Quyết định 1373/QĐ-UBND

Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2017 về công bố đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1373/QĐ-UBND 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được xác định giá trị tài sản Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 393/BC-STC ngày 15 tháng 11 năm 2017 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, như sau:

1. Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải.

2. Bến xe khách thành phố Tuyên Quang thuộc Sở Giao thông vận tải.

3. Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải.

4. Ban Quản lý chợ thành phố Tuyên Quang thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Danh mục công bố tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tài sản, xác định giá trị tài sản theo đúng quy định tại các Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Thủ trưởng các đơn vị thuộc Danh mục công bố tại Điều 1 trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Khoản 1 Điều này, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Danh mục công bố tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Huy TH).

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1373/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1373/QĐ-UBND 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được xác định giá trị tài sản Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1373/QĐ-UBND 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được xác định giá trị tài sản Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1373/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực29/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1373/QĐ-UBND 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được xác định giá trị tài sản Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1373/QĐ-UBND 2017 đơn vị sự nghiệp công lập được xác định giá trị tài sản Tuyên Quang

            • 29/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực