Quyết định 1370/QĐ-UBND

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Thái Bình 2018 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1370/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2018-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 40/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2020, tỉnh Thái Bình.

(Có danh mục dự án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các Giám đốc sở; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng ban, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2018 -2020
(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND Tỉnh)

STT

Tên dự án

Mục tiêu hoạt động của dự án

Hình thức đầu tư

Quy mô dự án

Yếu tố thị trường

Địa điểm dự án

Địa chỉ liên lạc dự án

Tổng vốn đầu tư dự kiến

Quy mô công suất

Nhu cầu sử dụng đất (ha)

Nhu cầu lao động

I. Lĩnh vực công nghiệp

1

Nhà máy sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử

Cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao; phục vụ ngành công nghiệp điện, điện tử

100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

50 triệu USD trở lên

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

KCN Sông Trà hoặc KCN Cầu Nghìn

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

2

Nhà máy sản xuất khí gas

Cung cấp sản phẩm khí gas hóa lỏng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dân dụng, công nghiệp

100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

300 triệu USD trở lên

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Sử dụng nguồn nguyên liệu khí mỏ Tiền Hải; phục vụ nhu cầu thị trường trong nước

KCN Tiền Hải

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

3

Nhà máy sản xuất phụ liệu ngành may mặc (cúc, mex, khóa...)

Sản xuất phụ liệu ngành may mặc (cúc, mex, khóa...) thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

2 triệu USD trở lên

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thcủa nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu phụ liệu ngành may mặc cho các doanh nghiệp trong nước

KCN Sông Trà hoặc KCN Cầu Nghìn hoặc các CCN

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

4

Nhà máy sản xuất thiết bị, vật liệu bằng gốm, sứ sử dụng nhiên liệu khí mỏ

Sản xuất các loại thiết bị và vật liệu bằng gốm, sành sứ tráng men theo công nghệ hiện đại phục vụ nhu cu trong nước và nước ngoài

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

20 triệu USD trở  lên

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Nhiên liệu khí mỏ phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Tiền Hải; Công suất tối thiểu 566.000 m3/ngđ

KCN Tiền Hải

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT:0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

5

Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh

Phát trin ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh; đáp ứng nhu cầu thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước vốn nước ngoài

180 tỷ đồng

Công suất mỗi nhà máy 50.000 sản phẩm/ tháng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu thị trường phụ kiện ngành sứ vệ sinh trong nước

KCN Tiền Hải

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

6

Nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ: Linh kiện, phụ tùng ô tô; Linh kiện, thiết bị điện tử; thiết bị máy nông nghiệp

Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh; đáp ứng nhu cầu của thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài.

20 triệu USD trở lên

Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

KCN TBS Sông Trà, Cầu Nghìn

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

7

Nhà máy sản xuất sợi; bông tấm; mex (mex vải, mex giấy, mex dựng)

Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tnh; đáp ứng nhu cầu thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vn nước ngoài

1.350 tỷ đồng

Công suất mỗi nhà máy sợi khoảng 5 vạn cọc; 6.000

tấn/năm; 20 triệu m2 bông tấm/năm; 20 triệu m2 mex nền vải dệt/năm; 15 triệu m2 mex giấy/năm

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu ngành may

Các KCN, CNN trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

8

Nhà máy chế biến ngao công suất 70.000 tấn/năm

Chế biến ngao thương phẩm để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước, vốn nước ngoài

từ 50 triệu USD trở lên

Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp.

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Sản lượng ngao thương phẩm của Thái Bình khoảng 83.000 tấn - 100.000 tấn/năm

Huyện Tiền Hải, Thái Thụy

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

9

Nhà máy chế biến gạo, ngô, đậu tương, khoai tây chủ yếu từ nguyên liệu địa phương

Khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ; góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân

100% vốn đầu tư trong nước; vn nước ngoài

6 triệu USD trở lên

15.000 tấn sản phẩm /năm

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Sản lượng

- Thóc: trên 1 triệu tấn/năm; - Ngô: 40.000 tấn/năm;

- Khoai tây:

50.000 tấn/năm;

- Đậu tương:

10.000 tấn/năm

CCN TT Vũ Thư; CCN Đập Neo

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

10

Nhà máy chế biến thực phẩm từ lợn và gia cầm

Góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi trong tỉnh phát triển; đáp ứng nhu cầu thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

100 tỷ VN đng trở lên

20 ngàn tấn/năm

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Sản lượng:

- Lợn thương phẩm: 1,5 triệu tấn/năm;

- Gia cầm: 460.000 tấn/năm

CCN Đông La, CCN TT Vũ Thư

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

II. Lĩnh vực Nông nghiệp - Ngư nghiệp

11

Xây dựng vùng sản xuất ngao giống tập trung

Phát huy thế mạnh địa phương; đáp ứng nhu cầu về ngao giống của thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

100 tỷ đồng

Sinh sản nhân tạo 50 tỷ ngao bột

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Ngao giống hiện mới chỉ đáp ứng được 8-10% nhu cầu, số còn lại phải nhập ở các tỉnh phía Nam.

Huyện Thái Thụy

Sở Kế hoạch và Đu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

12

Dự án vùng sản xuất, ương dưỡng tôm giống

Phát huy thế mạnh địa phương; đáp ứng nhu cầu về tôm giống của thị trường

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

100 tỷ đồng

Cung cấp khoảng 400 triệu con/năm, đáp ứng nhu cầu 40% nuôi tôm trong tỉnh

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu về con giống đang ngày một cao của ngành nuôi tôm

Huyện Tiền Hải, Thái Thụy

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

13

Sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau an toàn phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu

Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

50 tỷ đồng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu

Các KCN, CNN trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

14

Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Sản xuất và cung cấp con giống bmẹ, con thương phẩm cho nhu cầu phát triển chăn nuôi của ngành theo Đề án tái cơ cấu

Liên doanh; 100% vốn của nhà đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

50 tỷ đồng

- 500 nái ngoại "ông bà" trở lên;

- 5.000 gia cầm giống "ông bà"

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

- Hiện nay chưa có cơ sở chăn nuôi gia cầm "ông bà" để sản xuất con "bố mẹ" cung cấp cho nhu cầu ca tỉnh;

- Đối với chăn nuôi lợn nái chưa đáp ứng đủ nhu cầu của tỉnh

Vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

15

Nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao (tôm, cua, cá ...)

ng dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất trong nuôi trồng thủy sản

Liên doanh; 100% vốn của nhà đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

500 tỷ đồng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

800

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Phục vụ yếu tố thị trường trong nước và xuất khẩu

Xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú huyện Tiền Hải, Hồng Tiến huyện Kiến Xương

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

16

Xây dựng cơ sở chăn nuôi quy mô lớn

Sản xuất cung cấp sản phẩm chăn nuôi hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu

Liên doanh; 100% vn của nhà đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

3 tỷ đồng

Quy mô tối thiểu:

- 200 nái ngoại khép kín;

- 300 nái ngoại;

- 600 lợn thịt;

- 8000 gia cầm

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Phục vụ yếu tố thị trường trong nước và xuất khẩu

Vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung trên địa bàn các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: : 02273.830.460

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02273.731.969

III. Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

17

Xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

Xây dựng khu du lịch sinh thái biển hiện đại

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

100 triệu USD trở lên

10

1696

3000-5000

Phục vụ nhu cầu du lịch, nghdưỡng của nhân dân trong tỉnh và các tnh lân cận

Xã Nam Phú huyện Tiền Hải tnh Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

- Sở Văn hóa thể thao và Du lịch ĐT: 09130227409

- Ban QL khu du lịch Cồn Vành ĐT: 0982 441 516

18

Xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Đen

Xây dựng khu du lịch sinh thái biển hiện đại

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư, trong nước; vốn nước ngoài

80 triệu USD

Nghỉ dưỡng cao cấp trung bình; các loại hình du lịch biển; sân gôn; vui chơi giải trí; văn hóa tổng hợp; trung tâm thương mại; sinh thái rừng ngập mặn

1150

2500-4000

Phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của nhân dân trong tnh và các tỉnh lân cận

Xã Thái Đô huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

- Sở Văn hóa thể thao và Du lịch ĐT: 09130227409

19

Xây dựng Trung tâm thương mại và Hội chợ quốc tế

Đầu tư xây dựng và vận hành Trung tâm thương mại và khu tổ chức Hội chợ quốc tế của tnh

BOO

250 tỷ đồng

Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp

30.000 m2

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu của các tổ chức và nhân dân trong tnh

Xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460; Sở Công thương: 02273.838.601

20

Đầu tư xây dựng chợ đầu mối rau quả

Đầu tư xây dựng chợ đầu mối rau quả phục vụ nhu cầu của nhân dân khu vực các huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng

BOT

25 tỷ đồng

Nhà đầu tư xác định quy mô cho phù hợp

12.000 m2

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu tiêu thụ rau quả của nhân dân khu vực huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng

Xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 0227 3.830.460; Sở Công thương: 02273.838.601

IV. Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp

 

 

 

 

 

21

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Xuân Hải

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, bao gồm cả Trạm xử lý nước thải, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

100% vn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

37 triệu USD

200 ha

200 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu nhà đầu tư thứ cấp

Huyện Thái Thụy

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100

Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

22

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tng kỹ thuật KCN Sông Trà II

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, bao gồm cả Trạm xử lý nước thải, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

55 triệu USD

300 ha

300 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu nhà đầu tư thứ cấp

Huyện Vũ Thư

Ban quản lý KKT và các KCN của tỉnh: ĐT: 0227.3644.100 Sở Kế hoạch và Đầu tư: ĐT: 0227.3830.460

23

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, bao gồm cả Trạm xử lý nước thải, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư.

100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài.

35-45 triệu USD

25-50ha/cụm

25-50 ha/cụm

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Phục vụ nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp

Các CNN trên địa bàn tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại:

02273.830.460

V. Xây dựng hạ tầng Giao thông

 

 

 

 

 

24

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

8.100 tỷ đồng

50 Km đường cấp III Đồng bằng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Khu vực huyện Thái Thụy, Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Sở Giao thông vận tải Thái bình ĐT 02273.645.356

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

25

Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình kết nối với tuyến đường cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng

Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh theo quy hoạch

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

Khoảng 4000 tỷ đồng

Khoảng 35 km

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Kiến Xương, Thái Thụy

Sở Giao thông vận tải Thái nh ĐT 02273.645.356

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

26

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, giai đoạn II từ QL.10 đến QL.37

Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh

Vốn ODA hoặc vn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

2.000 tỷ đồng

Chiều dài khoảng 17 km theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Huyện Quỳnh Phụ; Thái Thụy

Sở Giao thông vận tải Thái bình ĐT 02273.645.356

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

27

Nạo vét luồng cửa sông Trà Lý

Phát triển vận tải thủy nội địa, phục vụ các dự án tại Trung tâm nhiệt điện,....

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

Khoảng 500 tỷ đồng

 

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đy phát triển kinh tế xã hội

Tiền hải, Thái Thụy

Sở Giao thông vận tải Thái bình

ĐT 02273.645.356

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

28

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Thành phố Thái Bình đến đường Thái Bình Hà Nam, đoạn từ Cống Vực đến đường Thái Bình Hà Nam

Nâng cấp hệ thống giao thông vận tải trong tỉnh theo quy hoạch

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

1499,6 tỷ đồng

Khoảng 13,04 km theo tiêu chuẩn cấp II đồng bằng

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xây dựng hạ tầng giao thông nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

Đông Hưng, Hưng Hà

Sở Giao thông vận tải Thái nh

ĐT 02273.645.356

Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

VI. Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 

 

29

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa 1000 giường

Phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng nam đồng bng sông Hồng

PPP

3.300 tỷ đồng

1.000 giường bệnh

12ha

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

 

Khu Trung tâm y tế tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

- Sở Y tế Thái Bình (02273.831.392)

VII. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

30

Xây dựng các Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phía Nam và Bắc tỉnh Thái Bình

Xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

6 triệu USD/ 1 Nhà máy

Theo Dự án cụ thể của Nhà đu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Xử lý rác thải, bảo vệ môi trường

Thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, Kiến xương

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

31

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các Thị trấn huyện

Thu gom và xử lý nước thải

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

Theo quy mô dự án

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường

Tại 7 Thị trấn huyện

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

32

Xây dựng hệ thng thu gom và xử lý nước thải tập trung tại phía Bắc thành phố Thái Bình

Thu gom và xử lý nước thải

Vốn ODA hoặc vốn trong nước; vốn nước ngoài; các hình thức PPP

Theo quy mô dự án

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Theo Dự án cụ thể của Nhà đầu tư

Thu gom, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường

Thành phố Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 02273.830.460

VIII

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Nguyễn Đc Cảnh, Thành phố Thái Bình

Phục vụ nhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

12,33 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và dân cư

Đất đã được Quy hoạch tại Khu dịch vụ xã Phú xuân, phía Tây đường Lý Bôn, thuộc địa giới hành chính P Tiền Phong và Xã Phú Xuân, Tp Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 02273.830.460

- Sở Xây dựng Thái Bình; (0227.3831.447)

34

Dự án đu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Gia Lễ

Phục vụ nhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

3,99 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và dân cư

Đất đã được Quy hoạch tại Khu đất nông nghiệp phía Nam tuyến đường trục xã từ ngã tư Gia Lễ đi xã Đông Thọ, thuộc địa giới hành chính xã Đông Mỹ, Tp Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02273.830.460

- Sở Xây dựng Thái Bình; (0227.3831.447)

35

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Tiền Hải

Phục vụ nhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

4,3 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và dân cư

Đất đã được Quy hoạch tại Khu đô thị Trái Diêm nằm phía Tây - Nam KCN, thuộc địa giới hành chính xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 02273.830.460

- Sở Xây dựng Thái Bình; (0227.3831.447)

36

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Sông Trà

Phục vụ nhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

5,16 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và dân cư

Quy hoạch phía Tây Bắc KCN Sông Trà, thuộc địa giới hành chính xã Tân Bình, tp Thái Bình

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 02273.830.460

- Sở Xây dựng Thái Bình; (0227.3831.447)

37

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân lao động tại KCN Cầu Nghìn

Phục vnhu cầu cấp bách về nhà ở cho người lao động

Liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư trong nước; vốn nước ngoài

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

3,87 ha

Theo dự án cụ thể của nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và dân cư

Quy hoạch lô DC- 6 tại phía Tây - Bắc tuyến đường trung tâm thị trấn An Bài từ QL10 đi An Thanh, thuộc địa giới hành chính thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 02273.830.460

- Sở Xây dựng Thái Bình; (0227.3831.447)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2018
Ngày hiệu lực11/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Thái Bình 2018 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Thái Bình 2018 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1370/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành11/06/2018
        Ngày hiệu lực11/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Thái Bình 2018 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1370/QĐ-UBND 2018 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Thái Bình 2018 2020

            • 11/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực