Quyết định 1361/QĐ-UBND

Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc đã được thay thế bởi Quyết định 1382/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 64/TTr-SLĐTBXH ngày 23/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung cụ thể của 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động động thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Mục B, phần II Quyết định số 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- CPCT;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, KS4.
 (
Th - 40b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

1.

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm hành chính công cấp huyện

Không

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1361/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2018
Ngày hiệu lực12/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1361/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành12/06/2018
        Ngày hiệu lực12/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1361/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính An toàn vệ sinh lao động cấp huyện Vĩnh Phúc