Quyết định 1367/QĐ-UBND

Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1367/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Bắc Kạn 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1367/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số: 160/TTr-BQL ngày 24 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1367/QĐ-UBND ngày 09/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý lao động

1

Thủ tục “Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong khu công nghiệp”.

2

Thủ tục “Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”.

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

1. Thủ tục “Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN”.

a) Trình tự thực hiện:

* Trường hợp báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ về Bộ hồ sơ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) đồng thời gửi Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp (địa chỉ: Xã Thanh Bình huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

* Trường hợp báo cáo đột xuất: Doanh nghiệp gửi báo cáo cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo quy định của pháp luật nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Do yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Xảy ra tai nạn lao động nặng hoặc tai nạn lao động chết người đối với người lao động thuê lại trong quá trình cho thuê lại lao động;

- Doanh nghiệp cho thuê hoặc bên thuê lại lao động xảy ra tranh chấp lao động; đình công hoặc doanh nghiệp cho thuê thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP;

- Phát sinh vụ việc mới, bất thường, có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong hoạt động cho thuê lại lao động.

b) Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý và đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động (theo Mẫu phụ lục I).

 (Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động phải được thể hiện bằng văn bản, có chữ ký và đóng dấu của người đứng đầu doanh nghiệp cho thuê và file điện tử gửi kèm. Trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp ủy quyền cho người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt thì phải ký thừa ủy quyền của người đứng đầu doanh nghiệp, đồng thời gửi văn bản ủy quyền kèm theo).

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). d) Mẫu đơn, tờ khai:

+ Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động. (Phụ lục I - Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Thời hạn tiếp nhận: Trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tiếp nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số: 01/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

+ Thông tư số: 32/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

2. Thủ tục “Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động”.

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc trước ngày bắt đầu hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Ban Quản lý các KCN (địa chỉ: Xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); thời gian bắt đầu hoạt động; kèm theo bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê.

* Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê, người đứng đầu phải có văn bản gửi Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp, người lao động thuê lại và bên thuê lại lao động về địa điểm mới trong thời hạn 15 ngày làm việc trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

+ Bước 2: Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Văn phòng Ban Quản lý sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Văn phòng Ban Quản lý sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ và sau 15 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý. b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo.

- Bản sao Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

- Danh sách những người quản lý, người giữ các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê.

- Với trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê, phải kèm theo giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (với trường hợp chuyển địa điểm do hỏa hoạn; sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại) hoặc giấy tờ công nhận của cơ quan có thẩm quyền (với trường hợp chuyển địa điểm do các trường hợp bất khả kháng khác).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc và 15 ngày đối với trường hợp chuyển địa điểm trụ sở, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Về yêu cầu điều kiện: “Doanh nghiệp cho thuê được quyền chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của mình trước thời hạn được quy định trong các trường hợp sau:

a) Hỏa hoạn;

b) Sụp đổ, hư hỏng, sụt lở gây thiệt hại;

c) Giải tỏa theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền;

d) Các trường hợp bất khả kháng khác”.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý lao động.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tiếp nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

+ Thông tư số: 01/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

+ Thông tư số: 32/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1367/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1367/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1367/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1367/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Bắc Kạn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1367/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Bắc Kạn 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1367/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1367/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Bắc Kạn 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1367/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban quản lý khu công nghiệp Bắc Kạn 2015

            • 09/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực