Quyết định 1371/QĐ-UBND

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1371/QĐ-UBND trợ giúp cho người tâm thần rối nhiễu tâm trí Trà Vinh 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB và XH (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- BLĐ VP;
- Các Phòng NC;
- Lưu: VT, VHXH.78b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hoàng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1371/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Những kết quả đạt được:

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Qua triển khai thực hiện, đạt được những kết quả như sau:

- Đưa 168 lượt đối tượng đi điều trị bệnh và phục hồi chức năng tại Bệnh viên tâm thần Tiền Giang và các bệnh viện khác ngoài tỉnh; 1.068 người tâm thần tại cộng đồng được cấp thuốc điều trị miễn phí, phục hồi chức năng tại trạm y tế xã.

- Toàn tỉnh có 1.685/3.300 đối tượng tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội, chiếm tỷ lệ 51% so với tổng số đối tượng tâm thần.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II) tổ chức 14 lớp tập huấn về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, có 700 học viên đại diện các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đội ngũ làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng và đại diện gia đình có người tâm thần tham dự.

- Toàn tỉnh có 449 cộng tác viên thuộc ngành y tế làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng tại ấp, khóm. Đây là lực lượng hỗ trợ, kết nối các dịch vụ công tác xã hội, y tế cho người tâm thần tại cộng đồng.

- Đầu tư xây dựng hoàn thành Khu nuôi dưỡng đối tượng tâm thân thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội, hiện đang đầu tư trang thiết bị để tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, chữa trị.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Qua kết quả thống kê người khuyết tật năm 2015, toàn tỉnh có 3.300 đối tượng tâm thần, trong đó có 2.000 đối tượng tâm thần nặng, lang thang, có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng. Thời gian qua, đối tượng tâm thần chưa được đưa vào chăm sóc, chữa trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội do đến nay Khu nuôi dưỡng đối tượng tâm thần thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội mới xây dựng xong, hiện đang đầu tư trang thiết bị để tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, chữa trị.

- Tỉnh chưa có lực lượng cộng tác viên công tác xã hội để kết hợp với đội ngũ cộng tác viên ngành y tế thực hiện trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại xã, phường, thị trấn.

- Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng chưa thường xuyên, sâu rộng.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu tổng quát:

Huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí bị tâm thần, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- 90% người tâm thần có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và tại cộng đồng.

- 90% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác.

- 100% gia đình có người tâm thần, 70% người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng.

- Hình thành mạng lưới cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội kết hợp với nhân viên y tế trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại xã, phường, thị trấn có đông đối tượng.

2. Nội dung kế hoạch:

2.1. Tăng cường công tác điều trị bệnh cho đối tượng tâm thần nặng:

Các ngành chức năng và địa phương rà soát đối tượng tâm thần nặng, hướng dẫn gia đình đưa đối tượng tâm thần đến các cơ sở y tế có đủ điều kiện khám và điều trị bệnh cho người tâm thần, nhằm giúp cho đối tượng tâm thần sớm ổn định bệnh và hòa nhập cộng đồng.

2.2. Quản lý đối tượng tâm thần tập trung:

Quản lý đối tượng tâm thần tập trung tại Khu nuôi dưỡng đối tượng tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho khoảng 100 đối tượng là người tâm thần nặng; đồng thời, quản lý chặt chẽ tại cộng đồng, không để đối tượng đi lang thang, gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần:

- Lồng ghép với kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội để phát triển đội ngũ làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

- Tập huấn, tuyên truyền cho gia đình về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

2.4. Phát triển cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí:

Ngành y tế thành lập phòng chức năng tại bệnh viện đa khoa cấp huyện; đào tạo nhân viên y tế cấp xã để hỗ trợ, tư vấn và điều trị cho các đối tượng tâm thần trên địa bàn.

2.5. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên hàng tháng đối với người tâm thần:

Thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có đối tượng tâm thần nặng theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế và khám điều trị bệnh cho người tâm thần theo quy định.

2.6. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức:

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1. Tăng cường công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng:

- Tăng cường công tác rà soát, quản lý, trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng, trị liệu cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng và thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người tâm thần.

- Huy động mọi nguồn lực tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

3.2. Phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm đối với người tâm thần:

- Nghiên cứu trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần.

- Điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

3.3. Tăng cường hợp tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần:

Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để quản lý tốt, phát triển trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch:

Được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Sở, ngành, cơ quan và địa phương theo quy định; các nguồn huy động hợp pháp khác.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện toàn diện Kế hoạch này; sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; khảo sát, đánh giá và thu thập thông tin về người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần.

- Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung và phục hồi chức năng cho người tâm thần theo quy định tại Khu nuôi dưỡng đối tượng tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng.

5.2. Sở Y tế: Phát triển các cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ y tế trong việc điều trị và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng và Trung tâm Bảo trợ xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên y tế về chăm sóc sức khỏe tâm thần.

5.3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, sinh viên bị rối nhiễu tâm trí, mắc bệnh tâm thần.

5.4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành tỉnh có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách Nhà nước hàng năm, cân đối, đề xuất bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5.5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng.

5.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này ở địa phương (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

5.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng và người tâm thần được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1371/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1371/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1371/QĐ-UBND trợ giúp cho người tâm thần rối nhiễu tâm trí Trà Vinh 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1371/QĐ-UBND trợ giúp cho người tâm thần rối nhiễu tâm trí Trà Vinh 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1371/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành04/07/2016
        Ngày hiệu lực04/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1371/QĐ-UBND trợ giúp cho người tâm thần rối nhiễu tâm trí Trà Vinh 2016 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1371/QĐ-UBND trợ giúp cho người tâm thần rối nhiễu tâm trí Trà Vinh 2016 2020

         • 04/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực