Quyết định 1373/QĐ-SXD

Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II Sở Xây dựng Bình Thuận


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1373/QĐ-SXD

Bình Thuận, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÝ II NĂM 2012

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế - Tổng hợp Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Tập Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2012 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở XD;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTTH, QLXD(Tu12/28b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số: 1373/QĐ-SXD ngày 31/7/2012 của Sở xây dựng Về việc công bố Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2012)

GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình.

- Chỉ số giá phần xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình.

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá xây dựng công trình" đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại các Bảng "Chỉ số giá phần xây dựng" đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công" đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chi số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng "Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu" phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của quý II năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2006.

4. Các chỉ số giá xây dựng của quý II năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại quý II năm 2012 tương ứng.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở tỉnh Bình Thuận. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2006 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

Bảng 1

BẢNG SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Quý II/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

1

Công trình nhà ở

229.77

2

Công trình giáo dục

234.26

3

Công trình văn hóa

199 50

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

227.50

5

Công trình y tế

187.09

6

Công trình khách sạn

214.38

7

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, truyền thanh

186.20

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

1

Công trình năng lượng

 

 

Đường dây

267.93

 

Trạm biến áp

190.80

2

Công trình công nghiệp dệt, may

178.52

3

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

179.00

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

1

Công trình đường bộ

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

233.29

 

Đường bê tông xi măng

254.68

2

Công trình cầu, hầm

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

226.82

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

1

Đập bê tông

234.13

2

Kênh bê tông xi măng

271.48

3

Kè bê tông cốt thép

253.44

4

Tường chắn bê tông cốt thép

268.53

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

1

Công trình mạng cấp nước

238.34

2

Công trình mạng thoát nước

251.44

3

Công trình xử lý nước thải

204.01

 

Bảng 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(Năm 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

 

LOẠI CÔNG TRÌNH

Quý II/2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

1

Công trình nhà ở

236.53

2

Công trình giáo dục

246.95

3

Công trình văn hóa

224.00

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

245.15

5

Công trình y tế

223.32

6

Công trình khách sạn

230.98

7

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, truyền thanh

237.56

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

1

Công trình năng lượng

 

 

Đường dây

272.18

 

Trạm biến áp

286.95

2

Công trình công nghiệp dệt, may

242.35

3

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

224.90

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

1

Công trình đường bộ

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

232.75

 

Đường bê tông xi măng

255.64

2

Công trình cầu, hầm

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

224.53

IV

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

1

Đập bê tông

234.54

2

Kênh bê tông xi măng

276.01

3

Kè bê tông cốt thép

255.31

4

Tường chắn bê tông cốt thép

268.09

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

1

Công trình mạng cấp nước

236.45

2

Công trình mạng thoát nước

250.05

3

Công trình xử lý nước thải

277.90

 

Bảng 3

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(Năm 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Quý II/2012

Vt liu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỤNG DÂN DỤNG

 

 

 

1

Công trình nhà ở

193.56

420.53

159.82

2

Công trình giáo dục

198.15

420.53

159.82

3

Công trình văn hóa

187.69

420.53

159.82

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

197.80

420.53

159.82

5

Công trình y tế

194.42

420.53

159.82

6

Công trình khách sạn

186.58

420.53

159.82

7

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, truyền thanh

178.40

420.53

159.82

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

Đường dây

241.29

420.53

159.82

 

Trm biến áp

228.63

420.53

159.82

2

Công trình công nghiệp dệt, may

199.34

420.53

159.82

3

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

191.85

420.53

159.82

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

Đường nhựa asphan, đường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

223.48

420.53

159.82

 

Đường bê tông xi măng

213.81

420.53

159.82

2

Công trình cầu, hm

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

190.33

420.53

159.82

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

1

Đập bê tông

196.07

420.53

159.82

2

Kênh bê tông xi măng

211.79

420.53

159.82

3

Kè bê tông cốt thép

204.04

420.53

159.82

4

Tường chắn bê tông cốt thép

199.31

420.53

159.82

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

1

Công trình mạng cấp nước

194.14

420.53

159.82

2

Công trình mạng thoát nước

207.10

420.53

159.82

3

Công trình xử lý nước thải

211.60

420.53

159.82

 

Bảng 4

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(Năm 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI VẬT LIỆU

Quý II/2012

1

Xi măng

192.57

2

Cát xây dựng

234.59

3

Đá xây dựng

236.38

4

Gạch xây dựng

238.52

5

Gỗ xây dựng

235.29

6

Thép xây dựng

173.37

7

Nhựa đường

212.50

8

Vật liệu tấm lợp, bao che

189.39

9

Kính xây dựng

177.49

10

Sơn và vật liệu sơn

221.37

11

Vật tư ngành điện

269.51

12

Vật tư, đường ống nước

184.29

13

Đất, cát san nền

259.09

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1373/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1373/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1373/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II Sở Xây dựng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II Sở Xây dựng Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1373/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Thanh Hải
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II Sở Xây dựng Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1373/QĐ-SXD năm 2012 công bố Chỉ số giá xây dựng quý II Sở Xây dựng Bình Thuận

           • 31/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực