Quyết định 1374/QĐ-UBND

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2016 về nâng cấp quản lý và đặt số hiệu, đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường huyện từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh lên đường tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 1374/QĐ-UBND nâng cấp quản lý đặt số hiệu đơn vị quản lý bảo trì đường huyện Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP QUẢN LÝ VÀ ĐẶT SỐ HIỆU, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ TUYẾN ĐƯỜNG TỪ THỊ TRẤN LANG CHÁNH ĐI XÃ LÂM PHÚ, HUYỆN LANG CHÁNH LÊN ĐƯỜNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2013 Quy định về quản , khai thác và bảo trì công trình đường bộ của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010 đến 2020, định hướng đến năm 2030 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1484/TTr-SGTVT ngày 14/4/2016 về việc đề nghị nâng cấp tuyến đường huyện từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh lên thành đường tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp quản lý và đặt tên, số hiệu, đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường huyện từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh lên đường tỉnh với nhng nội dung chủ yếu sau:

Tuyến đường từ thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh với tổng chiều dài 36,5km.

- Điểm đầu: Km0 tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (giao với Đường tỉnh 530 tại Km1+530).

- Điểm cuối: Km36+500 tại xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn (giao với QL.217 tại Km126+350).

1. Tên đường: Thị trấn Lang Chánh - Trung Hạ.

2. Số hiệu của đường: ĐT. 530B

3. Cơ quan quản lý, bảo trì: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Điều 2. UBND các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn và Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm bàn giao và tiếp nhận tuyến đường theo đúng các quy định của pháp luật; UBND huyện Lang Chánh và huyện Quan Sơn tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì đoạn tuyến thuộc phạm vi quản lý đến hết năm 2016.

- Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác theo quy định hiện hành từ năm 2017.

- Nguồn kinh phí quản lý, bảo trì: Từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3 QĐ;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2016
Ngày hiệu lực 21/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1374/QĐ-UBND nâng cấp quản lý đặt số hiệu đơn vị quản lý bảo trì đường huyện Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1374/QĐ-UBND nâng cấp quản lý đặt số hiệu đơn vị quản lý bảo trì đường huyện Thanh Hóa 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thanh Hóa
Người ký Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành 21/04/2016
Ngày hiệu lực 21/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1374/QĐ-UBND nâng cấp quản lý đặt số hiệu đơn vị quản lý bảo trì đường huyện Thanh Hóa 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1374/QĐ-UBND nâng cấp quản lý đặt số hiệu đơn vị quản lý bảo trì đường huyện Thanh Hóa 2016

  • 21/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực