Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25/04/2009) và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/QĐ-UBND kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Gò Vấp, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP (BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2009) VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KỲ ĐẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Gò Vấp tại Tờ trình số 28/TTr-PTP ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp (ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009) và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu (theo các Danh mục đỉnh kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Quốc Thuận

 

DANH MỤC

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009 và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thòi điểm có hiệu lực

Ghi chú

Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

01

Nghị quyết

Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020.

11/7/2008

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

Quyết định

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp.

17/4/2006

 

02

Quyết định

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Quyết định ban hành quy chế sử dụng và quản lý chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận Gò Vấp.

25/8/2006

 

03

Quyết định

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008

Quyết định về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.

06/6/2008

 

04

Quyết định

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quyết định ban hành Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, nhận và xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại UBND quận Gò Vấp.

13/10/2008

 

05

Quyết định

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

11/02/2010

 

06

Quyết định

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Quyết định ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

04/10/2010

 

07

Quyết định

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

06/6/2011

 

08

Quyết định

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

23/9/2011

 

09

Quyết định

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại quận Gò Vấp.

07/12/2011

 

10

Quyết định

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

07/6/2012

 

11

Quyết định

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

07/6/2012

 

12

Quyết định

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

12/7/2012

 

13

Quyết định

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

27/9/2012

 

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

Chỉ thị

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB-NC ngày 31/5/2004

Chỉ thị về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

31/5/2004

 

02

Chỉ thị

Chỉ thị số 01/2005/CT-UB ngày 07/01/2005

Chỉ thị về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

07/01/2005

 

03

Chỉ thị

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 14/7/2009

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Gò Vấp.

21/7/2009

 

04

Chỉ thị

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 07/8/2009

Chỉ thị về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

14/8/2009

 

Tổng số: 18 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009 và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”.

 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

 

01

Nghị quyết

Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Nghị quyết về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đến năm 2020.

11/7/2008

 

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

01

Quyết định

Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân quận Gò Vấp.

17/4/2006

 

02

Quyết định

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Quyết định ban hành quy chế sử dụng và quản lý chương trình phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các đơn vị thuộc quận Gò Vấp.

25/8/2006

 

03

Quyết định

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008

Quyết định về sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp theo Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.

06/6/2008

 

04

Quyết định

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quyết định ban hành Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, nhận và xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại UBND quận Gò Vấp.

13/10/2008

 

05

Quyết định

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

11/02/2010

 

06

Quyết định

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010

Quyết định ban hành Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.

04/10/2010

 

07

Quyết định

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quy chế về hỗ trợ chế độ, chính sách và khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Công an nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm

06/6/2011

 

08

Quyết định

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

23/9/2011

 

09

Quyết định

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại quận Gò Vấp.

07/12/2011

 

10

Quyết định

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

07/6/2012

 

11

Quyết định

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

07/6/2012

 

 

12

Quyết định

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

12/7/2012

 

 

13

Quyết định

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

27/9/2012

 

 

III. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

 

01

Chỉ thị

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB-NC ngày 31/5/2004

Chỉ thị về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

31/5/2004

 

 

02

Chỉ thị

Chỉ thị số 01/2005/CT-UB ngày 07/01/2005

Chỉ thị về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

07/01/2005

 

 

03

Chỉ thị

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND ngày 14/7/2009

Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn quận Gò Vấp.

21/7/2009

 

 

04

Chỉ thị

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 07/8/2009

Chỉ thị về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp.

14/8/2009

 

 

Tổng số: 18 văn bản

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009 và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

Tổng số: 0 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nôi dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Không có

Tổng số: 0 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định sổ 1371/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành trước ngày 25 tháng 4 năm 2009 và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ đầu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này.

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

01

Quyết định

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008

Quyết định ban hành Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, nhận và xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại UBND quận Gò Vấp.

Thay thế

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND: Đối với Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2004 và năm 2005; Nghị định số 13 6/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo đã được thay thế bởi Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP; Đối với Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh đã được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND Thanh phố về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; theo đó các quy định về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND không còn phù hợp.

Thanh tra quận

Trước quý II/2014

02

Quyết định

Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 16/9/2011

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc quận Gò Vấp.

Sửa đổi

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND: Đối với Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2011 và Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của chính phủ thì đã được thay thế bởi Luật Lưu trữ (có hiệu lực 1/7/2012) và có Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành Luật Lưu trữ, do vậy các nội dung quy định về công tác lưu trữ trong văn bản được rà soát không còn phù hợp, cần được sửa đổi.

Phòng Nội vụ

Trước quý II/2014

03

Quyết định

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011

Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại quận Gò Vấp.

Thay thế

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND: Đối với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 thì đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (có hiệu lực ngày 01/6/2014); do Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND quận Gò Vấp đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (trong khi đó, Quyết định này cũng có nội dung không phù hợp khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua năm 2013 có hiệu lực) do vậy cần được thay thế bởi một văn bản khác.

Phòng Nội vụ

Trước quý II/2014

04

Quyết định

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Quyết định ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Gò Vấp.

Sửa đổi, bổ sung

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND: Đối với Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì một số nội dung quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nội dung trái, mâu thuẫn với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nhưng đến thời điểm hiện tại Ủy ban nhân dân thành phố chưa có ban hành văn bản nào để sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

Phòng Tư pháp

Trước quý II/2014

05

Quyết định

Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Thay thế

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND: Đối với Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 thì đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (có hiệu lực ngày 01/6/2014); do Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND quận Gò Vấp sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại quận Gò Vấp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp (trong khi đó Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND này cũng có nội dung không phù hợp khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua năm 2013 có hiệu lực) do vậy cần được thay thế bởi một văn bản khác.

Phòng Nội vụ

Trước quý II/2014

06

Quyết định

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Sửa đổi, bổ sung

- Về phần căn cứ ban hành của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND: Đối với Luật Đất đai năm 2003 thì đã được thay thế bởi Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực ngày 01/7/2014); Đối với Luật Đấu thầu năm 2005 đã được thay thế bởi Luật Đấu thầu năm (có hiệu lực ngày 01/7/2014); Đối với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP; do một số quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; giám sát thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; Quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng... đã được thay đổi theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên do vậy Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Quản lý đô thị

Trước quý II/2014

07

Chỉ thị

Chỉ thị số 05/2004/CT-UB-NC ngày 31/5/2004

Chỉ thị về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Thay thế

- Về phần căn cứ ban hành của Chỉ thị số 05/2004/CT-UBND: Đối với Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 03/9/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới thì đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố về bãi bỏ văn bản do không còn phù hợp với quy định pháp luật; do phần lớn nội dung của Chỉ thị số 05/2004/NQ-HĐND là căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 22/2003/CT-UB ngày 03/9/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh nên hiện tại các nội dung này cũng không còn phù hợp, do vậy cần ban hành văn bản mới thay thế cho Chỉ thị số 05/2004/CT-UBND.

Ban Chỉ huy quân sự quận

Trước quý II/2014

08

Chỉ thị

Chỉ thị số 01/2005/CT-UB ngày 07/01/2005

Chỉ thị về tăng cường vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị.

Sửa đổi, bổ sung

- Về tình hình phát triển kinh tế, xã hội: Căn cứ các mục tiêu “giảm phạm pháp hình sự: 3%/năm”, “tỷ lệ khám phá án hình sự: 70%/năm”, “giảm tai nạn giao thông: 10%/năm” tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 ngày 30/7/2012 và phương hướng đảm bảo an ninh trật tự đến năm 2015 tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục I và Khoản 8 Phần B của Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011 - 2013 và kế hoạch đến năm 2015 thì nội dung, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Chỉ thị số 01/2005/CT-UBND còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và xã hội trên địa bàn quận; tuy nhiên nội dung quy định một số quy định nhiệm vụ cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ (đã thay đổi như Đội Quản lý TTĐT) do vậy cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình mới.

Ban Chỉ huy quân sự quận

Trước quý II/2014

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 27/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1371/QĐ-UBND kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1371/QĐ-UBND kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gò Vấp Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Võ Ngọc Quốc Thuận
Ngày ban hành 27/01/2014
Ngày hiệu lực 27/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1371/QĐ-UBND kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gò Vấp Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/QĐ-UBND kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Gò Vấp Hồ Chí Minh

 • 27/01/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực