Quyết định 1370/QĐ-UBND

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2010 quy định điều chỉnh về thu phí xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1370/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1370/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VỀ THU PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 06/5/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIII về việc quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố;
Căn cứ Công văn số 93/TTHĐND-CTHĐND ngày 03/8/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xây dựng như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

- Đối tượng nộp phí xây dựng là các chủ đầu tư xây dựng, cải tạo công trình không nằm trong các trường hợp không thu hoặc miễn giảm phí, lệ phí.

- Đối tượng không nộp phí xây dựng là các chủ đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình trực tiếp bảo vệ an ninh quốc phòng, các công trình tôn giáo, các công trình xây dựng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường được hưởng chính sách xã hội hóa theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ; Các trường hợp thuộc điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định không thu phí, lệ phí.

2. Mức thu phí:

Mức thu phí xây dựng như sau:

STT

Nội dung

Tỷ lệ thu (%)

1

Công trình xây dựng nhà để ở riêng lẻ, không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ

 

1.1

Tại các quận nội thành.

 

a

Mặt đường từ loại 1 đến loại 3

0,35

b

Mặt đường từ loại 4 đến loại 7

0,30

c

Mặt đường từ loại 8 đến loại 10

0,20

1.2

Trong ngõ của nội thành

0,15

1.3

Mặt đường tại các huyện

0,15

1.4

Trong ngõ tại các huyện

0,05

2

Công trình sử dụng để làm văn phòng, trụ sở làm việc, công trình xây dựng nhà ở để kinh doanh, làm cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

tại các quận

tại các huyện

2.1

Công trình nhóm A

0,4

0,3

2.2

Công trình nhóm B

0,8

0,6

2.3

Công trình nhóm C

1,6

1,2

- Tỷ lệ thu phí tính trên giá trị xây lắp công trình, không bao gồm chi phí thiết bị, được tính theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

- Trường hợp công trình nhiều chức năng thì căn cứ vào chức năng chính của công trình để áp dụng mức thu cho phù hợp.

- Đối với công trình do thay đổi chức năng hoặc mục đích sử dụng dẫn đến mức thu phí xây dựng của công trình đó tăng lên thì chủ đầu tư phải nộp bổ sung phần chênh lệch giữa hai mức thu và không được hoàn lại phần chênh lệch nếu việc thay đổi tính chất công trình có mức thu thấp hơn mức đã nộp.

3. Đơn vị thu phí:

- Sở Xây dựng thu phí xây dựng đối với các trường hợp do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thu phí xây dựng đối với các trường hợp do Ủy ban nhân dân các quận, huyện cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình và các trường hợp khác trên địa bàn quận, huyện.

- Ban Quản lý khu kinh tế (nếu có phát sinh thu phí xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp).

- Các đơn vị thu phí xây dựng có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp theo quy định.

4. Cơ chế quản lý sử dụng:

- Đơn vị thu phí được trích để lại 30% trên tổng số phí thực thu để trang trải chi phí cho các hoạt động quản lý, 70% còn lại nộp ngân sách thành phố.

- Đơn vị thu phí xây dựng căn cứ quy định tại phần C, mục III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; khoản 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 để thực hiện theo đúng quy định.

Điều 2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện thu phí, quản lý và sử dụng nguồn thu phí xây dựng theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 01/9/2010 và thay thế Quyết định số 508/QĐ-UB ngày 05/4/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND TP;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- CVP, PVP;
- CV: TC, XD;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1370/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực01/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1370/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1370/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1370/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1370/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýĐan Đức Hiệp
       Ngày ban hành16/08/2010
       Ngày hiệu lực01/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1370/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí xây dựng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1370/QĐ-UBND điều chỉnh thu phí xây dựng

        • 16/08/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/09/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực