Quyết định 1374/QĐ-UBND

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp liên ngành về Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 1374/QĐ-UBND 2019 phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cluật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 05/12/2007;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Kế hoạch số 1265/KH-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình”;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Vĩnh Phúc) tại văn bản số 469/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ ngày 22 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL (B/c);
- TTTU
, TTHĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- CPVP UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX3;
(H:
56 - b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỈNH VĨNH PHÚC.
(Ban hành theo Quyết định s: 1374/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các S, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố về phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 2. Nguyên tắc phối hp

1. Công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chủ động, hiệu quả trong các hoạt động phối hợp liên ngành.

3. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành.

Điều 3. Nội dung phối hp

1. Phòng ngừa bạo lực gia đình.

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình.

b) Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành, đơn vị theo quy định; Từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hp phòng ngừa bạo lực gia đình

1. Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phi hợp trong truyền thông về phòng, chng bạo lực gia đình

a) S Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho Sở, ban, ngành và các địa phương;

b) S Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo nh Phúc, Cổng Thông tin và Giao tiếp Điện ttỉnh phối hợp thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chđạo tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan.

3. Phi hợp trong giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các Sở, ban, ngành và các địa phương;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chđạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

c) Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình;

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử;

đ) Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chng bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý;

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành.

4. Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

a) S Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các S, ban, ngành cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm công tác xã hội thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

c) Sở Y tế chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phi hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chtin cậy ở cộng đồng theo hướng dẫn của SVăn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành.

5. Phi hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình

a) Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ s; phi hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở;

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các S, ban, ngành cung cấp nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chđạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành.

6. Phi hợp phát triển các mô hình về phòng, chng bạo lực gia đình

a) S Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Các S, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Phối hp phát hiện sớm vụ việc bo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ t, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng.

2. Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Y tế chỉ đạo cơ skhám bệnh, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc trợ giúp pháp lý và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tnh chỉ đạo các cấp hội, đoàn phi hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyển gi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phi hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình theo địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh.

Điều 7. Phối hp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý ngành và địa bàn, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phi hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện về phòng, chống bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

Điều 8. Phối hp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm.

2. S, ban, ngành phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, đôn đốc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thực hiện Quy chế.

2. Phối hp với các Sở, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Ban hành, hướng dẫn các S, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phtriển khai bộ ch stheo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình theo từng giai đoạn.

4. Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế và các vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp liên ngành; điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế.

3. Chỉ đạo việc triển khai bộ chsố theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi ngành quản lý theo hướng dẫn của SVăn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Cử đơn vị đầu mối tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương thông qua Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc, các S, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1374/QĐ-UBND 2019 phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1374/QĐ-UBND 2019 phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1374/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýVũ Việt Văn
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1374/QĐ-UBND 2019 phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1374/QĐ-UBND 2019 phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Vĩnh Phúc

            • 04/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực