Quyết định 1375/QĐ-UBND

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND quy hoạch đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1770/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THUỘC SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm v, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối vi đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành ph Hà Ni và Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Công văn số 599/QHKT-VP ngày 20/02/2014 về việc đề nghị điều chỉnh loại hình tự chủ tài chính đã được giao tại Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 385/TTr-SNV ngày 25/02/2013 về việc sửa đổi Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Ni;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, như sau:

Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 2, Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế quy định tại Điều 2, Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Thành phố.

Giám đc Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng các quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm v, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- PCT UBND TP Nguyễn Văn Khôi;
- VPUBNDTP: PCVP N. V. Thịnh, N. V, Hoạt; QHXDGT, TH, NC;
- Lưu: VT, SNV (06 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1375/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1375/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND quy hoạch đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND quy hoạch đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1375/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND quy hoạch đô thị Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1375/QĐ-UBND 2014 sửa đổi Quyết định 1770/QĐ-UBND quy hoạch đô thị Hà Nội

            • 10/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực