính gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan xây dựng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong chính sách chung của; bảo vbiên chế chuyên trách CNTT, an toàn, an ninh thông tin cho các Sở, ngành, địa phương.

6. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm tại đơn vị mình trên cơ sở Kế hoạch này.

- Chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch của đơn vị đã được duyệt bảo đảm đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Định kỳ đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

VII. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH

1. Hiệu quả về mặt kinh tế

- Tăng tỷ lệ văn bản, hồ sơ điện tử được ký số và trao đổi qua môi trường mạng trong nội bộ cơ quan nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước với nhau, từ đó giảm thiểu được chi phí giấy tờ, in ấn; hội nghị truyền hình trực tuyến đã tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian hội họp.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; tác phong, thói quen của các cấp lãnh đạo được đổi mới theo hướng hiện đại.

- Phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn bằng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, công khai đầy đủ, kịp thời thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm về thời gian và tiền bạc.

- Góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục...

2. Hiệu quả về mặt xã hội

- Hình thành Chính quyền điện tử, mọi trình tự thủ tục được công khai minh bạch, tạo dựng một môi trường hành chính hiện đại, hạn chế đến mức cao nhất những hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước.

- Đem lại nhiều tiện ích cho các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, hình thành nhịp cầu trực tuyến gắn bó mật thiết cơ quan nhà nước với nhân dân.

- Tạo môi trường mạng rộng khắp, phục vụ các hoạt động của cả hệ thống chính trị; thông tin kinh tế - chính trị - xã hội được đưa đến các vùng cao, vùng xa của tỉnh được nhanh chóng, kịp thời, góp phần bảo đảm ổn định chính trị xã hội, an ninh quốc phòng./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc VP;
- Lưu: VT, TTTT, Dung.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Tên CSDL

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Nội vụ

2017

2

Cơ sở dữ liệu Văn hóa - xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2017-2018

3

Cơ sở dữ liệu về khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh

2017-2018

4

Hệ thống các cơ sở dữ liệu GIS: Gis tổng thể; Gis du lịch; Gis tài nguyên môi trường; Gis BCVT; Gis lâm nghiệp phục vụ quản lý rừng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

2017-2020

5

Cơ sở dữ liệu công nghiệp và thương mại.

Sở Công thương

2017-2018

6

Cơ sở dữ liu Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

2018-2019

7

Cơ sở dữ liệu lao động việc làm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2017-2018

8

Cơ sở dữ liệu về giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo

2017-2018

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 GIAI ĐOẠN 2016 - 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Tên TTHC/nhóm TTHC

Cơ quan chủ trì xử lý

A

CẤP TỈNH

 

I

Năm 2016

 

1

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Thủ tục chuyển trường cho học sinh cấp Trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Cho phép họp báo.

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Cấp phép xuất bản Bản tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ tỉnh.

Sở Nội vụ

6

Thủ tục tặng thưởng tập thể lao động xuất sắc.

Sở Nội vụ

7

Báo cáo chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.

Sở Xây dựng

8

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

Sở Xây dựng

9

Cấp giấy phép quy hoạch.

Sở Xây dựng

10

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế.

Sở Khoa học và Công nghệ

11

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Sở Giao thông Vận tải

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Sở Công thương

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng chai.

Sở Công thương

14

Chứng nhận thủy sản khai thác.

Chi cục thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15

Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp

16

Cấp phép, gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài.

Sở Lao động - TB&XH

II

Năm 2017

 

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long.

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm.

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.

Sở Lao động - TB&XH

4

Thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng.

Công an tỉnh

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Sở Y tế

6

Thủ tục thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

Sở Nội vụ

7

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.

Sở Lao động - TB&XH

8

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu.

Sở Công thương

10

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Sở Công thương

11

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư.

Sở Xây dựng

12

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

Sở Xây dựng

13

Cấp phép bưu chính.

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp & PTNT

15

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y.

Sở Y tế

16

Cấp chứng nhận hoạt động tàu cá.

Sở Nông nghiệp & PTNT

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn.

Sở Y tế

18

Đăng ký văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

19

Đăng ký hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

20

Cấp giấy phép lái xe.

Sở Giao thông Vận tải

21

Cấp phù hiệu xe tuyến cố định và sổ nhật trình chạy xe.

Sở Giao thông Vận tải

22

Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải.

Sở Giao thông Vận tải

23

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

Cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư /Ban Quản lý Khu công nghiệp

25

Cấp giấy chứng nhận hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

26

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc.

