Quyết định 1373/QĐ-UBND

Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2008 về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1373/QĐ-UBND điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1373/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦUCÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT TỪ THÔN 3 ĐI THÔN 5 VÀO KHU ĐẤT SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 134 TẠI XÃ BOM BO, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC (DÀI 10.350 MÉT)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-XD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét);
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1034/TTr-SKHĐT ngày 02/7/2008, theo
Tờ trình số 39/TTr-BDT ngày 27/6/2008 của Ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc Chương trình 134 tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (dài 10.350 mét), với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Hạng mục chi phí

Theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008

Điều chỉnh

Tăng (+)

Giảm (-)

Giá trị xây dựng sau thuế

1.993.815.945

2.132.166.228

138.350.283

Chi phí xây dựng nhà tạm

39.876.319

42.643.325

2.767.006

Chi phí quản lý dự án

37.374.986

39.968.425

2.593.439

Chi phí tư vấn

333.947.514

343.866.053

9.918.539

Chi phí khác

30.113.670

32.114.842

2.001.172

Chi phí dự phòng

243.512.843

259.075.887

15.563.044

Tổng mức đầu tư

2.678.641.277

2.849.834.760

171.193.483

 

2. Kế hoạch đấu thầu:

a) Phần công việc đã thực hiện:

- Chi phí tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Giá trị là 221.424.268 đồng.

-Chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định hồ sơ dự án.

b) Phần công việc không đấu thầu:

- Chi phí quản lý dự án và chi phi khác.

- Chi phí thẩm tra quyết toán.

- Chi phí bảo hiểm công trình.

c) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

- Gói thầu tư vấn: Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình được chia thành 02 gói thầu, cụ thể như sau:

+ Lập hồ sơ mời thầu và phân tích lựa chọn nhà thầu: Giá trị: 5.671.562 đồng.

+ Tư vấn giám sát thi công xây lắp: Giá trị: 50.511.018 đồng

- Gói thầu xây dựng công trình:

+ Tên gói thầu: Xây dựng tuyến đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất thuộc chương trình 134 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dài 10.350 mét.

+ Giá gói thầu: 2.174.809.553 đồng (Hai tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, tám trăm lẻ chín ngàn, năm trăm năm mươi ba đồng).

Điều 2. Sau khi Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu của công trình được điều chỉnh, Ban Dân tộc là Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện theo các nội dung đã được nêu tại Điều 1.

Điều 3. Những nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của UBND tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Chủ tịch UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Giám đốc Ban QLDA các chương trình mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1373/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1373/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1373/QĐ-UBND điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1373/QĐ-UBND điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1373/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1373/QĐ-UBND điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1373/QĐ-UBND điều chỉnh Tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5 vào khu đất sản xuất

            • 10/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực