Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Đề án "Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/QĐ-UBND đề án phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa 2025 2030 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH MŨI NHỌN CỦA TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 18/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 phê duyệt "Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/07/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/2/2015 phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020"; Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016; Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại T trình số 717/TTr-SVHTTDL ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt Đề cương Đ án "Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án "Phát triển sản phm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030" với những nội dung sau:

I. Tên đề án: Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

II. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Thanh Hóa

III. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

IV. Mục đích, nhiệm vụ của đề án

1. Mục đích

- Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn, đề xuất các sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh; trên cơ sở đó, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm, tạo nên sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh và khả năng thu hút khách du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu của du lịch Thanh Hóa, thúc đẩy du lịch Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

- Tạo cơ sở khoa học và pháp lý cho việc đầu tư và phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn.

2. Nhiệm vụ

- Tổng quan cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch mũi nhọn;

- Đánh giá: Các nguồn lực phát triển du lịch Thanh Hóa trong mối quan hệ cạnh tranh (bao gồm nội lực và ngoại lực); thực trạng phát triển du lịch Thanh Hóa nói chung và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch Thanh Hóa nói riêng;

- Đúc rút kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn, đặc thù tại các địa phương có yếu tố tương đồng với Thanh Hóa;

- Đề xuất: Định hướng phát triển các sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (bao gồm: mục tiêu, quan điểm, loại hình sản phẩm và nguyên tắc phát triển); hệ thống giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; các dự án ưu tiên để hình thành, phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn và kế hoạch tổ chức thực hiện.

V. Phạm vi nghiên cứu

1. Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng trong giai đoạn 2011-2015, định hướng phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

2. Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tập trung vào các khu vực có tiềm năng du lịch nổi trội.

VI. Nội dung của Đề án

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Đặt Vấn đề

2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án

B. PHẦN NỘI DUNG

Phần I. Tổng quan cơ s lý luận về sản phẩm du lịch, sản phẩm du lịch mũi nhọn

1. Cơ s lý luận về sản phẩm du lịch

1.1. Khái niệm sản phẩm du lịch, các loại hình sản phẩm du lịch

1.2. Tính chất, đặc điểm sản phẩm du lịch

1.3. Qui trình nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch

2. Cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch mũi nhọn

2.1. Khái niệm và các tiêu chí xác định sản phẩm du lịch mũi nhọn

2.2. Đặc điểm và các yếu tố tác động đến sản phẩm du lịch mũi nhọn

Phần II. Cơ sở thực tiễn phát trin sản phẩm du lịch mũi nhọn tại Thanh Hóa

1. Đánh giá nguồn lực phát triển du lịch Thanh Hóa

1.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội

1.2. Tài nguyên du lịch (du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn)

1.3. Các yếu tố ngoại lực

a) Các xu hướng phát triển du lịch trong và ngoài nước

b) Các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan

1.4. Đánh giá tổng hợp các nguồn lực phát triển du lịch của Thanh Hóa trong mối quan hệ cạnh tranh (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức...)

2. Thực trạng phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015

2.1. Thực trạng công tác phát triển sản phẩm du lịch

2.2. Thực trạng công tác quy hoạch phát triển du lịch

2.3. Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

2.4. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch

2.5. Thực trạng công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch

2.6. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về du lịch

2.7. Đánh giá tổng hợp thực trạng phát triển. (Kết quả đạt được, những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân)

3. Kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của một số địa phương

3.1. Kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch

3.2. Kinh nghiệm trong xúc tiến đầu tư và quảng bá phát triển sản phẩm du lịch

3.3. Kinh nghiệm trong quản lý phát triển sản phẩm du lịch

Phần III. Quan điểm, mục tiêu và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

1.1. Định hướng phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn tại Thanh Hóa

1.3. Đề xuất các loại hình sản phẩm du lịch mũi nhọn tại Thanh Hóa và các yêu cầu, nguyên tắc phát triển

2. Hệ thống giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn tại Thanh Hóa

2.1. Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch bằng tư duy đột phá

2.2. Giải pháp cơ chế chính sách

2.3. Giải pháp qui hoạch

2.4. Giải pháp xúc tiến đầu tư và huy động vốn

2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực.

2.6. Giải pháp tuyên truyền, quảng bá.

2.7. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

3. Các dự án ưu tiên đầu tư và kế hoạch thực hiện

3.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

3.2. Kế hoạch thực hiện

3.3. Nhu cầu vốn đầu tư

3.4. Hiệu quả của đề án

a) Hiệu quả kinh tế

b) Hiệu quả văn hóa - xã hội

c) Hiệu qumôi trường

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Sở Công thương

4. Sở Xây dựng

5. Sở Thông tin và Truyền thông

6. Sở Giao thông Vận tải

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

9. Sở Tài Chính

10. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

12. Các Hiệp hội, doanh nghiệp du lịch tổ chức xã hội liên quan

VI. Thời gian thực hiện: Năm 2016

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, xây dựng Đề án "Phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030" trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để t/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC(VA8676).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1371/QĐ-UBND đề án phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa 2025 2030 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1371/QĐ-UBND đề án phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa 2025 2030 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1371/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1371/QĐ-UBND đề án phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa 2025 2030 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/QĐ-UBND đề án phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn Thanh Hóa 2025 2030 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực