Quyết định 1364/QĐ-UBND

Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2015 về giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1364/QĐ-UBND 2015 Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1364/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN GIÚP UBND TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 10/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định tại Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1364/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1364/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1364/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1364/QĐ-UBND 2015 Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1364/QĐ-UBND 2015 Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1364/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hạnh
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1364/QĐ-UBND 2015 Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1364/QĐ-UBND 2015 Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Bắc Giang

            • 21/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực