Quyết định 1372/QĐ-BKHCN

Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2015


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP QUỐC GIA ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em” để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để xét giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA XÉT GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em

1. Xây dựng được quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em.

2. Đánh giá kết quả sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em.

1. Quy trình phân lập (thu gom, định danh, xử lý, bảo quản, lưu giữ) tế bào gốc tự thân để điều trị bại não ở trẻ em.

2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở khối tế bào gốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân.

3. Chỉ định và quy trình sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em.

4. Báo cáo kết quả sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em.

5. Quy trình phục hồi chức năng sau khi sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị bại não ở trẻ em.

- Xét giao trực tiếp

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1372/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1372/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1372/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1372/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành11/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1372/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 2015

            • 11/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực