Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao đã được thay thế bởi Quyết định 478/2005/QĐ-UBTDTT bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 05/05/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao


UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ XUẤT BẢN THỂ DỤC THỂ THAO 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Căn cứ Luật Xuất bản của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1993 và Quyết định số 1760/VHTT-QĐ ngày 12/12/1992 của Bộ Văn hoá Thông tin về hình thành mạng lưới các Nhà xuất bản Trung ương;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1995 và Quyết định số225/QĐ-TCTDTT ngày 23/6/1993 của Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Uỷ ban Thể dục thể thao) về việc thành lập lại Doanh nghiệp Nhà xuất bản Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nhà xuất bản Thể dục thể thao là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao, có chức năng tổ chức thực hiện việc xuất bản các loại ấn phẩm thể dục thể thao; tư vấn cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về quản lý xuất bản và phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức liên quan để thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp xuất bản thể dục thể thao.

Điểu 2: Nhà xuất bản Thể dục thể thao có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của Nhà xuất bản Thể dục thể thao phù hợp yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao và Luật Xuất bản, Luật Doanh nghiệp Nhà nước trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2- Xuất bản sách, văn hoá phẩm về thể dục thể thao và có liên quan đến thể dục thể thao nhằm tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài; trang bị cho quần chúng những kiến thức khoa học - kỹ thuật -phương pháp tập luyện thể dục thể thao; xuất bản các sách giáo khoa, giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh các trường Thể dục thể thao theo kế hoạch của Ngành Thể dục thể thao.

2.3- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sự nghiệp xuất bản thể dục thể thao.

2.4- Tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, các điều ước quốc tế về cộng tác xuất bản theo quy định của Uỷ ban Thể dục thể thao và luật pháp hiện hành.

2.5- Tổ chức hoạt động của Nhà xuất bản theo Luật xuất bản, luật Doanh nghiệp Nhà nước và những quy định chuyên ngành thể dục thể thao nhằm phục vụ sự nghiệp xuất bản thể dục thể thao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao:

3.1- Nhà xuất bản có Giám đốc, Tổng biên tập, các Phó Giám đốc và các Ban, Phòng, Chi nhánh.

- Giám đốc Nhà xuất bản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Nhà xuất bản.

- Tổng biên tập và các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công.

- Các Trưởng ban, Phòng, Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Ban, phòng, Chi nhánh.

- Cán bộ - công chức - biên tập viên chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban, Phòng, Chi nhánh và lãnh đạo Nhà xuất bản về công việc được giao.

3.2- Trong Nhà xuất bản có:

- Ban Biên tập;

- Phòng Sản xuất - Kinh doanh;

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài vụ;

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

3.3- Nhà xuất bản Thể dục thể thao có trụ sở tại số 7 Trịnh Hoài Đức- Hà Nội. Nhà xuất bản Thể dục thể thao tại Hà Nội và Chi nhánh Nhà xuất bản Thể dục thể thao tại TP Hồ Chí Minh có trụ sở, con dấu và tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

3.4- Giám đốc Nhà xuất bản Thể dục thể thao có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Nhà xuất bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc của Nhà xuất bản theo Quy chế được duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .

Điều 5: Giám đốc Nhà xuất bản Thể dục thể thao, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Các đ/c lãnh đạo Uỷ ban
- Lưu VT, TC, TK Bộ trưởng
                                                                                   

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 
Hà Quang Dự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1365/1998/QĐ-UBTDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/1998
Ngày hiệu lực05/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1365/1998/QĐ-UBTDTT

Lược đồ Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1365/1998/QĐ-UBTDTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thể dục Thể thao
        Người kýHà Quang Dự
        Ngày ban hành05/12/1998
        Ngày hiệu lực05/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/05/2005
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1365/1998/QĐ-UBTDTT chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thể dục thể thao