Sở Y tế

27

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

29

Cấp Biên nhận thông báo Chương trình khuyến mãi.

Sở Công thương

30

Cấp Giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi.

Sở Công thương

III

Năm 2018

 

1

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

Sở Nội vụ

3

Trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.

Sở Lao động - TB&XH

4

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

Các Sở, ngành liên quan

5

Khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp

6

Giám hộ có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp

7

Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao.

Công an tỉnh

8

Định giá, môi giới bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

9

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng

10

Cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng

11

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Tặng, thừa kế, thuế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Cấp phép khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

B

CẤP HUYỆN

 

I

Năm 2016

 

1

Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

II

Năm 2017

 

1

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Đăng ký kinh doanh bia rượu thuốc lá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

4

Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

5

Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

III

Năm 2018

 

1

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

C

CẤP XÃ

 

I

Năm 2017

 

1

Đăng ký khai sinh.

UBND cấp xã

2

Đăng ký kết hôn.

UBND cấp xã

3

Đăng ký việc giám hộ.

UBND cấp xã

4

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

UBND cấp xã

5

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

UBND cấp xã

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Tên TTHC/nhóm TTHC

Cơ quan chủ trì xử lý

A

CẤP TỈNH

 

I

Năm 2018

 

1

Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Thủ tục chuyển trường cho học sinh cấp Trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Cho phép họp báo.

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Cấp phép xuất bản Bản tin.

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ tỉnh.

Sở Nội vụ

6

Thủ tục tặng thưởng tập thể lao động xuất sắc.

Sở Nội vụ

7

Báo cáo chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.

Sở Xây dựng

8

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

Sở Xây dựng

9

Cấp giấy phép quy hoạch.

Sở Xây dựng

10

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế.

Sở Khoa học và Công nghệ

11

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.

Sở Giao thông Vận tải

12

Cấp Biên nhận thông báo Chương trình khuyến mãi.

Sở Công thương

13

Chứng nhận thủy sản khai thác.

Chi cục thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp

15

Cấp phép, gia hạn giấy phép lao động người nước ngoài.

Sở Lao động - TB&XH

II

NĂM 2019

 

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho sản phẩm quả thanh long

Sở Khoa học và Công nghệ

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm

Sở Khoa học và Công nghệ

3

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.

Sở Lao động - TB&XH

4

Thủ tục đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng.

Công an tỉnh

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Sở Y tế

6

Thủ tục thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

Sở Nội vụ

7

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.

Sở Lao động - TB&XH

8

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Sở Công thương

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng chai.

Sở Công thương

11

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư.

Sở Xây dựng

12

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

Sở Xây dựng

13

Cấp phép bưu chính.

Sở Thông tin và Truyền thông

14

Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Nông nghiệp & PTNT

15

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y.

Sở Y tế

16

Cấp chứng nhận hoạt động tàu cá.

Sở Nông nghiệp & PTNT

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn.

Sở Y tế

18

Đăng ký văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

19

Đăng ký hành nghề luật sư.

Sở Tư pháp

20

Cấp giấy phép lái xe.

Sở Giao thông Vận tải

21

Cấp phù hiệu xe tuyến cố định và sổ nhật trình chạy xe.

Sở Giao thông Vận tải

22

Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải.

Sở Giao thông Vận tải

23

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

24

Cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư /Ban Quản lý Khu công nghiệp

25

Cấp giấy chứng nhận hoạt động Tổ chức khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ

26

Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc.

Sở Y tế

27

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

III

Năm 2020

 

1

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

Sở Nội vụ

3

Trợ cấp ưu đãi Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến.

Sở Lao động - TB&XH

4

Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Các Sở, ngành liên quan

5

Khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp

6

Giám hộ có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp

7

Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao.

Công an tỉnh

8

Định giá, môi giới bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

9

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Sở Xây dựng

10

Cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng

11

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Tặng, thừa kế, thuế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

Cấp phép khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường

16

Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu.

Sở Công thương

17

Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Sở Công thương

18

Cấp giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mãi.

Sở Công thương

B

CẤP HUYỆN

 

I

Năm 2018

 

1

Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

II

Năm 2019

 

1

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Đăng ký kinh doanh bia rượu thuốc lá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

4

Cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

5

Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

III

Năm 2020

 

1

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

C

CẤP XÃ

 

I

Năm 2019

 

1

Đăng ký khai sinh.

UBND cấp xã

2

Đăng ký kết hôn.

UBND cấp xã

3

Đăng ký việc giám hộ.

UBND cấp xã

4

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

UBND cấp xã

5

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

UBND cấp xã

 

PHỤ LỤC 04

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

I

Năm 2016

1

Hoàn thành Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Bình Thuận.

2

Mở rộng mạng Internet băng rộng, quang hóa đến cấp xã; phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định để triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh đến cấp xã.

3

Nâng cấp hạ tầng mạng và thiết bị CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận (bổ sung thiết bị, nâng cấp mạng LAN trong các cơ quan cấp Sở, huyện, xã bảo đảm kết nối với các đơn vị trực thuộc).

4

Triển khai mở rộng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đến các đơn vị trực thuộc cấp sở, cấp huyện và cấp xã.

5

Triển khai dự án xây dựng phần mềm Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giai đoạn 2015 - 2016 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

6

Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông cấp huyện.

7

Triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại các Sở, ngành và liên thông với nhau.

8

Nâng cấp hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh.

9

Triển khai hệ thống phần mềm Quản lý ngành Y tế ở tất cả các bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã/phường/thị trấn, đảm bảo kết nối thông tin khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng.

10

Triển khai mở rộng chữ ký số cho các đơn vị trực thuộc Sở, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

11

Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 16/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

12

Chuẩn hóa, triển khai ứng dụng thực nghiệm giải pháp hệ thống phần mềm điện toán đám mây mã nguồn mở cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

13

Trang bị các thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

14

Xây dựng đề án ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020.

II

Năm 2017

1

Triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh (Xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ quy mô cấp tỉnh - Local Government Service Platform; các phần mềm vận hành Nền tảng kết nối, chia sẻ; hệ thống nền tảng ứng dụng CQĐT; xây dựng, nâng cấp các ứng dụng đảm bảo tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh).

2

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng và khai thác CNTT trong cán bộ công chức viên chức.

3

Đào tạo, tập huấn về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT), Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

4

Đào tạo quản lý và lãnh đạo CNTT (CIO); Đào tạo CNTT cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

5

Tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo lộ trình.

6

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

7

Xây dựng, nâng cấp mở rộng các hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành đảm bảo duy trì hoạt động ổn định các ứng dụng phục vụ quản lý chuyên ngành.

8

Triển khai mở rộng chữ ký số cho các xã, phường, thị trấn.

9

Xây dựng và tổ chức cơ sdữ liệu chuyên ngành phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

10

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 16/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

11

Triển khai đầu tư nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây, kết hợp giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

12

Đầu tư hạ tầng thông tin ngành giáo dục, y tế...

13

Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo Đề án GIS tổng thể (GIS nền, GIS Khung, Bưu chính Viễn thông, GIS TNMT, GIS Đất đai - Lâm nghiệp, GIS Giao thông... )

14

Tiếp tục đánh giá an toàn thông tin hàng năm tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; tổ chức diễn tập về an toàn, an ninh thông tin.

III

Năm 2018 - 2020

1

Cập nhật Kiến trúc CQĐT tỉnh, tiếp tục triển khai Kiến trúc CQĐT tỉnh (Xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin, các ứng dụng đảm bảo tuân thủ Kiến trúc CQĐT nhằm phục vụ triển khai CQĐT tỉnh Bình Thuận…).

2

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc xây dựng CQĐT; nâng cao nhận thức, năng lực và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

3

Tiếp tục xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình phê duyệt đến năm 2020.

4

Tiếp tục xây dựng và tổ chức cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia.

5

Tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 16/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

6

Tiếp tục xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo Đề án GIS tổng thể; xây dựng, nâng cấp các hệ thống thông tin, ứng dụng chuyên ngành trong y tế, giáo dục, giao thông, quản lý tài nguyên môi trường...

7

Tiếp tục đào tạo chuyên sâu kiến thức bảo mật, an toàn thông tin cho đội ngũ kỹ thuật, quản trmạng các Sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố.

8

Đào tạo nâng cao kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

 

PHỤ LỤC 05

DANH MỤC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

ĐVT: Tỷ đồng

STT

Tên dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Quy mô - Phạm vi đầu tư

Dự trù kinh phí

Tổng

Hình thúc đầu tư

2016

2017

2018

2019

2020

I

Tuyên truyền, phổ biến

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2

 

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính quyền điện tử; nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng và khai thác CNTT trong cán bộ công chức viên chức.

Nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về chính quyền điện tử, về ứng dụng và khai thác CNTT trong cán bộ công chức viên chức.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

 

2

Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 theo Quyết định số 893/QĐ- TTg ngày 16/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin của cán bộ công chức viên chức trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

 

II

Phát triển hạ tầng CNTT

18,605

15,195

9,195

8,195

8,195

59,385

 

1

Đầu tư nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo an toàn, liên tục cho các hoạt động ứng dụng CNTT đang vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

4

4

4

4

4

20

Đầu tư, mua sắm

2

Phát triển mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã.

Đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng từ tỉnh đến xã, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

127 xã, phường, thị trấn

0,195

0,195

0,195

0,195

0,195

0,975

Thuê dịch vụ

3

Nâng cấp hạ tầng mạng và thiết bị CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng LAN, trang thiết bị đảm bảo hạ tầng kỹ thuật hiện đại, an toàn trong hệ thống cơ quan nhà nước ở cả 3 cấp.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

5

6

 

 

 

11

Đầu tư, mua sắm

4

Chuẩn hóa, triển khai ứng dụng thực nghiệm giải pháp hệ thống phần mềm điện toán đám mây mã nguồn mở cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Triển khai giải pháp ứng dụng hệ thống phần mềm ảo hóa và điện toán đám mây riêng theo công nghệ mã nguồn mở để quản lý và tối ưu hóa hạ tầng máy chủ và thiết bị mạng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

0,610

 

 

 

 

0,610

Đầu tư, mua sắm

5

Dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Trang bị thiết bị cung cấp thông tin, tài liệu dưới dạng văn bản số phục vụ hoạt động của đại biểu, các Tổ đại biểu, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh một cách đầy đủ và kịp thời.

Đại biểu, các Tổ đại biểu, các Ban của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

0,8

 

 

 

 

0,8

Đầu tư, mua sắm

6

Đầu tư hạ tầng thông tin ngành giáo dục.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị ngành Giáo dục.

Sở GD&ĐT; 10 Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; các trường cấp ( Tiểu học, THCS, THPT, Mầm non) trên địa bàn tỉnh.

5

2

2

2

2

13

Đầu tư, mua sắm

7

Đầu tư hạ tầng thông tin ngành y tế.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị ngành Y tế.

Sở Y tế; các bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến tỉnh, huyện, xã

3

3

3

2

2

13

Đầu tư, mua sắm

III

Ứng dụng CNTT

23,388

26,58

22,2

19,7

15,7

107,568

 

1

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,6

0,4

 

 

 

1

Đầu tư, mua sắm

2

Triển khai mở rộng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đến các đơn vị trực thuộc cấp Sở, cấp huyện và cấp xã.

Kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã;.

Đơn vị trực thuộc Sở, ngành và 127 xã, phường, thị trấn.

3

 

 

 

 

3

Đầu tư, mua sắm

3

Xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình phê duyệt đến năm 2020.

Tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ công dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Thuê dịch vụ

4

Nâng cấp Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

Nâng cao năng lực xử lý của hệ thống với khả năng xử lý được 20.000 tài khoản người dùng, 1000 tài khoản xử lý đồng thời. Hỗ trợ trình duyệt trên các thiết bị di động, nâng cao khả năng bảo mật, an toàn thông tin.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã.

0,888

 

 

 

 

0,888

Đầu tư, mua sắm

5

Nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử liên thông cấp huyện.

Mở rộng hoàn thiện hệ thống phần mềm một cửa điện tử bảo đảm liên thông 3 cấp xã - huyện - tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,4

0,6

 

 

 

1

Đầu tư, mua sắm

6

Triển khai phần mềm Một cửa điện tử tại các Sở, ngành và liên thông với nhau.

Ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng, công khai minh bạch thông tin.

Tất cả các Sở, ngành của tỉnh

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

Thuê dịch vụ

7

Xây dựng Phần mềm nhắn tin thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thông qua tổng đài tin nhắn.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân và tổ chức.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,5

 

 

 

 

0,5

Đầu tư, mua sắm

8

Xây dựng phần mềm quản lý công việc được giao.

Quản lý, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương thực hiện.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,3

0,380

 

 

 

0,680

 

9

Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh.

Triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả các thành phần của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, đảm bảo kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu tối đa, tránh đầu tư trùng lặp.

Triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã

 

4

6

6

2

18

Đầu tư, mua sắm

10

Xây dựng sàn Giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng như tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tỉnh Bình

Thuận

 

1,5

1,5

 

 

3

Đầu tư, mua sắm

11

Phần mềm Quản lý ngành Y tế.

Xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý khám chữa bệnh trong ngành y tế, kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng.

Các bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến tỉnh, huyện, xã

6

6

6

6

6

30

Thuê dịch vụ

12

Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành giáo dục để quản lý và giao tiếp với học sinh, phụ huynh.

Tỉnh Bình Thuận

0,5

0,5

0,5

 

 

1,5

Đầu tư, mua sắm

13

Xây dựng Cổng thông tin điện tử ngành Y tế.

Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế để quản lý, giới thiệu và tạo kênh giao tiếp với người dân.

Tỉnh Bình Thuận

0,5

0,5

0,5

 

 

1,5

Đầu tư, mua sắm

14

Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyên môn của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở, ngành

 

2

2

2

2

8

Đầu tư, mua sắm

15

Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo Đề án GIS tổng thể (GIS nền, GIS Khung, Bưu chính Viễn thông (trạm BTS), GIS TNMT, GIS Đất đai - Lâm nghiệp, GIS Giao thông ... )

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng công cụ quản lý và cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Sở, ngành

10

10

5

5

5

35

Đầu tư, mua sắm

IV

An toàn thông tin

0,92

0,38

0,17

0,27

0,17

1,91

 

1

Trang bị thiết bị phát hiện và cảnh báo tấn công IDS/IPS tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Ngăn ngừa, phát hiện các cuộc tấn công từ bên ngoài vào Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục, an toàn và bảo mật thông tin.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

0,550

 

 

 

 

0,550

 

2

Phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu tại Trung tâm THDL tỉnh.

Đáp ứng nhu cầu tự động sao lưu, phục hồi dữ liệu kịp thời, nhanh chóng, khôi phục hệ thống dễ dàng và hiệu quả.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

0,2

 

 

 

 

0,2

 

3

Hệ thống Giám sát an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với các ứng dụng dùng chung của tỉnh tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

Thuê dịch vụ

4

Triển khai mở rộng chữ ký số cho các đơn vị trực thuộc sở, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cấp xã.

Cấp mới chứng thư số cho cá nhân (Lãnh đạo), tổ chức các đơn vị trực thuộc sở, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cấp xã; tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng.

Các đơn vị trực thuộc sở, ngành; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cấp xã

0,020

0,130

0,020

0,020

0,020

0,210

Đầu tư, mua sắm

5

Đánh giá an toàn thông tin hàng năm.

Đánh giá an toàn các thiết bị mạng, máy chủ, các ứng dụng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

Thuê dịch vụ

6

Diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin.

Tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố mạng, nhằm xử lý kịp thời, nhanh chóng sự cố mạng nếu xảy ra tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, hệ thống thông tin ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ Ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh; kỹ sư vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

 

0,1

 

0,1

 

0,2

Thuê dịch vụ

V

Nguồn nhân lực CNTT

0,5

0,4

0,6

0,4

0,5

2,4

 

1

Đào to, tập huấn về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT), Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh (CQĐT).

Nâng cao nhận thức, về Khung Kiến trúc CPĐT, Kiến trúc CQĐT cho cán bộ, công chức; hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai tuân thủ các nội dung của Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

0,1

0,1

0,1

 

0,3

 

2

Đào tạo chuyên ngành đạt chuẩn, thi lấy chứng chỉ quốc tế về CNTT dành cho cán bộ quản trị Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và kỹ sư Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Đảm bảo quản lý và vận hành ổn định, an toàn, bảo mật Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Nâng cao kỹ năng lập trình, phát triển ứng dụng.

Cán bộ quản trị Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và kỹ sư Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

0,2

 

0,2

 

0,2

0,6

 

3

Đào tạo quản lý và lãnh đạo CNTT (CIO).

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nâng cao, xử lý tác nghiệp về CNTT cho đội ngũ cán bộ Lãnh đạo các đơn vị cấp tỉnh và huyện để thực hiện tốt chiến lược phát triển chính quyền điện tử tại địa phương.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

 

4

Đào tạo chuyên sâu kiến thức bảo mật, an toàn thông tin cho đội ngũ kỹ thuật, quản trmạng các Sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

 

5

Đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Cung cấp các kiến thức cơ bản về CNTT, về khai thác sử dụng các ứng dụng dùng chung (phần mềm Quản lý VB&ĐH, thư điện tử công vụ…) và an toàn thông tin nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

127 xã, phường, thị trấn

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

 

 

Tổng (I+II+III+IV+V)

43,813

42,955

32,565

28,965

24,965

173,263

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1361/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực27/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/KH-UBND

Lược đồ Quyết định 1361/QĐ-UBND 2016 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1361/QĐ-UBND 2016 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1361/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành27/04/2016
        Ngày hiệu lực27/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1361/QĐ-UBND 2016 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1361/QĐ-UBND 2016 ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan nhà nước Bình Thuận

           • 27/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực