Quyết định 1363/QĐ-TTg

Quyết định 1363/QĐ-TTg năm 2001 phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân'' do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân''


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ''ĐƯA CÁC NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN''

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Thực hiện Chỉ thị số 36 CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 7839/KHCN ngày 07 tháng 8 năm 2001, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Phê duyệt đề án "Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân" với những nội dung chính sau đây : 

1. Mục tiêu của đề án :  

a) Giáo dục học sinh, sinh viên các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân có hiểu biết về pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; có kiến thức về môi trường để tự giác thực hiện bảo vệ môi trường. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, giáo viên, cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ và cán bộ quản lý về bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung, phương thức giáo dục đào tạo về bảo vệ môi trường

a) Nội dung, phương thức giáo dục bảo vệ môi trường. 

Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phải bảo đảm tính giáo dục toàn diện : 

- Đối với giáo dục mầm non : cung cấp cho trẻ em hiểu biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói riêng và con người nói chung, biết cách sống tích cực với môi trường, nhằm bảo đảm sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ. 

- Đối với giáo dục tiểu học : trang bị những kiến thức cơ bản phù hợp với

độ tuổi và tâm sinh lý của học sinh về các yếu tố môi trường, vai trò của môi trường đối với con người và tác động của con người đối với môi trường; giáo dục cho học sinh có ý thức trong việc bảo vệ môi trường; phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường. 

- Đối với giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông : trang bị những kiến thức về sinh thái học, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên; trang bị và phát triển kỹ năng bảo vệ và gìn giữ môi trường, biết ứng xử tích cực với môi trường sống xung quanh.  

Việc giáo dục bảo vệ môi trường chủ yếu thực hiện theo phương thức khai thác triệt để tri thức về môi trường hiện có ở các môn học trong nhà trường. Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường còn được thực hiện ngoài nhà trường dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho toàn cộng đồng.  

b) Nội dung, phương thức đào tạo cán bộ bảo vệ môi trường : 

Nội dung chính để đào tạo cán bộ về bảo vệ môi trường bao gồm : những kiến thức cơ bản liên quan đến môi trường, kỹ năng nắm bắt các vấn đề môi trường, kỹ năng dự báo, phòng ngừa và giải quyết những sự cố môi trường và những nội dung cần thiết về pháp luật bảo vệ môi trường. 

Việc đưa các nội dung trên vào chương trình đào tạo cán bộ bảo vệ môi trường phải căn cứ vào đặc điểm ngành nghề, trình độ đào tạo để thiết kế chương trình và môn học. Phải khai thác các tri thức về môi trường hiện có ở các môn học. Đối với một số ngành đào tạo có thể biên soạn nội dung về bảo vệ môi trường thành những môn học riêng. 

3. Các hoạt động thực hiện đề án :  

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các dự án thành phần sau đây : 

a) Xây dựng chương trình; giáo trình, bài giảng về giáo dục bảo vệ môi trường cho các bậc học, cấp học và các trình độ đào tạo. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về bảo vệ môi trường. 

c) Tổ chức chỉ đạo việc đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý về lĩnh vực môi trường để bảo đảm nguồn nhân lực cho việc nghiên cứu, quản lý, thực hiện công nghệ bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước. 

d) Tăng cường cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường trong các trường học. 

đ) Thông tin giáo dục về bảo vệ môi trường trong nước, khu vực và trên thế giới. 

4. Kinh phí thực hiện đề án

a) Vốn ngân sách nhà nước : chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục -đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường; chi đầu tư phát triển; vốn vay và nguồn viện trợ của nước ngoài. 

b) Các nguồn vốn khác : thông qua các hợp đồng, hợp tác, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

5. Thời gian thực hiện đề án : từ năm 2001 đến hết năm 2005. 

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các dự án cụ thể đưa vào kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm; chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các dự án. 

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trí kế hoạch ngân sách nhà nước 5 năm và hàng năm chi cho việc thực hiện đề án theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 

 
Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
   thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
   trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước, 
 - Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Cơ quan phát triển Liên hiệp quốc UNDP,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
   các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG ,VT

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1363/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1363/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2001
Ngày hiệu lực17/10/2001
Ngày công báo30/11/2001
Số công báoSố 44
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1363/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân''


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân''
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1363/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành17/10/2001
        Ngày hiệu lực17/10/2001
        Ngày công báo30/11/2001
        Số công báoSố 44
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân''

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt đề án ''Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân''

            • 17/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực