Quyết định 137/2009/QĐ-TTg

Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 137/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định, nhiều vụ việc tham nhũng, trong đó có những vụ việc lớn, phức tạp đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, qua đó góp phần quan trọng xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn về tham nhũng; tình hình tham nhũng ở một số nơi vẫn diễn ra phức tạp, thể thiện qua các hành vi nhũng nhiễu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, số lượng tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát và số đối tượng vi phạm pháp luật về chống tham nhũng, gây bức xúc đối với nhân dân. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đánh giá: tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đấu tranh chống tham nhũng, loại trừ tham nhũng; đặc biệt là ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua, trong đó quy định cụ thể các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Ngay sau khi có Luật này, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nội dung của Luật, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiến hành kế hoạch quán triệt, tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời ban hành nhiều chỉ thị nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Do có những nỗ lực đó cho nên công tác phòng, chống tham nhũng bước đầu đã có những chuyển biến tích cực.

Mặc dù đã đạt được kết quả trên, song qua theo dõi thực tế cũng cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Việc phát huy vai trò của xã hội trong phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, hiểu biết của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về hậu quả của tham nhũng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng còn chưa sâu; trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống tham nhũng chưa cao. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành ở một số bộ, ngành, địa phương, song chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; nhiều nơi mới chỉ thực hiện trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chưa được tiến hành sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; chưa có ý thức tự giác, tự làm; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thời lượng tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế.

2. Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng và Luật Phòng, chống tham nhũng thì phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân mà trước hết và chủ yếu là của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, phương châm thực hiện là vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là cơ bản. Do vậy, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về phòng, chống tham nhũng trở thành một trong những giải pháp phòng ngừa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo về phòng, chống tham nhũng là vấn đề mới ở nước ta, chính vì lẽ đó mà thời gian qua việc giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở đào tạo, giáo dục chưa được quan tâm đúng mức. Nội dung phòng, chống tham nhũng chưa được đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng để giảng dạy, học tập thường xuyên trong các nhà trường, ở các trường đại học chuyên ngành về Luật và các trường cán bộ quản lý, mặc dù có đưa vấn đề này vào chương trình đào tạo, song nội dung còn đơn giản và thường chỉ được lồng ghép ở một phần nhỏ trong các môn học chính khóa khác. Hơn thế, việc tổ chức giảng dạy, học tập cũng chưa được chú trọng, còn thiếu bài bản và hệ thống. Do vậy, nhận thức của sinh viên, học viên và thậm chí của cả đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, đào tạo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhìn chung còn rất hạn chế.

3. Nghiên cứu công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo của một số quốc gia cho thấy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giáo dục trong các nhà trường, như: Thụy Điển, Trung Quốc, Singapore v.v…. Qua giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh nhiều quốc gia đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đấu tranh chống tệ nạn này, nhất là trong việc phòng ngừa các hành vi tham nhũng. Điểm đáng chú ý là mặc dù đều đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nhà trường, song đối tượng, phương pháp, cách thức giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo ở các quốc gia rất khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa, pháp lý và trình độ nhận thức của đối tượng được giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo ở mỗi nước. Tại Trung Quốc, phương pháp giáo dục học sinh trong nhiều nhà trường là chương trình có những tiết học về các vụ án quan chức tham nhũng, song ấn phẩm dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở lại tập trung vào khía cạnh tích cực, nói về văn hóa truyền thống, tính cách và các tiêu chuẩn đối với học sinh; quá trình học tập, giáo viên cùng học sinh thảo luận về nạn tham nhũng tồn tại trong xã hội v.v ... Đây chính là những vấn đề cần được nghiên cứu, tiếp thu sáng tạo, phù hợp vào điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

Xuất phát từ tình hình đấu tranh pòng, chống tham nhũng của nước ta, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã yêu cầu “Đưa nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng … vào chương trình giáo dục”, xác định đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đã giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia (nay là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) và các cơ quan chức năng liên quan triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Từ những vấn đề trên cho thấy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” nhằm xây dựng đạo đức xã hội, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh về phòng, chống tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới là hết sức cần thiết.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

- Việc thực hiện Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của xã hội, của các cơ quan nhà nước, qua đó tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng.

- Phấn đấu đến hết năm 2011 thực hiện xong việc đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang;

2. Yêu cầu

- Xây dựng nội dung cơ bản của chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang;

- Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phải khẩn trương, song đảm bảo về chất lượng, phù hợp với từng đối tượng; quá trình thực hiện phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm thông qua việc thực hiện thí điểm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo về nội dung phòng, chống tham nhũng;

- Chương trình, nội dung phải gắn với tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, bảo đảm việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề lý luận phù hợp, chú trọng việc thực hành kiến thức, kỹ năng được giảng dạy trong các nhà trường;

- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc nâng cao đạo đức xã hội; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

3. Phạm vi

Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng” được thực hiện đối với trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo như sau:

- Các trường trung học phổ thông;

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề (gọi chung và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp);

- Các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

Riêng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức thì nội dung phòng, chống tham nhũng chỉ đưa vào các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước đối với chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và ngạch tương đương.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

A. ĐƯA NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Mục tiêu

Bước đầu trang bị kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho học sinh, qua đó nâng cao nhận thức cho học sinh trung học phổ thông về mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng được thái độ, ý thức đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng cho đối tượng này.

2. Nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các trường trung học phổ thông tập trung vào nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, với các vấn đề cơ bản sau:

- Khái niệm tham nhũng;

- Nguyên nhân, tác hại của tham nhũng;

- Thái độ, ứng xử của học sinh đối với hành vi tham nhũng.

3. Chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng

a) Chương trình chính khóa

Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào môn học giáo dục công dân hoặc các môn học xã hội khác phù hợp với điều kiện giảng dạy của từng môn.

b) Chương trình ngoại khóa

Các trường trung học phổ thông chủ động trong việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình ngoại khóa thông qua một số hoạt động cơ bản sau:

- Phổ biến, lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

- Xây dựng chuyên mục giáo dục phòng, chống tham nhũng trên các bản tin nội bộ của trường.

4. Tài liệu giáo dục phòng, chống tham nhũng

- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ việc giảng dạy về phòng, chống tham nhũng phù hợp với đối tượng, nội dung;

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng, bao gồm: tài liệu đọc thêm, băng đĩa truyền thanh, truyền hình;

- Tài liệu giảng dạy, tài liệu tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng phải thể hiện được những nội dung nêu tại điểm 2 mục này.

B. ĐƯA NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

1. Mục tiêu

Trang bị kiến thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về phòng, chống tham nhũng; xây dựng thái độ, ý thức tự giác của sinh viên, học sinh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó giúp cho đối tượng này tham gia, hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Giáo dục về phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Khái niệm tham nhũng;

- Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng;

- Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng.

Riêng đối với các trường chuyên về luật, trường hành chính, trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính (ngành tòa án, kiểm sát, công an) thì nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng còn phải bổ sung những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kỹ năng đấu tranh phòng ngừa tham nhũng và kinh nghiệm của nước ngoài về phòng, chống tham nhũng.

3. Chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng

a) Chương trình chính khóa

- Đối với các trường đại học, cao đẳng, nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học pháp luật đại cương, với thời lượng 5 tiết cho tất cả các ngành đào tạo;

- Đối với các trường trung cấp: nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học pháp luật, với thời lượng 4 tiết;

- Đối với các trường chuyên ngành về luật, trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính: nội dung phòng, chống tham nhũng được tích hợp, lồng ghép vào môn học pháp luật, với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

b) Chương trình ngoại khóa

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chuyên về luật, các trường liên quan trực tiếp đến công tác nội chính chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học sinh thông qua một số hoạt động ngoại khóa sau:

- Báo cáo chuyên đề trong tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên hàng năm;

- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

- Xây dựng chuyên mục giáo dục phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử.

4. Tài liệu giáo dục phòng, chống tham nhũng

- Nghiên cứu, biên soạn giáo trình, bài giảng về phòng, chống tham nhũng;

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng cho các hoạt động ngoại khóa cho giảng viên, sinh viên, học sinh;

- Tài liệu giảng dạy, tài liệu tham nhũng về phòng, chống tham nhũng phải thể hiện được những nội dung nêu tại điểm 2 mục này và tùy theo từng đối tượng mà biên soạn tài liệu bảo đảm nội dung có mức độ, tính chất phù hợp.

C. ĐƯA NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CÁC TRƯỜNG HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ THUỘC TỔ CHỨC ĐẢNG, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC; TRƯỜNG THUỘC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, THUỘC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Mục tiêu

Trang bị kiến thức chuyên sâu về phòng, chống tham nhũng, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng, từ đó tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

2. Nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng

Đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng trong các trường chính sách, hành chính, cán bộ quản lý cần đảm bảo các nội dung chính sau:

- Khái niệm tham nhũng, bản chất của tham nhũng;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng;

- Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng;

- Quan điểm của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phòng, chống tham nhũng.

3. Chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng

a) Chương trình chính khóa

Lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vào các môn học về chính trị, quản lý nhà nước và pháp luật phù hợp (pháp luật đại cương, tư tưởng Hồ Chí Minh …), với thời lượng phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

b) Chương trình ngoại khóa

Các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; trường thuộc lực lượng vũ trang; thuộc tổ chức chính trị - xã hội chủ động trong việc lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng học viên thông qua một số hoạt động ngoại khóa sau:

- Tổ chức thảo luận chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; thảo luận về các vụ án về tham nhũng;

- Phổ biến nội dung về phòng, chống tham nhũng phục vụ cho sinh hoạt chung thông qua các bản tin, băng đĩa truyền thanh, truyền hình;

- Lồng ghép nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ;

- Tổ chức thi tìm hiểu về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện chuyên mục giáo dục phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử.

4. Tài liệu giáo dục về phòng, chống tham nhũng

- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng.

- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn về phòng, chống tham nhũng cho các hoạt động ngoại khóa của học viên.

- Tài liệu giảng dạy, tham khảo về phòng, chống tham nhũng phải thể hiện được những nội dung nêu tại điểm 2 mục này và tùy theo từng đối tượng mà biên soạn tài liệu bảo đảm nội dung có mức độ, tính chất phù hợp.

Riêng các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước đối với chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp thì cơ quan nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng quyết định chương trình, nội dung bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, bảo đảm phù hợp với chương trình của các lớp bồi dưỡng đó.

D. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ VIỆC ĐƯA NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Tăng cường năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên về phòng, chống tham nhũng

a) Mục tiêu

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước; thuộc tổ chức chính trị - xã hội; thuộc lực lượng vũ trang; trường trung học phổ thông;

- Cung cấp đủ tài liệu giảng dạy, tham khảo về phòng, chống tham nhũng cho giáo viên, giảng viên.

b) Tập huấn cho giáo viên

Tập huấn cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy về phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo các nội dung chính sau:

- Nguồn gốc, bản chất của tham nhũng và các biểu hiện của hành vi tham nhũng;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng;

- Quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội liên quan đến phòng, chống tham nhũng;

- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

- Thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng; giải pháp phòng, chống tham nhũng; một số vụ án tham nhũng điển hình đã được phát hiện, xử lý ở nước ta;

- Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

c) Hình thức, thời gian tập huấn

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, với thời gian từ 3 đến 5 ngày.

d) Tài liệu tập huấn

- Nghiên cứu, biên soạn tài liệu sử dụng trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên.

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên;

- Tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng phải thể hiện được những nội dung nêu tại điểm b phần này.

2. Tăng cường điều kiện vật chất, nghiên cứu khoa học, thông tin giáo dục phục vụ cho việc giảng dạy, học tập về phòng, chống tham nhũng

a) Tăng cường điều kiện vật chất, trang thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu về phòng, chống tham nhũng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trung học phổ thông; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi việc học tập, giảng dạy có hiệu quả nội dung phòng, chống tham nhũng.

b) Xây dựng ngân hàng tư liệu giáo dục về phòng, chống tham nhũng tại thư viện của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trung học phổ thông; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm phục vụ kịp thời việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh.

c) Xây dựng trang thông tin điện tử hoặc chuyên mục trên trang thông tin điện tử phù hợp để giáo viên làm công tác giảng dạy, cán bộ, công chức, sinh viên, học sinh truy cập thông tin trên mạng về giáo dục phòng, chống tham nhũng.

d) Triển khai việc nghiên cứu khoa học về giáo dục phòng, chống tham nhũng làm cơ sở cho việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phương pháp thực hiện Đề án

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án để thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án; đảm bảo chế độ thông tin giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan hữu quan;

b) Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn, tìm hiểu nhu cầu để có cơ sở biên soạn tài liệu và việc thực hiện thí điểm Đề án;

c) Chỉ đạo điểm việc thực hiện Đề án tại một số cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong đó có Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, một số trường đại học đào tạo chuyên ngành luật, trường cán bộ quản lý, trường trung học phổ thông để rút kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc triển khai nhân rộng trong toàn quốc;

d) Tổng kết, đánh giá nghiệm thu kết quả việc thực hiện thí điểm. Trên cơ sở thử nghiệm, rút kinh nghiệm, điều chỉnh chương trình hoặc nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhằm bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng trước khi áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

2. Tổ chức chỉ đạo Đề án

- Thanh tra Chính phủ là cơ quan thường trực giúp Chính phủ thực hiện Đề án, có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đề án do Tổng Thanh tra làm Trưởng ban, các thành viên khác là đại diện lãnh đạo của các bộ, ngành gồm có: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ban Chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ tổ chức quản lý tổng thể việc thực hiện các nội dung của Đề án; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước có trách nhiệm về giáo dục phòng, chống tham nhũng với cơ quan nhà nước hữu quan, với nhà trường để thực hiện tốt công tác giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức các hội thảo, hội nghị. Tiến hành công tác kiểm tra đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đề án là Tổ thư ký với thành phần do Trưởng ban quyết định.

- Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành hữu quan thành lập các Tổ công tác để tham mưu giúp Tổng Thanh tra, Bộ trưởng, Giám đốc Học viện và Thủ trưởng các Bộ, ngành thực hiện trách nhiệm được phân trong việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng quy định trong Đề án.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, ngành xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung của Đề án với Ban Chỉ đạo Đề án.

3. Phân công trách nhiệm

a) Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông;

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông;

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông nhằm thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy, học tập về phòng, chống tham nhũng trình Thủ tướng quyết định.

b) Trách nhiệm của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho các trường chính trị, quản lý, nghiệp vụ thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức bồi dưỡng về giảng dạy phòng, chống tham nhũng cho giáo viên, giảng viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, thuộc tổ chức chính trị - xã hội. Phục vụ việc giảng dạy, học tập về phòng, chống tham nhũng trình Thủ tướng quyết định.

c) Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên; tài liệu tham khảo, tuyên truyền (sách đọc thêm, băng đĩa truyền thanh, truyền hình) về phòng, chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức;

- Chủ trì xây dựng chuyên mục giáo dục, đào tạo về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử về phòng, chống tham nhũng;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông;

- Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình, tài liệu về phòng, chống tham nhũng cho các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng cho giáo viên, giảng viên các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung học phổ thông; các trường hành chính, cán bộ quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học về phòng, chống tham nhũng đối với học sinh, sinh viên trình Thủ tướng quyết định.

d) Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình về phòng, chống tham nhũng trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề;

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy, học tập nội dung phòng, chống tham nhũng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trình Thủ tướng quyết định.

đ) Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân;

- Phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thanh tra Chính phủ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nội dung phòng, chống tham nhũng cho cán bộ làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân;

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập về phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trình Thủ tướng quyết định.

e) Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính huy động các nguồn vốn ngân sách nhà nước, ODA và các nguồn vốn tài trợ quốc tế khác trong kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm và dài hạn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án;

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho việc thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành hữu quan xây dựng phương án tăng cường cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học về phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội trình Thủ tướng quyết định.

g) Trách nhiệm của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các trường thuộc quyền quản lý của các cơ quan nhà nước đó; phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; phối hợp với Ban Chỉ đạo Đề án trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết, báo cáo việc thực hiện Đề án.

h) Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc quyền quản lý của mình tổ chức thực hiện việc đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo đó theo nội dung, tiến độ của Đề án.

i) Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác

Các Bộ, ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng do bộ, ngành quản lý theo quy định tại Đề án. Tổ chức thực hiện việc nghiên cứu về giáo dục phòng, chống tham nhũng làm cơ sở cho việc giảng dạy, học tập có hiệu quả nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng do Bộ, ngành mình quản lý.

k) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, tổ chức việc học tập, giảng dạy có hiệu quả nội dung phòng, chống tham nhũng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc sự quản lý của mình

l) Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang; trường trung học phổ thông căn cứ vào chương trình, nội dung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

4. Thời gian, tiến độ thực hiện Đề án

a) Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường thuộc lực lượng vũ trang

Quá trình thực hiện Đề án được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1, từ tháng 01 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010

+ Hoàn thành việc xây dựng chương trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang và thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình, tài liệu giảng dạy;

+ Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên để phục vụ việc giáo dục thí điểm tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang;

+ Tổ chức, thực hiện thí điểm việc giảng dạy về phòng, chống tham nhũng tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang.

- Giai đoạn 2, từ tháng 01 năm 2011 đến hết tháng 12 năm 2011

+ Hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang;

+ Hoàn thành việc bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy nội dung về phòng, chống tham nhũng cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang;

+ Hoàn thành việc giảng dạy thí điểm; tổng kết, rút kinh nghiệm việc giảng dạy thí điểm; điều chỉnh chương trình, nội dung giảng dạy và phê duyệt chương trình, nội dung giảng dạy về phòng, chống tham nhũng đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang;

+ Các nội dung trên kết thúc vào cuối năm 2011 khi nội dung phòng, chống tham nhũng được cấp có thẩm quyền chính thức phê duyệt nằm trong chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang;

b) Đối với các trường trung học phổ thông

Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các trường Trung học phổ thông sẽ kết hợp với việc đánh giá chương trình giáo dục phổ thông hiện nay và biên soạn, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Chính phủ cụ thể hóa nội dung, thời gian giảng dạy về phòng, chống tham nhũng trong chương trình giáo dục phổ thông khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình giáo dục trung học phổ thông.

5. Kinh phí thực hiện Đề án

a) Nguyên tắc lập dự toán và sử dụng kinh phí

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng;

- Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được giao thực hiện Đề án, căn cứ theo phân công trách nhiệm để xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Việc xây dựng dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí phải theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

b) Kinh phí quản lý, chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy, thực hiện thí điểm Đề án và các nội dung khác

- Kinh phí quản lý, chỉ đạo Đề án bao gồm:

+ Kinh phí chỉ đạo thực hiện thí điểm Đề án; tổng kết, đánh giá, nghiệm thu kết quả việc thực hiện thí điểm Đề án; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án; tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Ban Chỉ đạo Đề án;

+ Kinh phí xây dựng các văn bản của Đề án và hoạt động khác của Ban Chỉ đạo Đề án;

+ Các khoản chi khác được quy định tại phần Phụ lục kinh phí quản lý, chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy, thực hiện thí điểm Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng”.

- Kinh phí cho nghiên cứu xây dựng tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng bao gồm:

+ Kinh phí khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn phục vụ việc biên soạn tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng và thực hiện thí điểm Đề án;

+ Kinh phí chi cho nghiên cứu xây dựng tài liệu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên làm công tác giảng dạy về nội dung phòng, chống tham nhũng;

+ Kinh phí cho nghiên cứu xây dựng tài liệu cho học sinh các trường trung học phổ thông;

+ Kinh phí xây dựng tài liệu cho sinh viên các trường đại học;

+ Kinh phí xây dựng tài liệu cho cán bộ, công chức là học viên trong các cơ sở bồi dưỡng, đào tạo;

+ Kinh phí nghiệm thu tài liệu giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng;

+ Các khoản chi khác (nếu có).

- Kinh phí thực hiện các nội dung khác của Đề án

Kinh phí thực hiện các nội dung khác của Đề án được xét duyệt và đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2010.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KNTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu137/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2009
Ngày hiệu lực20/01/2010
Ngày công báo16/12/2009
Số công báoTừ số 581 đến số 582
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu137/2009/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành02/12/2009
        Ngày hiệu lực20/01/2010
        Ngày công báo16/12/2009
        Số công báoTừ số 581 đến số 582
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

         • 02/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/12/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực