Quyết định 1374/QĐ-UBND

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 940/QĐ-CT 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính kế hoạch đầu tư Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 60/TTr-STC ngày 27/05/2015 và Công văn số 334/STP-KSTTHC ngày 26/5/2015 của Sở Tư pháp về việc kiểm soát chất lượng hồ sơ bộ TTHC thuộc lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung công bố về thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tại các Quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành (Quyết định số 42/QĐ-CT ngày 07/01/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1374 /QĐ-CT ngày 22/6 /2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A.   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ (2 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh)

II. Lĩnh vực quản lý công sản (01 TTHC)

1

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

TỔNG SỐ 2 TTHC/2 LĨNH VỰC

B.   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH (13 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (9 TTHC)

1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

2

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

3

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

4

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

5

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

6

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

7

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

8

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

9

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp sở)

II. Lĩnh vực Quản lý giá (03 TTHC)

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

3

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

III. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp (01 TTHC)

1

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TỔNG SỐ 13 TTHC/3 LĨNH VỰC

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)

TỔNG SỐ 1 TTHC/1 LĨNH VỰC

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1374/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
     Người kýLê Văn Thành
     Ngày ban hành22/06/2015
     Ngày hiệu lực22/06/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2018
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1374/QĐ-UBND 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính Hải Phòng