Quyết định 1364/QĐ-BTNMT

Quyết định 1364/QĐ-BTNMT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh đã được thay thế bởi Quyết định 1188/QĐ-BTNMT 2013 chức năng quyền hạn cơ cấu Văn phòng Bộ Tài nguyên Môi trường và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Trưởng cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Cơ quan đại diện) là tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam (từ tỉnh Ninh Thuận trở vào); tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ trên địa bàn được giao phụ trách.

Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ:

a) Tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ trưởng theo định kỳ hoặc đột xuất về diễn biến các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được giao phụ trách phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng;

b) Tiếp nhận và truyền đạt các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đột xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được giao phụ trách; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ;

c) Giữ mối quan hệ về thông tin, liên lạc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan Đảng, chính quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được giao phụ trách; là đầu mối trao đổi và cung cấp thông tin giữa Bộ với các tổ chức, cá nhân;

d) Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do các Bộ, ngành, địa phương mời theo sự uỷ quyền của Bộ trưởng và có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng về nội dung, kết luận các cuộc họp, hội nghị, hội thảo sau khi tham dự;

đ) Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm tra các hoạt động về tài nguyên và môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ trên địa bàn được giao phụ trách;

e) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

2. Về công tác đối ngoại:

Thực hiện theo uỷ quyền của Bộ trưởng:

a) Giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan ngoại giao (Lãnh sự quán các nước, các tổ chức quốc tế) có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh;

b) Tiếp và làm việc với các tổ chức quốc tế và người nước ngoài khi có nhu cầu tiếp xúc, trao đổi, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo Bộ trưởng về nội dung, kết quả làm việc.

3. Về công tác hành chính - quản trị:

a) Phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác hậu cần và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban của Bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được giao phụ trách;

b) Tổ chức đón tiếp, phục vụ Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn được giao phụ trách theo chỉ đạo của Bộ hoặc theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt;

c) Làm chủ đầu tư các dự án xây dựng của Bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Bộ trưởng;

d) Làm đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của đất nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đóng trên địa bàn được giao phụ trách theo quy định; theo ủy quyền của Bộ trưởng tham dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của đất nước, việc hiếu, hỉ trên địa bàn được giao phụ trách.

4. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng; là đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đối với các đơn vị thuộc Bộ đóng trên địa bàn được giao phụ trách theo phân công của Bộ trưởng.

5. Lập dự toán; tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ.

6. Quản lý cán bộ, công chức, người lao động; tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cơ quan đại diện:

a) Lãnh đạo Cơ quan đại diện có Trưởng cơ quan đại diện (cấp Vụ trưởng) và không quá 03 Phó Trưởng cơ quan đại diện;

b) Trưởng cơ quan đại diện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được giao; điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Cơ quan đại diện; xây dựng quy chế làm việc của Cơ quan đại diện; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Bộ trưởng;

c) Phó Trưởng cơ quan đại diện giúp việc Trưởng cơ quan đại diện, chịu trách nhiệm trước Trưởng cơ quan đại diện về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Trưởng cơ quan đại diện:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hành chính - Quản trị;

c) Phòng Kế toán - Tài vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng cơ quan đại diện, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
PT60.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1364/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1364/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực08/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1364/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1364/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên môi trường
       Người kýPhạm Khôi Nguyên
       Ngày ban hành08/07/2008
       Ngày hiệu lực08/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1364/QĐ-BTNMT 2008 nhiệm vụ tổ chức Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường Hồ Chí MInh