Quyết định 1373/QĐ-CTN

Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1373/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Thanh Hóa


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 281/TTr-CP ngày 09/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI THANH HÓA ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1373/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.

Hơ Thị Pa, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Pa 

Giới tính: Nữ

2.

Thao Thị Sua, năm sinh 1953 tại Lào

Hiện trú tại: Xia Nọi, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Sua 

Giới tính: Nữ

3.

Hơn Văn Súa, năm sinh 1953 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Văn Súa 

Giới tính: Nam

4.

Hơ Thị Kía, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Kía 

Giới tính: Nữ

5.

Thao Thị Dí, năm sinh 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Dí 

Giới tính: Nữ

6.

Hơ Thị Chứ, năm sinh 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Chứ 

Giới tính: Nữ

7.

Hơ Thị Mị, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Mùa Xuân, Sơn Thủy, Quan Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mị

Giới tính: Nữ

8.

Hà Thị Nín, năm sinh 1968 tại Lào

Hiện trú tại: Khu I, Thị trấn Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Nín 

Giới tính: Nữ

9.

Hà Văn Mồn, năm sinh 1959 tại Lào

Hiện trú tại: Khu III, Thị trấn Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Mồn 

Giới tính: Nam

10.

Ngân Thị Ại, năm sinh 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Mường Chanh, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ại 

Giới tính: Nữ

11.

Sung Thị Nính, năm sinh 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cơm, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sung Thị Nính 

Giới tính: Nữ

12.

Tặng Thị Diện, năm sinh 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Hạ Sơn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện 

Giới tính: Nữ

13.

Tặng Thị Lầu, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Lầu 

Giới tính: Nữ

14.

Tặng Thị Diện, năm sinh 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Pù Quăn, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Diện 

Giới tính: Nữ

15.

Triệu Thị Mấy, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Hua Phù, Pù Nhi, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Triệu Thị Mấy 

Giới tính: Nữ

16.

Thào Thị Xa, năm sinh 1954 tại Lào

Hiện trú tại: Nà Ón, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Xa

Giới tính: Nữ

17.

Giàng Thị Vàng Hụa, năm sinh 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Nà Oán, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Vàng Hụa 

Giới tính: Nữ

18.

Hà Văn Ọi, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Táo, Trung Lý, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Văn Ọi 

Giới tính: Nam

19.

Hơ Thị Dính, năm sinh 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dính 

Giới tính: Nữ

20.

Hơ Thị Tria, năm sinh 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tria 

Giới tính: Nữ

21.

Ly Pa Dế, năm sinh 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Pa Dế 

Giới tính: Nữ

22.

Mua Thị Kía, năm sinh 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mua Thị Kía 

Giới tính: Nữ

23.

Chá Thị Gia, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Gia 

Giới tính: Nữ

24.

Thao Thị Mỵ, năm sinh 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chim, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thao Thị Mỵ 

Giới tính: Nữ

25.

Hơ Thị Dua, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Dua

Giới tính: Nữ

26.

Chá Thị Pa, năm sinh 1964 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Pa 

Giới tính: Nữ

27.

Hơ Thị Mo, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Mo 

Giới tính: Nữ

28.

Gia Thị My, năm sinh 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Pá Hộc, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Gia Thị Mị 

Giới tính: Nữ

29.

Hơ Thị Tông, năm sinh 1957 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Hượn, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hơ Thị Tông 

Giới tính: Nữ

30.

Chá Thị Pa, năm sinh 1967 tại Lào

Hiện trú tại: Kéo Té, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Mo 

Giới tính: Nữ

31.

Chá Thị Sung Mỵ, năm sinh 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cặt, Nhi Sơn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chá Thị Sung Mị 

Giới tính: Nữ

32.

Lương Thị Vằn, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Thị Vằn 

Giới tính: Nữ

33.

Vi Văn Uốn, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Uốn 

Giới tính: Nam

34.

Hoàng Thị Bờ, năm sinh 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hoàng Thị Bờ

Giới tính: Nữ

35.

Cút Son Khăm, năm sinh 1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đoàn Kết, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Cút Son Khăm 

Giới tính: Nam

36.

Vi Thị Mắn, năm sinh 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Thị Mắn 

Giới tính: Nữ

37.

Hà Thị Khiu, năm sinh 1961 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chiên, Tén Tằn, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hà Thị Khiu 

Giới tính: Nữ

38.

Tặng Thị Náy, năm sinh 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy 

Giới tính: Nữ

39.

Lương Văn Ke, năm sinh 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sáng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lương Văn Ke 

Giới tính: Nam

40.

Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi 

Giới tính: Nữ

41.

Chẹo Thị Mắn, năm sinh 1950 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mắn 

Giới tính: Nữ

42.

Tặng Thị Liều, năm sinh 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Liều 

Giới tính: Nữ

43.

Chẹo Thị Mụi, năm sinh 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Mụi

Giới tính: Nữ

44.

Tặng Văn Sệnh, năm sinh 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Văn Sệch 

Giới tính: Nam

45.

Chẹo Thị Diện, năm sinh 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chẹo Thị Diện 

Giới tính: Nữ

46.

Tặng Thị Nọi, năm sinh 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Suối Tút, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Nọi 

Giới tính: Nữ

47.

Tặng Thị Náy, năm sinh 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tặng Thị Náy 

Giới tính: Nữ

48.

Lò Thị Lá, năm sinh 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Lá 

Giới tính: Nữ

49.

Vi Văn Bun, năm sinh 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pọng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vi Văn Bun

Giới tính: Nam

50.

Ngân Thị Ò, năm sinh 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pùng, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ngân Thị Ò 

Giới tính: Nữ

51.

Phan Thị Lai, năm sinh 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Quăn Dao, Quang Chiểu, Mường Lát

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phan Thị Lai.

Giới tính: Nữ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1373/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1373/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2019
Ngày hiệu lực14/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1373/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 1373/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1373/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1373/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýĐặng Thị Ngọc Thịnh
        Ngày ban hành14/08/2019
        Ngày hiệu lực14/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1373/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1373/QĐ-CTN 2019 cho nhập quốc tịch Việt Nam công dân cư trú tại Thanh Hóa

             • 14/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực